En “skolevei” mot fremtiden – leserinnlegg

“Vil dere savne Venstre” spurte vi forrige kommunestyre om, etter at vi mistet taburetten ved valget i 2003. Ja, vi er faktisk savnet og etterspurt !
Av den grunn syns vi at det nå er riktig å gi lyd fra oss i skolestrukturdebatten, en debatt som vi også forutsetter vil bli en vesentlig del av den forestående valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil ha en sterk og god offentlig skole. Det er imidlertid viktig å ha et mangfold av skoler, både offentlige og private, som velger sin unike vei for å nå frem til den enkelte elev. For Venstre er det viktig at kvaliteten i undervisningen er like god for alle elever uavhengig av hvor de bor og hva slags skole de går på.

For å få til en god skole må det tilføres friske midler fra statlig nivå.
Venstre sentralt ønsker å styrke skolen via statsbudsjett med ca 8 milliarder kroner. Dette er nødt til å bli en realitet for å oppnå de målsettinger som ligger i både kompetanse- og kunnskapsløftet.

Bøker

Foto: Microsoft

Når det gjelder skolestruktur debatten i Gran Kommune er vi mer bekymret for innholdet i skolene enn antall skolebygg, noe som synes å ha blitt hovedsaken i skolestruktur debatten. Når bygninger og bygningers plassering settes i fokus så tidlig i debatten, signaliseres det at økonomien og budsjettet er premissgiver og styrende faktor for prosessen.
Innholdet i skolen må være det bærende elementet i debatten og først når dette er på plass kan man begynne å vurdere lokalisering og ev. nye bygg.

Vi ser nå at enkelte instanser og aktører har kommet så langt i prosessen at de tom. foreslår sammenslåing av enkelte skoler. Ja, slike løsninger vil kunne ha noe for seg, forutsatt at dette er i samsvar med innbyggernes ønsker.
Gran Venstre ser allikevel klare fordeler med korte avstander mellom elev og skole.
Vi mener at den enkelte skole, så lengt det er mulig, bør ha et elevtall som sikrer intimitet, oversikt og muligheter for individuell oppfølging også ut over det faglige.

Norge har en god skole, men den bør bli bedre. Dette har blant annet kommet frem gjennom en rekke undersøkelser som viser at det faglige læringsutbyttet ikke er godt nok.
De svakeste elevene forblir ofte svake, og skolen klarer ikke å gi alle elever de utfordringer de fortjener.
Dagens store skolepolitiske utfordringer dreier seg om hvordan skolens innhold skal tilpasses kunnskapssamfunnet.

Norges konkurransefortrinn skal være en kunnskapsrik og kompetent befolkning.
Venstre mener at en fornyet satsning på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre velferden, og fremtidens verdiskapning.
Kunnskap har en verdi i seg selv. Støtten til forskning og kunnskapsformidling må styrkes. Investering i kunnskap er viktig for å sikre en åpen og kritisk samfunnsdebatt.

Skolestruktur debatten har vist at det må brukes mer tid på fremtidig skolestruktur i Gran kommune.
Det vi kan konkludere med så langt, er at det ikke fines noen konkret fasit på skolestruktur.
Skal vi nå målet om den "Gode Skolen" må vi tørre å tenke nytt og bruke den tiden dette eventuelt måtte ta.

Hanne Magnussen/Ketil Schjerverud
Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**