Rakkestad trenger Venstre!

Etter noen valgperioder hvor partiet Venstre ikke har stilt liste ved kommunevalget i Rakkestad, er det på høy tid at landets eldste parti igjen blir representert i kommune-styret. Vi håper at Rakkestads innbyggere på ny vil vise oss tillit gjennom å gi oss sin stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Villy Tjerbo

Foto: JTG

Venstre er et sosialliberalistisk parti
Venstre er et parti som har tro på verdien av frihet for det enkelte mennesket, men som også understreker det ansvar som følger med å ha frihet. Partiet legger særlig vekt på fire hovedområder: Skole, småbedrifter, sosialt ansvar og miljø.

Et liberalt samfunnssystem består av fire viktige bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sørge for å sikre disse samfunnselementers åpenhet, uavhengighet og nødvendig samspill. Spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse, er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

Venstre mener at velferdssamfunnets tjenester i all hovedsak skal være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men at tjenestene på flere områder også kan leveres av andre enn det offentlige. Kvaliteten på leveransene av tjenestene skal selvsagt være like gode og tilgjengelige uansett leverandør.

Venstre – et miljøparti

Venstres logo

Foto: Venstre

Venstre er et miljøparti — derfor grønnfargen i partiets LOGO. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre har lenge vært opptatt av omlegging til et mer miljøvennlig samfunn og at "føre var" prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger både sentralt og lokalt. Under Venstres landsmøtet i Bergen i våres ble det vedtatt å lanserer en klimakampanje under slagordet “Fremtiden kan bli en ren fornøyelse – dersom vi handler nå”. Dessuten ble det vedtatt at man skal arbeide for lokale klimaplaner i kommunene og at klimavennlig drivstoff må bli tilgjengelig i alle landets kommuner. Jeg registrer med glede at Høyre og Senterpartiet nå kommer etter med forslag om klimaplaner. Det er et godt grunnlag for et målrettet samarbeid på dette viktige området.

Rakkestad kommunes Handlings- og økonomiplanen for perioden 2007 — 2010 ble behandlet av kommunestyret 7. desember 2006 (sak48/06). Som kjent legger økonomiplanen økonomiske føringer for den perioden den omhandler og det er viktig at den økonomiske siden av planer og tiltak kommer med her. Jeg kan ikke se av protokollen etter kommunestyremøtet at det har vært fremmet noen separate/nye forslag som gjelder miljøtiltak, og på kommunens hjemmeside på internett hvor deler av kommuneplanen (forslag) står omtalt, er det også svært lite om miljø og miljøtiltak, men Venstre ønsker velkommen det som står om at Rakkestad kommune tar sikte på å områdeplanlegge langs Rakkestadelva — Kolbjørnsviksjøen til Bjørnstad — innen 2010, og at Rakkestad kommune reviderer innen 2009 miljøstrategier for landbruket.
En egen miljøplan for kommunen vil på en helt annen måte sette fokus på de utfordringene som kommunen og innbyggerne har på miljøsiden, og Venstre vil gå i bresjen for at en slik plan får den oppmerksomhet og innhold den må ha i vårt samfunn.

Venstre vil arbeide for en god infrastruktur og trafikksikre veier
En god infrastruktur er et viktig grunnlag for å understøtte de nåværende bedrifter
og bidra til nyetableringer. Det gjelder veier og det gjelder tilrettelegging av bredbåndstiltak m.v. Venstre har forventninger til at kommunestyret vil følge opp sin egen sak fra 14. desember 2006 om Bredbånd i Rakkestad, på en fremtidsrettet og helhetlig måte. Tall fra Østfold Analyse — Bredbånd og Internett viser nemlig at Rakkestad i 2005 lå som nr. 3 fra bunnen i Østfold over bredbåndsabonnementer (over 128 kbits/s) i prosent av husholdningene. Rakkestads befolkning fortjener ikke en slik plassering!

Rakkestad Venstre vil arbeide for en helhetlig løsning for sentrumstrafikken hvor også gjennomgangstrafikken inngår som er en viktig faktor. Tungtrafikken har blitt en dominerende del av det som skulle bli en miljøgate. Her må det ses på løsninger både på kort og lang sikt. Planer må ses i sammenheng slik at utbygging av områder ikke stenger for åpne korridorer som trengs for å få til et fornuftig trafikksystem. En god og framtidsrettet arealplan for kommunen er her et stikkord. Venstre vil arbeide for en oppgradering av de "dårligste/minst farbare" kommunale veiene i kommunen. Her må det foretas en kartlegging, slik at det kan bli lagt fram kostnadsrammer og vedtas en opptrappingsplan.

