Samferdselspolitikk for miljø og framkommelighet

En storsatsing på en konkurransedyktig infrastruktur for miljøvennlig og ressurssparende gods- og persontrafikk er Venstres hovedprioritet i samferdselspolitikken og en av de viktigste nasjonale oppgavene i de kommende årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil legge vekt på miljøvennlig bytransport med redusert bilavhengighet og økt satsing på kollektivtrafikk, høyere tempo i utbyggingen av jernbanen i storbyområdene og økte rammer for utbygging av et sammenhengende gang- og sykkelveinett. For å få dette til, er det viktig med samarbeid over kommune-, fylkes- og landegrensene. Ikke minst er det avgjørende med et forbedret kollektivtransport-samarbeid i Østlandsområdet.

Venstre vil legge inn en ungdoms- og studentrabatt på 50 % i konsesjonsbetingelsene for alle kollektivtilbud. Det er verken miljømessig eller samfunnsøkonomisk riktig å bygge ut hovedveinettet for å fjerne bilkøene i rushtiden. I mange tilfeller er det heller ikke fysisk mulig. Innsatsen må derfor rettes mot å dempe veksten i bilbruken og satse stort på kollektivtransporten. Venstre går inn for en kraftig økning i bevilgningene til kollektivtrafikken.

Mange er avhengig av privatbil. Derfor må det legges til rette for kombinasjon ved bruk av privatbil og kollektive løsninger, spesielt i tilknytning til byene. Det må komme opp praktiske løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved alle knutepunkter for offentlige kommunikasjoner, der gjerne kollektivbilletten automatisk også gir parkeringsrett.

Veiprising hvor prisen på bilbruk gjenspeiler reell helse- og miljøbelastning, eksempelvis ved at prisene er høyest i rushtiden, vil være et viktig virkemiddel for å redusere trafikkens miljøbelastninger i byene. Dette vil redusere trafikktopper og kødannelser, og gi bedre framkommelighet for nyttetransporten.

Inntektene fra veiprising i byområdene må i hovedsak brukes til å legge til rette for og bedre kollektivtilbudet, men også kunne benyttes til klart miljøforbedrende veitiltak. Venstre ønsker at storbyområdene skal få større handlefrihet til mest mulig effektiv samordning og bruk av samferdselsmidler til gode kollektivsystemer i og rundt byene. Det er videre viktig at parkeringspolitikken i byene går inn som ledd i en omlegging til mindre bilbruk. Det bør legges til rette for bilfrie sentrum i de store byene.

Venstre vil tilrettelegge for økt sykkelbruk. Det er behov for å forenkle og justere trafikkreglene som gjelder syklende for å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Syklister må også sikres god framkommelighet gjennom utbygging av gjennomgående sykkelveinett. Venstre går inn for en dobling av bevilgningene til bygging av gang- og sykkelveier. Enkelte steder vil det også være behov for å skille sykkelvei fra gangvei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**