Tiltak for en bedre skole

Tone M. Anderssen er andremann på Venstres liste og har en kommentar i Østlands-Posten om hvordan Venstre vil få en bedre skole i Larvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Betydningen av kunnskap og kompetanse som basis for en god skole kan ikke understrekes nok. Det ser det heldigvis ut som andre også har fått øynene opp for. Flere partier følger nå etter Venstre i vektlegging av at kunnskap og kompetanse er avgjørende for skolen.

Venstres nylig vedtatte skolepolitiske manifest signaliserer enda tydeligere at det er Venstre som er skolepartiet. Og det skal vi fortsette å jobbe for, både lokalt og nasjonalt. Venstres initiativ for å få på plass et kompetanseår for lærere som en nasjonal ordning ble nedstemt i Stortinget i fjor, men gjennom god lokal jobbing har vi fått på plass utredning av dette forslaget i både Oslo, Bergen, Stavanger og i Telemark. Også i Larvik ønsker Venstre å få utredet hvordan et kompetanseår kan gjennomføres for flest mulig lærere.

Skolestart, barn

Skolen er og skal være en av våre viktigste allmenndannende samfunnsinstitusjoner, både som demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer. Et underliggende stikkord for Venstres skolemanifest er tillit. Venstre har en grunnleggende tro på at de beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skal dyrkes frem, ikke kveles av direktiver og stadige reformer ovenfra.

Noen av de viktigste tiltakene Venstre vil fremheve er:
Å sikre rekruttering av realfag- og språklærere
Mer fordypning og strengere praksiskrav for lærerstudentene
Å gradvis innføre et kompetanseår for lærere
Å innføre seniortiltak for å sikre at lærere står lenger i arbeid
Å sikre læreren stor pedagogisk frihet
Økt satsing på og en omstrukturering av rådgivningstjenesten
Å legge til rette for en rådgiver-spesialisering som et eget og dedikert utdanningsløp
Å styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen — spesialpedagoger på hver skole
Å fortsette med nasjonale prøver
Nasjonale rammer for skolens innhold, men langt mindre detaljstyring fra staten innenfor disse rammene.
Omlegging og utvidelse av lærerutdanningen til fem år
Å sikre regelmessig skolepolitisk debatt i folkevalgte organer
Økt satsing på mappevurdering heller enn nasjonale avsluttende eksamener
Å styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspråklige
Å styrke og rendyrke yrkesfagene
Å styrke kultursatsingen i skolen

Larvik Venstre vil fortsette med å kjempe for mer midler til skolen også i neste periode. Det handler om våre barns fremtid, og også om Larvik kommunes fremtid — som et attraktivt bosted med gode tilbud til barn og unge.

Tone M. Anderssen, Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**