Miljøfylket Oppland

Oppland har store naturområder av nasjonal og internasjonal betydning. Det gjelder for eksempel fjellområdene og dyrearter som villrein, fjellrev, moskus og rovvilt. Klimaendringene må reduseres slik at mangfoldet av dyre- og plantearter overlever. Dette må også beskyttes mot samfunnsmessige inngrep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fossen

Foto: A.Hovstø

Oppland Venstre vil:
– at en ny fylkeskommune får et overordnet og samordnende ansvar for fylkets naturverdier. Overføring – av statlig miljøoppgaver innebærer at fylkeskommunen, ut fra et nasjonalt helhetssyn, ivaretar disse
beslutninger for naturområder som går ut over enkeltkommuner, må fattes av fylkets folkevalgte organer
– at Opplands store naturområder forvaltes slik at mangfoldet av dyre- og planterarter sikres
– at Norge følger opp sine internasjonale forpliktelser for de store rovdyrene
– Stammen av større rovvilt må begrenses. Forvaltningen av rovvilt må skje i samarbeid med lokale interesser. Erstatningsordningen for tap må styrkes.
– at kommunene ved utbygginger av, især hytteområder, kartlegger konsekvensene for naturområder og det biologiske mangfoldet.
– Iverksette en storstilt satsing på bioenergi

“Vi må sikre at dem som kommer etter oss får et rent miljø.” – Ketil Kjenseth, 3. Kandidat

– at alternative former for drivstoff, som biodiesel og biobensin, gjøres tilgjengelig. Det må legges til
rette for et distribusjons- og salgsnett over hele fylket. Oljeselskapene har her et spesielt ansvar.
– at vassdragene sikres mot forurensninger, ikke minst gjelder dette de store innsjøene som Randsfjorden og Mjøsa.
– at utbygd vannkraft utnyttes bedre gjennom opprusting av kraftanlegg og energiøkonomisering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**