Bibliotek og museum

Bibliotekene er en viktig kilde for leseglede både for barn, ungdom og voksne. Bibliotekene har en nøkkelrolle i både å formidle litteratur og annen kunst og samtidig være et opplevelsessenter og samlingspunkt for kunnskap og informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Mangfold
Venstre ønsker å stimulere til et mangfold av lokale bibliotek-varianter der særegen profil både er mulig og ønskelig. Venstre ønsker en fortsatt satsing på digitale bibliotektjenester og andre prosjekter som gir bibliotekene nytt innhold.

Bibliotekene må opprettholdes som et hovedsakelig gratis tilbud, og sikres bedre mulighet til å holde åpent om ettermiddagene og i helgene. Biblioteker må kunne tilby sine brukere gratis Internett-tilgang.

Kulturminner, museer og tradisjoner
Kulturminner er sporene av våre forfedres liv og virke som fortsatt kan sees og oppleves i våre omgivelser. Vi har en forpliktelse til å bringe kunnskapen om vår fortid videre. Staten er en stor eier av kulturminner, og har et spesielt ansvar for å ta vare på disse.

Venstre vil styrke de totale bevilgningene til kulturminnevern og øke innskudd og derved avkastningen fra Kulturminnefondet, som skal gå direkte til kulturminnene. Venstre vil også at avkastningen fra Norsk kulturminnefond benyttes som tilskudd/lån til kulturminneprosjekter.

Museenes finansiering bør premiere høy museumsfaglig standard i tillegg til god tilgjengelighet og utadrettet virksomhet. Kulturgjenstander bør i størst mulig grad forbli i det lokalmiljøet de er funnet, for å kunne forstås og oppleves i den sammenhengen de er skapt. Venstre forutsetter at Stortinget følger opp sin vedtatte økonomiske opptrappingsplan for gjennomføring av museumsreformen.

Vei- og kommunikasjonshistorien bør styrkes ved at det offentlige gir midler til bevaring av jernbaneanlegg/ driftsmateriell, skip og havneanlegg, rutebiler og rutebilanlegg som er verneverdige eller har stor betydning både for lokalmiljøet og på landsbasis. I likhet med drift av museumsjernbane og veteranskip, bør drift av veteranrutebiler være fritatt mineraloljeavgift ved dokumentasjon av 30-årsgrensen som veterankjøretøy.

Venstre vil desentralisere flest mulig avgjørelser. Samtidig finnes det store nasjonale kulturoppgaver hvor ansvaret bør tas nasjonalt.

Munchmuseet tilhører Oslo, men har samtidig en særstilling blant landets kulturinstitusjoner. Venstre vil at museet skal få en støtte over det nasjonale kulturbudsjettet som bidrar til å sikre samlingen og gjøre museet bedre i stand til å møte internasjonale utfordringer.

Middelalderkirker og andre bevaringsverdige kulturinstitusjoner må få penger nok til forsvarlig vedlikehold, for å sikre varig vern for framtida.

Venstre vil se på dagens ordninger og lovverk som omhandler ansvar for sikring av arkeologiske funn. Det bør ikke være slik i dagens Norge at en grunneier må betale store summer til staten fordi han har meldt fra om et arkeologisk funn på sin egen eiendom. Dagens lovverk er utilstrekkelig og skaper utilsiktede utgifter for grunneiere.

Venstre vil gi momsfradrag for innkjøp av materialer og innleid arbeidskraft for alle eiere som rehabiliterer eiendommer som er registrert som av antikvarisk verdi eller regulert til bevaring eller fredning.

Før staten selger eiendom av kulturminneverdi eller annen stor fellesnytte, skal de ha vært i dialog med vertskommunen eller fylket for å kartlegge behov og muligheter for fremtidig utnyttelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**