Regjeringspartiene bryter løfter

Høyre, KrF og Venstre ønsker sterkere satsing på rassikring, kollektivtrafikk og modernisering av samferdselssektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Høyre, KrF og Venstre står sammen når Transport- og kommunikasjonskomiteen i dag avgir innstilling til samferdselsbudsjett for 2006. De tidligere regjeringspartnerne uttrykker tilfredshet med at Stoltenbergregjeringen i hovedsak har valgt å videreføre Bondevikregjeringens forslag til budsjett.

I tillegg til den nye regjeringens forslag ønsker imidlertid H, KrF og V å satse ytterligere på rassikring. Denne høsten har flere fylker opplevd store ras. Dette er hendelser som synliggjør det enorme behovet for rassikringsarbeid. Vi ønsker derfor å bevilge 25 mill. kroner mer enn det regjeringen legger opp til.

H, KrF og V savnet en sterkere satsing på miljøvennlig transport da regjeringen Stoltenberg la frem sitt forslag til budsjett. Vi ønsker å styrke kollektivtransporten i byer og bynære områder ved å øke belønnningsordningen for kommuner og fylker som selv tar initiativ til økt kollektivtransport. På denne måten vil vi tilrettelegge for at enda flere skal benytte kollektive transportmidler. Vi foreslår derfor i dag et tillegg på ytterligere 75 mill. kroner bevilget til belønningsordningen.

H, KrF og V fremmer i dag også forslag om at Stortinget skal be regjeringen fortsette arbeidet med å konkuranseutsette jernbanestrekninger, da dette vil gi et bedre og billigere tilbud til passasjerene. Under Bondevik II-regjeringen ble det satt i gang en modernisering av jernbanesektoren hvor bl. a. konkurranseutsetting ble tatt i bruk som virkemiddel. Arbeidet med konkurranseutsetting ble satt i gang for å gi besparelser og dermed mer penger til kollektivtrafikken. Dette er innsparinger som vil komme de kollektivreisende til gode i form av et bedre og rimeligere tilbud. Vi frykter derfor for et dårligere og dyrere kollektivtilbud dersom moderniseringen og konkurranseutsettingen av jernbanen nå stoppes. Vi fremmer også forslag om at Stortinget skal be regjeringen fortsette arbeidet med å konkurranseutsette Jernbaneverkets drift og vedlikehold. Behovet for videre opprustning av jernbane er stort, og det er viktig at ressursene vi bevilger benyttes på en best mulig måte.

H, KrF og V registrerer at den nye regjeringen ikke klarer å oppfylle sine løfter fra Nasjonal Transportplan og kommer til å slite med store etterslep. Det er vel og bra med en nettoøkning av samferdselsrammene, men dette blir småtterier i forhold til de løftene regjeringspartiene har gitt i NTP, i valgkampen og i Soria Moria-erklæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**