Et ubehagelig spørsmål

Stein Frøysang, førstekandidat Hamar Venstre som tok opp Hubred-saken i sin fulle bredde, noe Hedmark fylkesting nå bør granske, her i samtale med Morten Andersen, førstekandidat Ringsaker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stein og Morten

Foto: A.Hovstø

Akkurat nå sitter Stein på Venstre sitt partikontor på Fylkeshuset, Line og de andre gruppelederne sitter sammen for å diskutere APs nye innspill. AP har endelig tatt fornuften fangen og ser at denne saken må belyses. Men de er svært forsiktige i sin tilnærming, og jeg lurer på hvem de vil beskytte med sin apati for ordet “gransking”. De ønsker bare en uforpliktende “gjennomgang”, som ikke vil føre saken nærmere noen avklaring. For meg har det hele tiden vært klinkende klart at Hubred bedrev ærlig varsling for fire år siden, og selvfølgelig ikke måtte straffes for det. I denne saken ligger flere hunder begravet, det er ugler i mosen, og alt dette må det kastes lys på.
Klokka er nå 09.45 – det er et kvarter til Tinget settes, og jeg er uhyggelig spent på utfallet. Vil vi få flertall for vår tekst? Det må skje….!

Klokka er nå litt over ett – det har vært en utrolig spennende og hektisk/vanskelig dag, med mange gruppemøter og sterke følelser. AP forsøkte seg med nye forslag, men vi klarte å samle opposisjonen om vårt opprinnelige forslag om GRANSKING i HUBREDSAKEN. Tre fra SV fulgte oss akkurat nå i avsluttende votering, slik at det ble et øredøvende flertall for vårt forslag. Dette har vært en seier for Venstre-politikk, der vi etterspør individets retsssikkerhet og menneskets ukrenkelighet. Vi håper nå på en uhildet og framtidsorientert gjennomgang av varslersaken fra A til Å!!

Læreren Håkon Hubred stilte ubehagelige spørsmål om forhold ved arbeidsplassen sin i Hedmark fylkeskommune. Det kostet ham jobben. Nå er spørsmålet om han er en varsler eller ikke. Det oppfatter Ap som et særdeles ubehagelig spørsmål.

«Så kan man spørre seg, hvordan er det mulig at en sak som dette lever i beste velgående fire år etter at den startet og etter et rettsforlik som snart er to år gammelt?»
Bjørn-Frode Løvlund, journalist i HA.

«Saken ble raskt stemplet som en personalsak, noe som er et velkjent grep for å bli kvitt folk som stiller brysomme spørsmål.»
Bjørn-Frode Løvlund, journalist i HA

