Foto: Bård Ek

Venstre vil gi Floras ungdomsskoleelever mulighet til å ta fag på videregående opplæring

I forkant av møte i Kultur- og Oppvekstutvalget i Flora kommune tirsdag 20.3. reiste Synne Standal Solheim, leder i Sogn og Fjordane Unge Venstre og medlem i Samarbeidsutvalget ved Flora Ungdomsskule, en interpellasjon om ungdomsskoleelevers mulighet til å ta fag på videregående skole.


Interpellasjonen lød slik:
Møteleder,

For Venstre er det viktig at alle elever i ungdomsskolen skal gis mulighet til å få utfordringer på det nivået de selv er. Dette innebærer at elever som presterer på et nivå noe under de andre skal ha krav på ekstra oppfølging, noe kommunen i utgangspunktet later til å ha en god rutine på. Det innebærer imidlertid også at elever som presterer på et høyere nivå enn andre bør få utfordringer som går ut over det nivået som ordinært ungdomsskolepensum innebærer.
Det fremgår av Kunnskapsløftet, som kom i 2006, at flinke elever skal kunne ta språk og realfag på videregående. Tilbudet er imidlertid skjevt fordelt, da det primært er et tilbud som gis i Oslo og Akershus, samt noe i øvrige større byer. Til sammen er det over tusen elever som benytter seg av denne ordningen. I Oslo alene har det vært omtrent 700 av siste års ungdomsskoleelever som har tatt fag på videregående skole.
I Eid kommune har kommunen v/ordfører Alfred Bjørlo tatt et initiativ for å få i gang et samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående skole for å bidra til at lignende løsninger kan finnes i vårt fylke. Etter vår mening kan grunnlaget for dette være vel så godt i Florø, som både er en større by med betydelige kompetansebehov, og som har en videregående skole av høy kvalitet som også alt har et godt samarbeid med ungdomsskolen.

Mitt spørsmål til politisk ledelse er derfor: Vil kommunen ta initiativ for å få til et samarbeid med videregående skole som kan gjøre at elever som ønsker dette får mulighet til å ta fag fra videregående utdanning? Hvordan kan et slikt samarbeid i så fall gjennomføres i praksis?

Leder i Kultur- og Oppvekstutvalget Odd Bovim (V) besvarte interpellasjonen slik:

Møteleder,

Innledningsvis vil jeg si at jeg er glad for at dette spørsmålet blir reist av interpellanten. Jeg er også glad for at de siste dagers medieoppslag indikerer at det er et klart politisk ønske om at det skal være mulig for elever på ungdomsskolen å prøve fag på vgs.-nivå dersom de ønsker og har evnene til dette.

Lovmessig forankring — sentrale føringer
Dette er også i samsvar med opplæringslovens § 1-3, hvor det fremgår at «Opplæringen skal tilpassast evnene og og føresetnaden hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.» Dette kravet om tilpasset opplæring er det rettslige grunnprinsipp for organiseringen av undervisningstilbudet på alle skoler, og selvsagt også noe Flora kommune forholder seg til.

Fra innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 kunne ungdomsskoleelever som en forsøksordning få tilbud om opplæring i fag fra videregående skole. I 2008 ble det fastsatt en forskriftsendring til opplæringsloven, hvor utgangspunktet er at elevene i grunnskolen i utgangspunktet skal følge opplæringen i samsvar med læreplanen.
Et unntak fra dette fremgår av forskriftens § 1-14, hvor det i 2. setning fremgår at dette ikke gjelder fullt ut i fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag. I disse fagene skal elever som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen i disse fagene på videregående nivå ha muligheten til å bli vurdert og få undervisning i samsvar med dette. Vurderingen om slikt tilbud skal gis skal i følge departementets retningslinjer gjøres i samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og rektor. Samtidig blir det imidlertid understreket at dette ikke er en rettighetsbasert ordning, da grunnskoleelever ikke har rett til å ta fag fra videregående opplæring. Det gjøres som et samarbeid mellom skolen og kommunen som skoleeier på den ene siden og videregående skole og fylkeskommunen som skoleeier på den andre, og det er også disse forvaltningsnivåer som må ta de økonomiske konsekvensene av dette.

Kommunens standpunkt/tilbud
Jeg er glad for å kunne informere utvalget om at Flora kommune vil arbeide for at også ungdomsskoleelever i vår kommune kan få tilbud om opplæring i fag fra videregående opplæring. Dette forutsetter et tett og godt samarbeid mellom grunnskolene og Flora vgs.. At skolene ikke har ferdige planer for dette, slik det er formulert i media, betyr ikke at vi ikke vil kunne gi tilbudet, eller at vi vil si nei til de som ev. vil prøve. Det er i dag allerede et godt samarbeid mellom Flora vgs og grunnskolene på ulike område, og dette har administrasjonen signalisert at vil bli videreutviklet til også å gjelde slike tilbud.
Dette vil det bl.a. bli mulig å velge som alternativ til valgfag frå hausten av, først i 8. klasse. Etter kvart som enkeltelevar er klare for det, vil et vidaregåendetilbud være like aktuelt i Flora som på Eid, og samarbeidet med Flora VGS ligger vel til rette for dette.

Det vil i så fall vere ei sak som eleven, foresatte og skolen avgjør i samarbeid. Elever og foreldre blir informert om dette i forbindelse med orientering om valgfagordningen.

Det understrekes dermed at initiativet må komme fra elevene og foreldrenes side, og det må foreligge et ønske om slik fordypning også hos disse.

Kommunen vil i løpet av våren avklare om dette er aktuelt for noen av elevene på ungdomstrinnet. Videre er det nødvendig å avklare organisatoriske, timeplantekniske og økonomiske konsekvenser av et slikt tilbud. For kommunens del må rådmannen avgjøre om dette kan gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer, eller om det vil medføre behov for rammeøkning. Tilsvarende avklaringer må også fylkeskommunen som skoleeier gjøre.

De politiske signalene er imidlertid klare: Flora kommune skal kunne tilby fag fra videregående skole til ungdomsskoleelever som er på et nivå hvor dette er aktuelt. Det vil dermed ikke være behov for noe særskilt vedtak for å initiere en slik prosess, denne er allerede i gang. Om administrasjonen ser at dette vil kreve rammeøkninger er det forutsatt at det vil komme en særskilt sak til KUOP og formannskapet (noe avhengig av resultatet i møte- og delegeringsreglementet) hvor kommunestyret vil bli invitert til å bevilge de nødvendige rammeøkninger til dette.