Lokalt miljø- og klimaansvar

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologiopptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt. Natur- og miljøtenkningen er et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken i de lokale besluttninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå.

Levanger Venstre vil:

Bekk, vann og skog

Foto: Tonje Løwer Gurholt

1. At Staupområdet forvaltes slik at det blir til nytte og glede for innbyggerne i tråd med Staups ånd

2. Tilrettelegge for attraktive badestrender ved Røstadlandet og Langåsdammen

3. Bygge gode sykkel- og gangveier fra store boligfelt og inn til sentrumsområdene

4. Øke kompetansen om god byggeskikk og ivaretagelse av kulturlandskap, og knytte et estetikkutvalg formelt til saksbehandlingen

5. Bevare kulturminner som viktige elementer i våre omgivelser slik at de bidrar til følelsen av å høre til

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

6. Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjon på lang sikt og under ulike forhold

7. Håndheve byggeforbudet i 100-meterssonen slik at strandsonen forblir tilgjengelig for allmenheten

8. Opprettholde den restriktive linjen for motorferdsel i utmark

9. Utvikle en lokal handlingsplan for klima og miljø, bygd på klima- og energiplanen 2002 – 2010

10. Styrke arbeidet med rehabilitering av kommunens bygningsmasse, både når det gjelder forbedring av inneklima og valg av energibærere

11. Varme opp næringsbygg, boligblokker og rekkehus ved bruk av miljøvennlig energi, og ta dette inn i bygningsforskriftene

12. Styrke ENØK-undervisningen i skolen med både informasjon og praktisk opplegg knyttet til hjem og skole

13. Gå imot at det bygges forurensende gaskraftverk på Fiborgtangen

Jærbanen

Foto: Øyvind Misje

14. Bruke miljøvennlige biler som el-biler og hybridbiler i kommunal drift, alternativt biodrivstoff på andre kjøretøy

15. Påvirke NSB til å redusere kjøretiden med tog mellom Levanger og Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**