Uforståelig utflagging av miljøvennlig energi

Hammerfest Strøm vil flagge ut tidevannskraftverket til Storbritannia. Årsak: De økonomiske rammevilkårene er bedre på andre siden av Nordsjøen.
– Miljøprosjektet er skreddersydd for Finnmark. I ei tid hvor verden roper etter fornybar energi, er en slik utflagging tragisk, kommenterer Venstres Vera Lysklætt.

Havmøller fra Hammerfest Strøm

Foto: Hammerfest Strøm

Norge har som nasjon ambisjoner om å være ledende innen produksjonen av fornybar og miljøvennlig kraft.
– Produksjon av kraft fra tidevannet er den mest stabile kraftproduksjonen vi kan ha i et land som ser ut slik det faktisk gjør geografisk – med en uendelig lang kyst og hvor vi har flo og fjære hele døgnet. Det samme gjelder innen bølgekraftproduksjon — her har vi også uante muligheter dersom forholdene legges bedre til rette for det, sier Lysklætt.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Skapt for Finnmark
Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark påpeker at tidevannskraftverket i Kvalsundet båndlegger lite arealer på land. Derfor er dette en form for kraftproduksjon, som er skreddersydd for et fylke som Finnmark.

– Vi har behov for anlegg som er minst mulig arealkrevende og konfliktskapende bl.a. av hensyn til reindriftsnæringa. I tida framover kommer vi til å få et stort press fra ulike kanter i form av ulike typer utbygginger. Det er derfor svært viktig at vi i hvert fall begrenser arealbruken på de områdene det er mulig å gjøre det, slik at vi unngår inngrep i reinens sommerbeite og kalvingsland. Reindriftsnæringa utgjør en svært viktig bærebjelke i den samiske kulturen og språket. Derfor er det avgjørende at vi på de områdene der det virkelig er mulig, kan begrense inngrepene i naturen. Hvis ikke er jeg svært bekymra for næringa og dermed også kulturen og språket i framtida.

Må videreutvikles
Lysklætt har gjennom flere år satt fokus på viktigheten av at Hammerfest Strøm får mulighet til å videreutvikle prosjektet i Kvalsundet. Hun slår fast at rammebetingelsene må legges til rette av myndighetene, slik at det blir lønnsomt å produsere tidevannskraft.

– Jeg har også trukket fram dette prosjektet flere ganger i Stortinget, i likhet med Hammerfest Energis planer for et CO2-fritt gasskraftverk. Begge disse prosjektene er svært viktige for Finnmark, da de er både miljøvennlige og lite arealkrevende.

Bredt ansvar
Venstrekvinnen mener saken må inn på flere statsråders bord. Det gjelder olje- og energiministeren, arbeids- og inkluderingsministeren (med ansvar for samiske saker), landbruksministeren (med ansvar for reindrifta) og "nordområdeministeren" Jonas Gahr Støre.

– Jeg håper at de nå vil engasjere seg i saken. Det er svært viktig at vi tar vare på ildsjelene som jobber innen små teknologi- og utviklingsmiljø i nord, og at vi kan få konkrete prosjekter på banen i nordområdesatsinga. Norske myndigheter må snarest få øynene opp, før teknologien forsvinner ut av landet, avslutter Lysklætt.