Drammen Venstres miljømanifest – for miljø- og elvebyen Drammen

Drammen Venstre har lagt frem et offensivt miljømanifest på ti punkt, for et bedre drammensmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre i sentrum

Foto: Ukjent


Miljø- og elvebyen Drammen

Fontenen

Foto: Claus Haals

En offensiv miljøpolitikk må til for å utvikle Drammen til en levende miljø- og elveby med god tilgjengelighet for alle til de grønne åsene som omgir byen samt elv og fjord. I denne forbindelse har Drammen Venstre utarbeidet et miljømanifest som skal danne grunnlaget for hovedtrekkene i vårt arbeid for et bedre miljø de kommende årene. Miljømanifestet er ikke hugget i stein, og det vil derfor være muligheter for endringer, fratrekk og tillegg.

Miljøhandlingsplanen og energi- og klimahandlingsplanen for Drammen må revideres og følges opp
– Konkrete mål og tiltak med tidsfrister og fremdriftsplan.
– Regelmessig kontroll av fremdrift og måloppnåelse til Bystyret.
– Nye planer må basere seg på rapporten fra nullutslippsutvalget.

Kommunen må bruke sin markedsmakt i miljøets tjeneste
– Miljøfyrtårnsertifisering av all kommunal virksomhet.
– Miljøperspektivet skal legges til grunn ved innkjøp av varer og tjenester.
– Inngå avtaler med leverandører av biodrivstoff.
– Sette krav til piggfrie dekk på alle kommunale kjøretøy og kjøretøy som tilhører underleverandører av varer og tjenester til Drammen kommune.

Transportsystem basert på nullutslipp
– Bidra aktivt inn i HyNor prosjektet.
– Kreve at busser benytter miljødrivstoff.
– Drammen må overta ansvaret for anbud for busser som går internt i Drammen, med fokus på økt frekvens, nullutslipp og tilgjengelighet.
– Ladestasjoner for elbiler på reserverte p-plasser i parkeringshus.
– Ta opp igjen ordningen med refusjon av inntil kr 25 000 til de som skaffer seg el- og gassdrevet bil.

Opprette enøk-fond
– Stimulere utskifting av gamle ved- og parafinovner.
– Gjennomgang og utskifting av oljeoppvarming i kommunale bygg.
– Enøk tiltak i kommunale bygg og gatelyssystemet.

Bedre tilrettelegging for gående, syklende og personer med bevegelseshemninger

– Kommunen må overta feiing, brøyting og vedlikehold av fortau.
– Intensivere feiing, brøyting og vedlikehold av sykkelstier/-veier.
– Universell utforming skal være et førende prinsipp i det offentlige rom.

Legge til rette for kollektivpendling
– Bedre parkering ved togstasjonene i Drammen.
– Arbeide for flere togavganger til og fra Gulskogen og Brakerøya stasjon.
– Bedre korrespondanse mellom buss og tog.
– Øke togkapasiteten i rushtiden mellom Drammen og Oslo.

Nei til containerhavn i Drammen — Ja til kunnskaps- og trivselsbyen Drammen
– Midlertidig støy og miljøtiltak i Nybyen for å forbedre miljøet for naboene.
– Forsere arbeidet med å flytte godsterminalen ut av Nybyen.
– Opprensking av grunn ved Brakerøya og knytte fjordparken sammen med utbyggingen på Lierstranda.
– Stoppe salget av kommunale tomter på Holmen.

Fastsettelse av markagrense og bevaring av biologisk mangfold i Drammen
– Økt tilflytting skal skje ved fortetting.
– Nei til utbygging på dyrkbar mark.
– Bevaring av biologisk mangfold.

Følge opp tiltak på Lindum
– Intensivere arbeidet med å redusere luktplagene knyttet til Lindum.

Involvere byens innbyggere
– Bruke Lokal Agenda 21 som et verktøy for bydeler/kommunen, organisasjoner, bedrifter og andre for å samarbeide om et bedre miljø.
– Avsette økonomiske midler på de kommunale budsjettene til å støtte lokale miljøinitiativ.


Miljømanifestet som word-dokument.

Fontenen

Foto: Claus Haals

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**