Kronikk i HA: Framtiden kan bli en ren fornøyelse

Det har lenge vært en utbredt misforståelse at det vil være en trussel mot velferdssamfunnet dersom vi tar miljøet på alvor og gjennomfører de endringer som er nødvendige. Nå vet vi bedre. Ikke minst har Lavutslippsutvalget dokumentert at omstilling til et mer bærekraftig samfunn ikke representerer en trussel, men tvert imot åpner nye store muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av: Gunnar Kvassheim (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

Lavutslippsutvalget ble satt ned av Bondevik II-regjeringen, hvor Venstre var med. Utvalget har vist at vi kan kutte utslippene drastisk, uten at det går ut over vår levestandard og at det kan gjøres til akseptable kostnader.

Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

En av de viktigste anbefalingene fra Lavutslippsutvalget er at det må legges til rette for økt produksjon av ny fornybar energi. På denne bakgrunnen er det helt uforståelig at regjeringspartiene nylig fikk vedtatt i Stortinget et støtteopplegg for fornybar energiproduksjon, som er blant de dårligste i Europa. Det er et opplegg som stopper, ikke utløser nye gode prosjekt. Det er for eksempel tragisk at bølgekraftprosjektet, som planlegges med investeringer i stor skala utenfor Karmøy, kan bli flyttet til England fordi man har bedre støtteordning der. Norge, et land som har tjent seg steinrikt på å eksportere fossile energikilder, vil altså ikke være ledende i å øke produksjonen av ren energi.

Det er synd og skam. For det finnes store muligheter som kan ny energiproduksjon og nye mange nye arbeidsplasser. Mange av disse mulighetene kan Nord Rogaland få glede av dersom de tas i bruk.

Solcellepanel

Foto: Georg Slickers

Flere steder i Norge etableres det nå bedrifter som skal produsere utstyr til solceller. Økningen i etterspørselen etter solceller er enorm og enda flere bedrifter planlegges. Fabrikkområdet til Hydro på Karmøy er aktuelt alternativ for en slik nyetablering. Vedtak om en slik etablering vil utløse milliardinvestering og mange nye arbeidsplasser. Og det vil levere utstyr som vil gi store mengder ren energiproduksjon.

I høst står gasskraftverket på Kårstø ferdig. Dessverre må vi vente på anlegget som skal fjerne CO2-utslippene. Det er viktig at dette utstyret kommer på plass så raskt som mulig. Det er nødvendig for at Norge skal overholde sine klimaforpliktelser, og det er viktig fordi gasskraftverket på Kårstø da kan bli et utstillingsvindu for denne type teknologi.

For kort tid siden ble det klart at Lyse Energi planlegger en havmøllepark 15 til 22 km ut av Utsira. En slik havmøllepark kan produsere nok strøm til 60.000 husstander. Parken skal plasseres slik at den ikke kolliderer med fiskeriinteressene. Vi har muligheter for å få ren energiproduksjon ved å bygge vindmøller på land. Flere steder kan det bygges slike anlegg uten at det går på bekostning av miljø og friluftsinteresser. Men det er begrenset hvor mye vindmølleproduksjon vi kan ha på land, før vi får tunge interessekonflikter. Det er bakgrunnen for at Lavutslippsutvalget anbefaler av vi satser på utvikling av store vindmøller utplassert langt til havs, såkalte havmøller. Denne teknologien kan brukes både til å erstatte forurensende energiproduksjon på olje- og gassinstallasjonene offshore og til å levere strøm til land. Utvikling av havmøller åpner store industrielle muligheter. Norge med sin offshoreindustri har de beste forutsetninger for å bli ledene på disse løsningene. Det kan danne grunnlag for eksport av teknologi og havmøller, som kan bidra til ren energiproduksjon i stor skala i havet utenfor en rekke land.

Det er på denne bakgrunnen at Venstre har foreslått å lage en nasjonal strategi for hvordan det kan satses på havmøller i Norge. En rekke forskingsmiljø, industrielle aktører og energiselskaper har pekt på mulighetene og bedt om at staten blir med. Det er det Venstre håper blir resultatet av behandlingen av de forslaget vi nå har til behandling i Stortinget.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Klimautfordringene vi står overfor er krevende og det trenges rask handling. Dersom vi handler raskt kan vi gjøre noe med vår tids største utfordring og vi kan også være med å legge grunnlag for ny næringsvirksomhet. Nord Rogaland komme til å spille en sentral rolle. Framtiden kan bli en ren fornøyelse om vi handler nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**