Porsgrunn Venstres program

Her kan du lese Porsgrunn Venstres program for kommunestyreperioden 2007 – 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Porsgrunn Venstres program 2007-2011

Liberal og sosial utfordring
Miljø
Satsing på barn og unge
Kultur og fritid
Helse og omsorg
Utdanning, forskning og næringsutvikling
Samferdsel
Grenland Havn
Kommunesamarbeid

Venstre, et sosial-liberalt parti
Venstres liberale utfordring er å skape et samfunn med mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse, et samfunn tuftet på nestekjærlighet, omsorg og respekt for hverandre, uavhengig av bakgrunn, kultur, tro, hudfarge og legning.

Venstres sosiale utfordring er å hjelpe de svakeste, å sørge for at barn gis trygghet og at syke uansett alder får hjelp.

I praktisk politikk er Venstre opptatt av stadig å fornye seg i møte med nye utfordringer. Venstre lar miljøhensyn ligge til grunn for alle politiske avgjørelser.

1. Miljø
Venstres politikk er en kamp for miljøet, mot en uvettig ressursbruk og mot forurensning og støy i nærmiljøet.
Det må utarbeides en forpliktende lokal klimaplan for å redusere våre klimagassutslipp.
En hjertesak for Venstre er at Porsgrunn må bli flinkere til å ta vare på sine kulturminner og sitt særpreg.
Vi må skape et levende sentrum med plass for boliger, forretninger og kulturaktiviteter.
Kommunen må gå foran og lage utviklingsplaner og ikke overlate til private eiere og investorer å bestemme uviklingen av sentrum.

Det er svært viktig å ta vare på naturen i nærområdene. Den tilhører i særlig grad barna og kommende generasjoner.
Det er mulighetene for nær kontakt med grønn natur som er det urbane Porsgrunns største aktivum ved siden av elva og skjærgården.

Porsgrunn Venstre vil
hindre utbygging i Bymarka, på Frydentopp og i Breviksåsen.
verne gjenværende høyproduktiv jord på Vallermyrene.
gjøre Eidangerhalvøya og Eidangerfjorden til et godt bo- og rekreasjonsområde.
hindre ytterligere nedbygging av strandsonen.
opprette byggefri sone i og på hver side av Porsgrunnselva der det ennå er mulig. Forandring av elveløpet må hindres. Anlegg av øy i elva vil være ødeleggende for bymiljøet.
frede den gjenværende del av Gunneklevfjorden etter at det er ryddet opp i de gamle miljøutslippene.
gå imot at Renor skal få tillatelse til å øke forbehandlingen av farlig avfall.
støtte bygging av et gasskraftverk i Grenland under forutsetning av utskilling og håndtering av CO2-gassen, også fra andre industrianlegg.
fremme mer bruk av vannbåren varme basert på biobrendsel og spillvarme fra industrien, spesielt ved større utbygginger.

2. Satsing på barn og unge
Porsgrunn Venstre ønsker en kommune
– som respekterer og verdsetter alle barn.
– som lytter til barn og gir barn innflytelse.
– som tar ansvar for at alle som jobber med barn har kunnskap om vold mot barn og kompetanse og ressurser til å gi riktig hjelp i rett tid.
– der barn og unge med psykiske lidelser og adferdsvansker får nødvendig hjelp og støtte.
– der barnevernet tar omsorgsansvaret for enslige asylsøkere under 18 år.
– der ungdommens interesse for politikk, kultur og samfunnsspørsmål oppmuntres og verdsettes.

Porsgrunn Venstre vil
gi 16-åringer stemmerett.
gå inn for bygging av ny barneskole på Heistad der skole, utearealer og skolevei skjermes mot tungtrafikk og trafikkstøy.
arbeide for at utkantskolene opprettholdes.
tildele hver barneskole sin “100-meterskog”.
vektlegge miljø i undervisningen i grunnskolen.


3. Kultur og fritid

Kultur har stor verdi for den enkelte og er med på å fremme kreativitet, skaperglede og gode sosiale nettverk. Kulturhuset vil være et viktig element i et levende sentrum.

Porsgrunn Venstre vil
gjøre Porsgrunn til en attraktiv kommune å bo og virke i for kunst- og kulturaktive mennesker.
videreutvikle kulturskolen.
opprettholde fri leie av lokaler til barn og unge under 18 år.
stimulere frivillige lag og foreninger til innsats i lokalmiljøene. En støtteordning til dekning av nødvendige driftsutgifter bør etableres.


4. Helse og omsorg

For lite fysisk aktivitet og feil kosthold er trolig de viktigste enkeltårsaker til dårlig helse i vår del av verden. For å fremme fysisk aktivitet, må turstier og turterreng nær boligområdene vernes mot nedbygging.
Kostholdet kan bedres ved at skole, helsevesen og hjem går sammen om å bekjempe for store inntak av sukker og animalsk fett. Vannautomater i stedet for brusautomater på skolene kan være et nyttig grep for å redusere elevenes sukkerinntak.

