MENINGER OM SKOLEN

Det vil alltid være mange som mener noe om hvordan skolen skal være. Dette er sikkert også tilfelle i Sande. Det er nå 20 år siden jeg var lærer på Sande Ungdomsskole, men jeg har fortsatt meninger om hvordan en god skole bør være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Arbeidsforhold, fysisk form og elevkontakt.
En god skole bør være basert på at det er gjensidig respekt og tillit mellom lærere og elever. Men ikke bare det: Denne respekten og tilliten bør også gjelde forholdet til de andre partene i skolen, foreldrene og skoleledelsen.

Bøker

Foto: Microsoft

Noen tar til orde for at tidligere tiders metoder skal tas inn igjen i skolen slik at disiplinen og arbeidsforholdene blir bedre. Det er for eksempel snakk om at lærerne skal tiltales med etternavn og at elevene i ungdomsskolen skal stille opp og marsjere inn i samlet tropp.
Medlemmer i Sande Venstre har diskutert forholdene i skolen i forbindelse med at programmet for kommunevalget skal fastlegges. Vi er enige om at det ikke er riktig å ta i bruk tidligere tiders metoder for å få bedre arbeidsforhold.
Det som må være bedre, er at det gjennom en fortløpende dialog mellom alle parter i skolehverdagen: elever, lærere, foreldre og skoleledelse, skal utvikles et skolemiljø som er til det beste for læring og trivsel.
Det registreres et forfall i barn og ungdoms fysiske form. For at barn og ungdom skal fungere best mulig i skolesituasjonen, er det helt avgjørende viktig at de har en god helse og at de har en fysisk form som gjør at de orker å gjøre det de skal på skolen.
Derfor er det bra at det legges opp til så mye kroppsøving og aktivitet som mulig. Målet må være at barna i grunnskolen hver dag skal ha en liten dose med fysisk aktivitet.
Det er også et faktum at mange elever, også i ungdomsskolen, har behov for mye voksenkontakt. Den tiden lærerne er sammen med elevene, enten i grupper eller i individuelle opplegg, vil føre til at usikre og normsøkende barn og ungdom, har en mulighet for å kunne få svar på det de er opptatt av. Min mening er derfor at direkte elevkontakt må prioriteres framfor lærernes møtevirksomhet uten elever. Det er sikkert mange elever som trenger leksehjelp, og dette er noe Sande Venstre vil fremme forslag om. Planlegging må til, men for at planlegging skal ha en god virkning, må den munne ut i et resultat.

Trafikksikkerhet, gang-sykkelveier.
Det ble arrangert folkemøter rundt omkring i kommunen i forbindelse med at det skal vedtas ny kommuneplan. Et gjennomgangstema på møtene var trafikksikkerhet.

Sykkelvei - skilt

Foto: TH

Sande Venstre vil programfeste at alle skolebarn i Sande skal kunne nå sin skole på gang-sykkelvei. Slik som trafikkbildet har utviklet seg de senere årene, er det ikke sikkert å sende barna til skolen på en vei sammen med biltrafikk. Vi har i den senere tid opplevd helt uholdbare tilstander når de mindre veiene i Sande blir brukt som omkjøringsveier. Det gjelder Gallebergveien, Sande sentrum og til dels også Østbygdaveien. På strekningen fra Svelvik grense til Selvik skole må det lages gang-sykkelvei. Det er ikke lett å få laget en gang-sykkelvei her, men det må til hvis barn og ungdom skal kunne sykle til skolen. Jeg er klar over at de fleste skoleveiene i Sande ikke er kommunale, men her må kommunen fortsatt øve et press mot veimyndighetene slik at vi i løpet av neste fireårsperiode kan se en bedring.

Fred Fredriksen
Leder Sande Venstre og 1. kandidat på kommunevalglista til Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**