Lokal valgbrosjyre for Frogner Majorstuen Venstre

En grønn, levende og trygg bydel Det skal være godt for alle å bo i Frogner bydel. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Frogner bydel skal være en varm, trygg og
inkluderende bydel. Les mer i det lokale programmet til Frogner Majorstuen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Lokal valgbrosjyre – Frogner Majorstuen Venstre (PDF)

En moderne miljøby
De største lokale miljøutfordringene er knyttet til dårlig luftkvalitet som følge av forurensning fra trafikk. Derfor mener Frogner-Majorstuen Venstre at bydelen må få større politisk innflytelse når samferdselspolitiske beslutninger som angår vår bydel tas. Vi vil være en garantist for å bevare våre parker og grøntområder, da de er et viktig grunnlag for trivsel og fysisk utfoldelse.

Venstre vil:
Bevare bydelens små og store grønne lunger.
Etablere en bynasjonalpark, der Bygdøy inngår.
Bevare Briskebytrikken, og satse på utbedring av kollektivtilbudet i bydelen.
Arbeide for soneparkering for beboerne i de mest belastede delene av bydelen.
Utbedre og rehabilitere strandsonen i vår bydel.
Ruste opp og utbedre badeområdene på Huk, Paradisbukta og Kongsholmen.
Prioritere boligbygging og kulturbygg på Majorstuelokket.
Ruste opp t-banetunnelen mellom Majorstuen og Nationaltheatret.
Forlenge Frognerseterbanen til Tryvann.
Opprette en ny T-banestasjon i Homansbyen.
Beholde Briskeby Brannstasjon og Deichmanske bibliotek på Majorstuen.
Være en pådriver for å sikre trygge sykkeltraseer, og fullføre hovedsykkelveinettet og Grønn rute innen 2011.
Legge til rette for bruk av strandsonen og fjorden for padlere og roere på Fjordbyplan områdene Filipstad og Alnas utløp, samt på Sørenga-utstikkeren.
Fullføre Fjordbyen ved å legge E18 i tunnel fra Mosseveien til Lysaker.
Bygge ut Filipstad med nye parkområder og gode forbindelser med Frogner og Skillebekk.

Ta vare på dem som trenger det mest
I vår bydel lever mennesker som lider av ulike sosiale- og helsemessige problemer under for dårlige levekår. For Venstre er det et særlig ansvar å lytte til de svakeste i samfunnet, og vi vil prioritere en satsing på offentlige velferdsordninger for barn i offentlig omsorg, rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser.
Et samfunn er ikke bedre enn det tilbudet det gir til sine svakeste.

Venstre vil:
Øke helsesøstertjenesten til skolene i vår bydel.
Utvikle samarbeidet mellom barnevernet, barnehage, skole, frivillige organisasjoner og politiet.
Ha helgeåpent på Majorstuen Politistasjon, og mer synlig politi.
Sørge for gode boforhold til dem som ikke klarer å skaffe egen bolig.

Fritt og liberalt
Venstre setter valgfrihet både for enkeltmennesket og lokalmiljøet høyt. Beslutninger som berører lokalmiljøet bør fattes av bydelsutvalget. I dag besluttes svært lite i bydelen, det meste som berører beboerne blir vedtatt av sentrale myndigheter. Venstre tror på et lokaldemokrati som har myndighet til å sette vedtak ut i live.

Venstre vil:
Tillate lengre skjenketider i bydelen.
Tillate butikker å ha åpent på søndager.
Jobbe for at flere beslutninger blir gjort lokalt i bydelsutvalget.

Gi barna våre en trygg og god oppvekst
En av våre viktigste oppgaver i samfunnet er å sørge for at våre barn får en trygg og god oppvekst. Som bydelspolitikere er vi med på å forme ditt barns hverdag gjennom bydelens barnehagetilbud. Det er et bærende prinsipp for Venstre at barnehagetilbudet skal avgjøres ut fra lokale forutsetninger, tilbud og særpreg. Å ha et mangfold av barnehager, både offentlige og private som velger sin unike vei for å ta vare på det enkelte barn, er viktig for Venstre.

Venstre vil:
Prioritere barnehageplass til alle som ønsker det fremfor en lav maksimalpris.
Ha større fokus på godt kosthold i barnehagen.
Sørge for at barna våre får en god pedagogisk oppfølging, ved å stille krav om fagkompetanse til personalet.
At barnehagen skal handle om lek og egen utfoldelse, men med lett preg av undervisning, for eksempel ved at barna får en grunnleggende innføring i tall og bokstaver.
At barn med dårlig språkutvikling bør prioriteres i køen og tilbys gratis kjernetid i barnehagen, eventuelt språktreningsgrupper.

Vår bydel — vårt ansvar
Vi vil være en garantist for å føre en liberal politikk for å gi Oslos innbyggere en trygg, raus og inkluderende by.

Vil du vite mer? Kontakt Frogner-Majorstuen Venstre og vår førstekandidat Audun Rødningsby på [email protected] eller besøk oss på frogner.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**