Spørsmålet er så ubehagelig at det kan utløse parlamentarisk krise når fylkestinget torsdag skal ta stilling til forslaget om granskning av Hubred-saken.
Forslaget ble fremmet i fylkestinget allerede 24. april. Alle partiene i fylkestinget, unntatt Ap, sto bak forslaget, men Siri Austeng (Ap) brukte fullmakten hun har som fylkesordfører til å avvise behandlingen av det vel vitende om at det koster rundt 70.000 kroner å innkalle til ekstraordinært fylkesting.
SV, Sp, H, V, Pp, KrF og Frp, altså partiene som står bak kravet om granskning, svarte som ventet med å kreve nettopp ekstraordinært fylkesting.
Krise?
Om det å vedta granskning av Hubred-saken vil utløse en parlamentarisk krise, er foreløpig uklart.
Fylkesrådsleder Reidar Åsgård (Ap) har ikke villet svare på hva som skjer dersom granskning blir vedtatt.
Høyres gruppeleder Leif Gjessing (H) la ut en rapport fra det forrige fylkestinget på Hedmark Høyres hjemmeside. Det opplyste han at fylkesrådet uoffisielt har truet med avgang i tilfelle granskning.
Noen vil mene at en granskning er en klar mistillit til fylkesrådets behandling av saken. Det er tross alt fylkesrådet som har bestilt advokat Christen S. Dahls muntlige og skriftlige orienteringer til fylkestinget om Hubred-saken.
Den muntlige orienteringen foregikk på omstridt måte bak lukkede dører på et møte i Elverum i fjor høst, der ikke engang Hubred selv slapp inn. Den skriftlige orienteringen på 19 sider ble i mars sendt ut på mørkerødt papir, for å forhindre videre kopiering. Orienteringen var unntatt offentlighet.
Advokat Dahl var for øvrig fylkeskommunens prosessfullmektig i arbeidsrettssaken, som endte med et svært omstridt forlik.
Ap vil endre
Etter siste fylkesting har Ap jobbet for å endre ordlyden i granskingsforslaget, slik at den blir mer generell og ikke omfatter Hubred-saken spesielt.
Klarer Ap å få flertall for å undersøke arbeidsmiljøet på mer generell basis, vil det helt sikkert ikke bli noen parlamentarisk krise. Derimot er det lite trolig at en generell arbeidsmiljøundersøkelse vil gi svarene som etterlyses i Hubred-saken.
Regiondirektør Per Rasmussen i Arbeidstilsynet har engasjert seg i Hubred-saken. Han har igangsatt tilsyn ved Hubreds tidligere arbeidsplass, Sentrum videregående skole i Kongsvinger, og han opplyste til HA 24. april at arbeidsmiljøet generelt da vil bli undersøkt.
Han advarte samtidig fylkespolitikerne mot å skyve Arbeidstilsynet foran seg i denne saken. Han slo fast at tilsynet ved skolen og en eventuell granskning av Hubred-saken er to forskjellige ting som fylkestingsrepresentantene må holde fra hverandre.
Utgangspunktet
I granskingsforslaget som det ekstraordinære fylkestinget skal behandle torsdag, heter det at granskingen skal undersøke hvorvidt Håkon Hubreds brev datert 15. september 2003 til ledelsen ved Sentrum videregående skole var en varslersak eller ikke.
Det skal også kartlegges hvordan Hedmark fylkeskommune som arbeidsgiver håndterte dette.
Brevet fra 15. september 2003 regnes som selve starten på Hubred-saken.
Brevet ble også sendt til HMS-utvalget, og det ble distribuert i lærerkollegiet ved Sentrum videregående skole.
I brevet oppfordrer Hubred til åpen diskusjon om uheldige forhold vedrørende arbeidsmiljøet ved skolen.
Det som ble tatt spesielt ille opp var følgende setning i brevet:
«Det er etablert en meget uheldig kobling mellom viktige posisjoner/stillinger innad i administrasjonen».
Ble personalsak
Saken ble raskt stemplet som en personalsak, noe som er et velkjent grep for å bli kvitt folk som stiller brysomme spørsmål.
Hubred ble oppsagt på grunn av illojalitet og manglende samarbeidsvilje.
Han selv følte at han ble gjort til syndebukk ved at det som startet som en arbeidsmiljøsak ble vridd til en personalsak.
Sommeren 2005 var det klart for arbeidsrettssak i Hedmarken tingrett. Hubred, som hadde jobbet som lærer i Hedmark fylkeskommune i 29 år da han ble oppsagt, ønsket jobben tilbake.
I rettssaken ble de kritikkverdige forholdene ved skolen konkretisert nærmere. Det dreide seg blant annet om skjenking av lærere på skolen mens elever fremdeles var til stede, om videresalg av elev- og lærerarbeider (badestamper i tre) utført på skolen og om utidig karakterpåvirkning.
Det var først i forbindelse med behandlingen i tingretten at denne saken ble kjent i media.
Rettforliket
Rettssaken endte i et rettsforlik, der Hubred fikk 600.000 kroner mot å si opp jobben i fylkeskommunen. Hubred ønsket primært en ny jobb i fylkeskommunen, men han fikk vite at det ikke fantes noen aktuelle jobber.
Han inngikk da forliket.
Stilt overfor økonomisk ruin, som ville være resultatet om han tapte saken og ble idømt saksomkostninger, ble presset for stort.
I ettertid følte Hubred seg lurt, i og med at det faktisk fantes ledige, relevante jobber i fylkeskommunen da rettsforliket ble inngått.
Rettsforliket har vist seg å være en stor tabbe sett med Hubreds øyne.
Rettsforliket er uangripelig, og det ga ingen avklaring på om dette er en varslersak eller ikke.
Både den administrative og den politiske ledelsen i fylkeskommunen har hele tiden vist til rettsforliket når saken med jevne mellomrom har kommet opp igjen.
Ubesvarte spørsmål
Så kan man spørre seg, hvordan er det mulig at en sak som dette lever i beste velgående fire år etter at den startet og etter et rettsforlik som snart er to år gammelt?
Saken illustrerer den lille manns kamp mot systemet, samtidig som den fremdeles har mange ubesvarte spørsmål. I tillegg er det satt spesiell fokus på varslere de siste årene.
En varsler er en som sier ifra om kritikkverdige forhold til noen som har makt til å gjøre noe med dem.
Nytt liv
Etter en resultatløs runde i fylkeskommunens kontrollutvalg, virket Hubred-saken rimelig død fram til august i fjor.
Da kom regiondirektør Per Rasmussen i Arbeidstilsynet på banen. Han konkluderte med at Hubred er en varsler, og han framsatte hard kritikk av fylkeskommunens behandling av Hubred.
Fylkestingsrepresentant Stein Frøysang, den gang Ap, nå Venstre, fulgte opp med å kreve granskning. Han uttalte i HA 30. august i fjor at det ville være best om fylkestinget nedsetter et uhildet granskingsutvalg for å få sannheten på bordet.
Det kan nå skje, dersom alle fylkestingsrepresentantene i SV, Sp, H, V, Pp, KrF og Frp står fast på at det vil være i alles interesse å skape ro om denne saken ved å få et uavhengig granskingsutvalg til å bringe klarhet i sakens egentlige innhold, som de uttrykker det i det forberedte forslaget de har stilt seg bak, og som de har krevd et ekstraordinært fylkesting for å behandle.

BAKGRUNN: BJØRN-FRODE LØVLUND, journalist i HA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**