Kommentar til partiene FrP, H, KrF, TvS,og SP i forbindelse med felles forslag til økonomiplan 2004-

Os Venstre er betenkt i forbindelse med prosessen rundt nedleggelse av sengepostene i rehabiliteringsavdelingen på Luranetunet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Os Venstre er i år invitert med i budsjettprosessen, og opplever denne som interessant og som ryddig partiene i mellom. Vi støtter fellesforslaget ut fra de fakta som foreligger, og har derfor skrevet under på dette.

Vi har imidlertid også sett at prosessen i forkant og under selve budsjetthåndteringen skjer i så stram regi at det kan være vanskelig å få frem alle de sider av en sak som er nødvendig for å fatte de rette beslutninger.

Dette skyldes:

Mangel på politiske arenaer for debatt
Den flate strukturen i kommunen, der hver kommunaldirektør får et svært stort fagområde
Reglement som begrenser de ansattes rett til å ytre seg i debatt og til å ha kontakt med media og folkevalgte, såkalt lojalitetskrav

I en slik prosess blir valgene "enklere" ut fra at de folkevalgte "skjermes" for innspill fra sidelinjen. Men det reduserer mulighetene vi har for å se helheten og konsekvensen av enkelte beslutninger. Vi får ikke feil informasjon. Men mangel på kritiske innspill når vi skal konkludere, gjør at vi for lett kan godta en innstilling uten å se helheten.

I dette tilfellet mener vi at enkelte detaljer har vært for lite belyst i forhold til sengeposten ved rehabiliteringsenheten. Vi har ingen forutsetning for å få frem disse detaljene uten at noen selv trekker dem frem: Eksempler på slike detaljer/påstander som trenger diskusjon og avklaring er:

Døgnprisen har vært sammenlignet med de andre sengepostene (døgnpris 2800 mot 1460). Det blir slik i regnskapet. Men døgnprisen er ikke inklusive administrativt arbeid begge steder.
Annonsering av tilbudet har ikke vært gjennomført etter ønske fra politisk ledelse
Stor vekst i betalte liggedøgn i siste halvår i forhold til i første halvår.
En stor andel av kostnadene som påhviler rehabiliteringsenheten kommer egentlig resten av pleie og omsorg til gode under nattevakten.
Den delen av rehabiliteringsenheten som foreslås nedlagt bidrar også inn i andre funksjoner i pleie og omsorg, som for eksempel bassengdriften, uten at dette er kommet frem i prosessen.

Transport er ikke automatisk dekket av folketrygden.
Kostnadene ved resten av pleie og omsorg når opptrening av pasienter tar lenger tid

Vi støtter fullt ut det behovet for en varig driftsbalanse uttrykt i fellesforslagets verbaldel. Forslaget gir ekstra handlingsrom til andre saker hvert år, og er derfor viktig over tid.

Vi finner det naturlig at de ansatte vil kjempe for sin egen arbeidsplass i det øyeblikket de innser at en nedlegging faktisk vil bli et resultat av forslaget.

Os Venstre oppfordrer til, og håper på, at de ansatte sammen med administrasjonen vil få frem alle de forhold som måtte være relevante og som ikke måtte være tilstrekkelig belyst gjennom den dokumentasjon som til nå er lagt frem. Dersom det i "høringsfasen" før neste kommunestyremøte dukker opp nye momenter, som har vesentlig betydning for beslutningen, må dette frem nå.

Vi oppfordrer også enhetslederne til å ta direkte kontakt med politikere, i den utstrekning dette er nødvendig for å beskrive helheten. Av samme grunn oppfordrer vi kommunaldirektøren til å støtte eller imøtegå utspillene.

Os Venstre akter å forholde seg til fellesforslaget på bakgrunn av de fakta vi har fått. Men vi oppfordrer de andre partiene til å være med på en debatt om akkurat denne delen av forslaget før neste møte i kommunestyret. Kommer det frem opplysninger som vi mener er vesentlige, bør vi kunne bli enige om tilpasninger helt opp til endelig beslutningstidspunkt.

Vennlig hilsen

Tore Rykkel
Leder Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**