Kollektivtransport

Venstre er miljøpartiet. Vi vil satse på kollektivtransport!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil prioritere trafikksikkerhet og miljøvennlig transport og arbeide for:

En sterk utbygging av kollektivtrafikken med gode alternativer i utkantstrøk
En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og øke hastigheten på togtrafikken
Å være pådriver for utbygging av høyhastighetsbane Oslo- Kristiansand – Stavanger som del av et høyfartsnett i Norge
En bedring av E18 og E39 gjennom Agder-fylkene for å få en trafikksikker vei med 4-felts standard
Lavere billettpriser på buss og tog, ved offentlig støtte og konkurranseutsetting
Videre utbygging av gang- og sykkelveier
Igangsetting av et samarbeidsprosjekt i Grimstad/Arendalsregionen med mål om å koordinere og effektivisere drift og utbygging av kollektivtilbudet
At kollektivtilbudet er tilgjengelig for funksjonshemmede
Å videreutvikle det regionale busstilbudet for å binde byer og tettsteder sammen
At alle hustander i regionen skal ha tilgang til bredband
Interkommunale samarbeid for å styrke busstilbudet i begge Agderfylkene
Å innføre tiltak som kan redusere svevestøv og forbedre luftkvaliteten i byene
Sikre tilstrekkelige midler til fullverdig utbygging av RV9 gjennom Setesdal for å styrke utviklingen indre Agder
Et godt vedlikehold av veinettet

Et samarbeid mellom byhavnene i regionen om lokal ferjedrift for å utvikle turismen og for å opprettholde bosettingen i kystområdene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**