1 av 4 dropper ut av videregående

Oppland Unge Venstre Mer enn en av tre som begynte på videregående i Oppland i år 2000 sluttet før fullført utdanning. Bare 61% av elevene fullfører på normert tid. Det viser nye tall fra SSB. Nå krever Unge Venstre handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


— Dette er en skremmende utvikling. For alle oss som er opptatt av en god skole bør dette være en virkelig advarsel. Det er gjort en alt for dårlig jobb, og nå er det viktig at vi gjør noe, sier leder i Oppland Unge Venstre, Christoffer Biong.

Unge Venstre foreslår 5 konkrete tiltak for å gjøre den videregående opplæringen i Oppland bedre:

Skole

Foto: Luth

1. Styrk rådgivningstjenesten!
Det må stilles faglige krav til rådgivere på ungdomstrinnet og på videregående. Disse bør på sikt være profesjonsutdannet til å veilede elever som er usikre på utdanningsvalg. Inntil dette er mulig må etter- og videreutdanningsmulighetene forbedres slik at ALLE elever har god kjennskap til de ulike utdanningsmulighetene.

2. Mer praksis på yrkesfag!
Unge Venstre vil har praksis fra første år på yrkesfag.Yrkesopplæringsløpet må være preget av stor fleksibilitet både for fagretningene og for den enkelte elev og lærling. Ikke alle bør tvinges gjennom skoleår med vekt på teori før det blir gitt mulighet til praksisplass.

3. Avskaff dagens eksamensform!
Dagens sentralgitte skriftlige eksamen bør erstattes med mappevurdering. Det vil si at det eleven produserer gjennom året i form av skoleprøver, innleveringer, prosjekter o.l. samles i en mappe, og arbeidet blir karaktervurdert underveis i forhold til målene i læreplanen. På slutten av året kan mappen bli vurdert av ekstern lærer som erstatning for eksamen. Dagens sentralgitte skriftlige eksamener er et hinder for tilpasset opplæring, fordi eksamenene på slutten av året blir selve målet for undervisningen.

4. Mer individtilpasset opplæring
Undervisningen må i større grad tilpasses den enkelt elev. Hver elev er forskjellig og har forskjellige metoder for best å tilegne seg kunnskap. I følge Elevundersøkelsen (2006) sier 50 prosent av elevene at de ikke har innflytelse på arbeidsplaner i noen fag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**