Venstre har fått henvendelser som gjelder den økte trafikken på "Mysenveien" forbi Korea. Her er det i dag 60 km sone selv om det i høyeste grad må sies å være trafikk gjennom tettbebygd strøk. Trafikken vil sikkert også øke på denne strekningen når E-18 blir ferdig fremført til Mysen. Forholdet må tas opp nå, ettersom "ting tar tid" – også hos vegmyndighetene. Det må fremsettes som et krav at det blir 50 km sone på denne strekningen — gjerne fulgt opp med "Foto-bokser". Arbeidet med å sikre skolebarna en mest mulig sikker skolevei – herunder fotgjengerunderganger ved trafikkfarlige kryssingspunkter — er en av kommunestyrets viktigste oppgaver selv om det skulle være andre som har den avgjørende myndighet. Jeg viser i den forbindelse til at fylkestinget i Østfold vedtok følgende i punkt 4 i sak 10/2007 til langtidsplanen for fylkesveier:
"Kommuner som ønsker å forskuttere for gang-/sykkelveg eller fortau langs fylkesveg mot senere refusjon, sender søknad om dette til fylkeskommunen".
Dette må diskuteres i kommunestyret i lys av de trafikkproblemer Rakkestad har.

Venstre vil at skolen skal være et viktig redskap for kunnskap og sosial utjevning
Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen. Dersom vi skal forbedre innholdet i skolen — må vi begynne med å styrke læreren. Læreren skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde, og et menneske som bryr seg og stiller krav! Venstre sentralt har i sitt prinsipprogram vedtatt at man skal sikre lærernes mulighet for systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et "kompetanseår".

Venstres sosialliberale hjerte skal banke så det dundrer for dem som sliter mest
I 2006 sto over 4000 unge i kø for å få psykiatrisk hjelp i Norge. Dette er uakseptabelt! I dag er det legene som har primæransvaret for både somatiske og psykiatriske lidelser i førstelinjetjenesten. Rusmisbruk og psykiatriske lidelser henger ofte sammen. Venstre vil utrede en fast psykologordning slik at tilbudet til dem som sliter psykisk kan bli differensiert og bedret.

Svært mange av den eldre garde ønsker å bo i sine hjem så lenge som mulig. Det gir trygghet og følelse av sosial omsorg. I tillegg må vi ha nok sykehjemsplasser til de som har behov for det. Venstre ser heller ingen grunn til å endre på sosiale ordninger eller tiltak som de eldre selv er fornøyd med og verdsetter. Venstre har i sitt prinsipprogram stadfestet dette med omsorgslønn.

Venstres slagord: Uten verdiskaping — ingen velferd!
Det må skapes mange nye arbeidsplasser i årene framover. De fleste av disse vil komme i bedrifter som ennå ikke er etablert i Rakkestad. Uten verdiskaping – ingen velferd. Derfor må mennesker som etablerer arbeidsplasser for seg selv og andre, vises tillit og ikke møtes med unødvendig byråkrati og skjemavelde. Rakkestad er preget av at vi har store levedyktige industribedrifter som lever side om side med mindre bedrifter i vekst. Utfordringen her vil være å understøtte de tradisjonelle bedriftene med god infrastruktur, nok areal, framtidsrettede miljøkrav og nok arbeidskraft .

Det å forene kultur og næring betyr framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er skapt. For å sikre framtidig velferd og kultur i Rakkestad, må det satses mer på kulturbasert næringsliv. Utviklingen i Rakkestad – sett utenfra – viser at landbruket også er i ferd med å utvikle seg til bedrifter. Det kan gi bygda mange spennende arbeidsplasser.

Venstre ønsker et levende kommunestyre

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Venstre har i løpet av en hektisk periode denne våren fått mange nye medlemmer. Det setter vi meget stor pris på. Medlemmer og andre med godt kjennskap til bygda er viktig når de lokale sakene skal tas fram og settes på dagsorden. Vi har også vært heldig å få medlemmer med gode faglige kunnskaper og arbeidserfaringer på de fleste områder. Vi i Rakkestad Venstre mener at vi står godt rustet for friske og saklige debatter til beste for bygdas innbyggere!

Venstre er åpne for innspill til sitt program
Det kan nevnes at vi foreløpig har fått ca 40 innspill til vårt program for perioden 2007 – 2011. Vi kom sent i gang, men har likevel klart å involvere mange i prosessen. Vi er opptatt av at programmet ikke skal fremstå som en overveldende opplisting av satsingsområder uten at det blir sagt noe om hvordan vi har tenkt å arbeide med problemstillingene. Det er en høy målsetting for kvaliteten på programarbeidet, men vi er optimister og mener å kunne klare det før "strek må settes" og valgkampen starter for fullt! Men alle kan kom med flere innspill . vi vil lytte!

Venstre har allerede tatt initiativ til samarbeid med de øvrige partiene.
Venstre har for øvrig allerede tatt et initiativ overfor de andre partiene i Rakkestad for å gjøre noe med den dårlige interessen rundt valget og valgdeltakelsen i bygda. Fremmøteprosenten var ved kommunevalget i 2003 nede på 56 %. De som avga stemme ved fylkestingsvalget dette året var enda lavere (47,1 %). Her har alle partiene et ansvar og en kjempeutfordring foran kommunevalget til høsten!

Rakkestad Venstre
Villy Tjerbo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**