4. Det haster med en bedre areal- og miljøpolitikk!

Et individ skal ha størst mulig innflytelse over innholdet i eget liv. Men naturen setter absolutte rammer for menneskets tilværelse, og det er derfor viktig med en aktiv forvaltning av naturressursene slik at vi kan bevare det biologiske mangfoldet i Akershus. Beslutninger på alle nivåer krever kunnskaper om naturens muligheter og begrensninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Akershus Venstre vil:
– at fylkeskommunen skal bidra til å styre utbyggingspresset på arealene i Akershus

Trolsk stemning, skog, trær, tre

– ha klarere skiller mellom utbygde områder og naturområder, og ha fokus på gjenbruk av bebygde arealer
– verne naturverdier gjennom aktiv naturforvaltning og levende landbruk
– bevare og verne store sammenhengende friluftsområder nær der folk bor, og på tvers av kommunegrenser, for eksempel Follomarka, og gi varig vern av Marka-grenser
– sikre allmennhetens frie adgang til kysten og fjorden
– være restriktive til bygging i strandsonen, og skjerme strandkanten langs ferskvann og elver mot utbygging
– øke satsingen på alternativ energi, blant annet gjennom Akershus Energi
– installere alternativ energi i fylkeskommunens bygninger og skjerpe energikravene for nybygg
– opprette et regionalt klimatiltaksfond
– holde sterkt fokus på jordvern
– bevare grønne lunger i landskapet i form av "100-meterskoger", lekeplasser og mindre innmarksarealer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**