Venstre-koden: En sosial og kjempende liberalisme

Landsmøtet i Venstre har vedtatt nytt prinsipprogram for det kommende tiåret.

I arbeidet med utkastet til programmet har vi tatt utgangspunkt i det verdigrunnlaget Venstre har, og vi gir retningen for et klarere liberalt parti med et enda sterkere sosial engasjement. Vi fører en konsekvent kamp for maktspredning, har fokus på det sivile samfunn, vil yte bedre og rausere velferdsordninger for dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Jan Kløvstad, medlem av Venstres prinsipprogramkomité og leder i Arendal Venstre

Jan Kløvstad

Foto: Marianne Drivdal

Venstres politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker fellesskap i frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Programmet beveger seg fra det lokale demokratiet via det liberale samfunnssystemet med demokrati, rettsstat, markedsøkonomi og det uavhengige sivile samfunnet til vår tids største utfordringer: en ansvarlig miljøpolitikk der Norge skal redusere C02-utslippa med minst to tredeler av 1990-nivået innen 2050.

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Når Venstre dannes i 1884 er frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre som den sosiale liberalismens kjerne. Dette danner grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Venstre og de andre

Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre: Vi har ikke trang til å gi for stor makt til staten og utvalgte interesseorganisasjoner på bekostning av enkeltmennesker og mangfoldet i det sivile samfunnet. Vi skiller oss også fra dem som foretrekker en passiv stat framfor å gjøre noe aktivt med sosial urettferdighet. Som liberale har vi ingenting til felles med de som opptrer dømmende og vil fortelle folk hvordan de skal leve sine liv.

Venstre har et detaljert arbeidsprogram for hver stortingsperiode. I vårt utkast til prinsipprogram konsentrerer vi oss om de grunnleggende liberale prinsipper og gir Venstres svar på noen av de viktigste utfordringene i årene framover.
Det viser betydningen av en sosial og kjempende liberalisme for framtida.

Venstrekoden
Vi lanserer ti liberale prinsipper vi vil bygge framtidssamfunnet på:
1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – for begge kjønn, på tvers av landegrenser, kulturell bakgrunn, livssyn og legning. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for seg selv. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er sterke i troen på at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De få som er ute av stand til å ta ansvar for seg selv, skal få samfunnets hjelp til å leve et verdig liv.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale fellesskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**