Porgrunn Venstre vil
innføre et gratis skolemåltid i grunnskolen.
øke tilbudet om hjelp til foreldre med funksjonshemmede barn.
bedre de funksjonshemmedes livssituasjon – i samarbeid med deres interesseorganisasjoner.
gå inn for mer differensierte løsninger innen eldreomsorg.
videreutvikle tilbudet til psykiatriske pasienter.
styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk og styrke den faglige kompetanse i ettervernet.
forby spilleautomater i kommunen.
at tannhelsetjenesten skal finansieres av det offentlige på lik linje med fastlegeordningen.

5. Utdanning, forskning og næringsutvikling
Kunnskap er grunnlaget for personlig utvikling og for trivsel og muligheter i arbeidslivet. Store samfunnsendringer krever nytenkning i utdanningssektoren.
For den lokale industriutvikling er energiforbruk, forurensningsproblemer og klimaendringer blitt avgjørende drivkrefter.
Porsgrunn har alle muligheter for å bli en viktig aktør i et nytt industrieventyr basert på innovative, miljøfremmende virksomheter. Mye vil avhenge av vår evne til nytenkning og teknologianvendelse.

Porsgrunn Venstre vil
vektlegge de små bedriftene i sin nyskapningspolitikk.
stimulere til at det opprettes flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
opprettholde et allsidig etter- og videreutdanningstilbud.
sikre et godt lærlingetilbud.
bedre lærerutdanningen.
innføre gradvis en ordning hvor lærere i grunnskolen og videregående skole får rett til et kompetanseår for relevant etterutdanning og fornyelse.
bidra til økt samarbeid mellom offentlige og private forskningsmiljøer og stimulere til flere forkningsbaserte næringsetableringer.
bidra til at Høgskolen i Telemark får universitetsstatus.

6. Samferdsel
Veitrafikken øker langt mer enn forutsatt i infrastrukturplanen for Grenland (ISP) fra 2002. For å unngå trafikkaos må straksløsninger iverksettes. Kollektivtilbudet må bedres vesentlig og gis kommunal støtte. Vi må få et veisystem med klar differensiering av kollektivtransport og annen trafikk. Tungtrafikk og gjennomgangstrafikk må ledes utenom boligområdene med et ringveisystem vest for bybåndet. Mest mulig av tungtrafikken må overføres fra vei til jernbane. Samtidig må de som bor langs jernbanen forskånes for støy på nattetid. Anlegg av bybane fra Brevik til Skien med sløyfe til Herøya kan bli et viktig ledd i styrkingen av kollektivtrafikken. Fjordnett Grenlands forslag til infrastrukturplan bør tas med som et alternativ i det videre arbeid med kommuneplanen.

Porsgrunn Venstre vil
være pådriver for bygging av ny jernbanetunnel mellom Porsgrunn og Larvik (Eidangerparsellen).
opprettholde driften på Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden.
øke tilgangen på biodrivstoff basert på norske råstoffer.
akseptere brukerbetaling for å få bygd ut nye veier, bybane etc. som gir gode trafikkløsninger. Det forutsettes også gode rabattordninger slik at for eksempel de som må passere flere passeringspunkter på vei til jobb, bare skal betale en gang. Det må foretas en konsekvensanalyse før det bestemmes hvor bommene skal plasseres.
Dersom det innføres bomavgift på veiene, bør minst 30 prosent av inntektene gå til å legge til rette for kollektivtrafikk og rimelige bussbilletter.


7. Grenland Havn

Grenland trenger en moderne havneterminal hvor containere, stykkgods og fergetrafikk kan håndteres effektivt og kostnadsbesparende på en miljøvennlig måte. I dag behandles samme type gods i flere forskjellige havner. Porsgrunn Venstre støtter Fjordnett Grenlands forslag om å flytte havnetrafikken til Herøya, der forholdene ligger vel til rette for miljøvennlige løsninger. Med god infrastruktur og effektive tiltak mot støy og forurensning kan Herøya bli et moderne logistikksenter for regionen. Breviksterminalen og andre arealer som frigjøres for havnetrafikk kan anvendes til positive formål som småindustri, boliger og rekreasjonstilbud.

Dagens drift av Breviksterminalen medfører fortsatt uakseptabel støy og forurensning. Som strakstiltak vil Porsgrunn Venstre kreve at det anlegges landstrøm for båtene, at strømproduksjon på egne hjelpemotorer ikke tillates ved kai og at lasting og lossing skal foregå på dagtid mandag-lørdag.

8. Kommunesamarbeid
Porsgrunn Venstre ønsker å fremme et nært samarbeid mellom kommunene i Grenland, men vil at de fortsetter som selvstendige kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**