6. Det regionale nivåets oppgaver

Akershus Venstre vil ha et folkevalgt nivå mellom kommunen og staten.
Vi vil ha en gjennomgang av hvilke statlige oppgaver som kan overlates til fylkeskommunen. Roller og oppgaver må være klart definert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

“Jeg tror på et levende folkestyre, og vil flytte makt nærmere innbyggerne i Akershus.”, – Inge Solli, 1. kandidat

De fleste oppgaver knyttet til regional samordning bør overføres til den nye regionen.
Venstre vil ha sterkere politisk styring, og vil gi mulighet for frikjøp av politikere.

Akershus er i dag delt i tre områder omkring Oslo. Regionen Indre Oslofjord bør inneholde minimum Oslo og Akershus.

Som arbeidsgiver må fylkeskommunen ta et ekstra ansvar for integrering av innvandrere og funksjonshemmede i arbeidslivet.

Akershus Venstre vil at det regionale nivåets oppgaver skal være:
– å legge prinsipper for utbyggingsstrukturen i fylket. Dette omfatter avgrensing av by- og tettstedsområdene, grøntstrukturen og de ulike typer hovedtransportsystemer
– å ha myndighet for samferdsel med regionale veikontor og kollektivtransport
– å ha myndighet for miljøvern med natur- og ressursdisponering (dvs. blant annet.

Flø, Ulstein kommune

miljøvernavdelingen hos fylkesmannen og den pålagte forvaltningen i henhold til vassdragsdirektivet)
– å ha ansvar for regionale hovedlinjer i landbruksforvaltningen, dvs. blant annet landbruksavdelingen hos fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret osv
– tilrettelegging for næringsutvikling, knyttet til det statlige virkemiddelapparatet, som Innovasjon Norge, og å koordinere kommunal tilrettelegging for næringslivet
– sykehus

Medisjn, helse

– tannhelsetjenesten
– videregående skole med voksenopplæring
– kultur og kulturminnevern
– ta initiativ til at kommunene samarbeider om pleie, skole og barnehage — penger følger person

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**