hender-omsorg
Foto: CC av gillnisha - http://pixabay.com/

Tema: Velferd

Vis varme

De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn.

I dag lever over 70 000 barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Venstre vil gjennomføre tiltak som vi vet løser fattigdoms­utfordringene.

Skal vi løfte barn ut av fattigdom, må vi øke barnetrygden og redusere barnehage- og SFO-prisene. Samtidig må vi forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

Venstre vil:

  • Hjelpe fattige barnefamilier ved å øke barnetrygden og redusere oppholdsbetalingen i barnehage og SFO.
  • Øke sosialhjelpssatsene og styrke ordninger som hjelper vanskeligstilte inn i arbeidslivet.
  • Styrke helsetilbudene innen rus og psykiatri.
  • Øke kompetansen og ressursene i det kommunale barnevernet.
  • Sette maksimumsgrenser for ventetid ved sykdom, og gi garanti for at disse følges opp.
  • Redusere unødvendig byråkrati i helsevesenet.
  • Ivareta lokalsykehusenes viktige rolle og sikre god beredskap i hele landet.
  • La hensynet til barns beste være tungtveiende i saker hvor asylbarn har bodd lenge i Norge.