Interpellasjon: Klimaplan for Hurum

Som ledd i Hurum Venstres klimakampanje fremmer Venstre ved Petter Normann Pettersen en interpellasjon i kommunestyremøtet 12. juni:
Klimaplan for Hurum Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Når FNs klimaplan(www.ipcc.ch) nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger
mulig å ignorere den utfordringa menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike del av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60- 80 % i løpet av de neste ti-årsperiodene for å stoppe den globale oppvarminga!

Det norske Lavutslipps-utvalget(www.lavutslipp.no) og andre rapporter har konkludert med at det er mulig å nå slike mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser — dersom vi har vilje til å handle nå.

Beregninger gjort av bl. a. forskningsstiftelsen Cicero viser at så mye som 15 % av norske klimautslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og det enkelte fylke. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn kan bidra/ ta klimaansvar — uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Med dette som utgangspunkt, ønsker Venstre at også kommunen vår skal ta utfordringa og bidra til å få ned utslippene som kan ødelegge livet på jorda. Derfor bør vi starte med å utarbeide en klimaplan med konkrete tiltak for hva vi kan gjøre for et renere miljø!

Av aktuelle tiltak/tema i en slik plan kan nevnes: Energisparing, alternativ oppvarming, håndtering av avfall,
biodrivstoff, miljøvennlige kjøretøy, holdningskampanjer av ulike slag, grønne innkjøp m.v. Vi ønsker også at Hurum kommune — som storforbruker — tar iniativ/ påvirker til at det interkommunale innkjøpssamarbeidet gjør grønne innkjøp. Planen bør altså inneholde både planmessige og økonomiske virkemiddel — også virkemiddel basert på frivillig samarbeid, dialog og holdningsskapende arbeid.

Venstre vil at Hurum skal være en foregangskommune når det gjelder lokal klimaplan/ miljø.

Spørsmål:
Vil ordføreren medvirke til at Hurum kommune utarbeider
klimaplan med konkrete tiltak for hva som kan gjøres lokalt
for et renere miljø?

Kan ordføreren gå inn for å tilsette en prosjektleder som har
til oppgave å koordinere dette arbeidet lokalt, evt. i
samarbeid med nabokommunen Røyken?

Petter Normann Pettersen
Hurum Venstre

Her kan du lese ordførerens svar på interpellasjonen:
Les svaret her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**