Lokal valgbrosjyre for Nordstrand Venstre

Nordstrand Venstre vil bevare bydelens kvaliteter som en frodig, grønn og inkluderende bydel. Vi får en ny og spennende bydel som vår nærmeste nabo med utbyggingen av Fjordbyen. Dette er en fantastisk mulighet for vår bydel, men også en utfordring. Vi skal ta vare på vårt særpreg og utvikle tilbudene. Nordstrand Venstre vil prioritere oppvekst og omsorg som tilpasses behovene til den enkelte. Her kan du lese mer om vårt lokale program for bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les lokal valgbrosjyre for Nordstrand Venstre her (PDF)

Skole og oppvekst
Alle skal ha muligheten til en god start i livet. Utgiftene til barnevernet i bydelen øker. Vi må snu den negative trenden og øke innsatsen på det forebyggende arbeidet. Venstre vil at barn og ungdom skal være de store vinnerne gjennom støtte til de mange frivillige organisasjoner innen idrett og kultur i bydelen.

Venstre vil:
opprettholde ungdomsklubben, og prioritere for å øke aktiviteten raskt
styrke utekontakten og forebyggende tjenester i barnevernet.
ha fast helsesøster på alle skoler — oppdage tidlig er en god forbyggende aktivitet
sikre gode skolefritidsordninger ved alle skoler — gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner
jobbe aktivt for å fremme rusfrie arenaer for ungdom

Byutvikling
Venstre har tatt et stort ansvar i utviklingen av en tilgjengelig Fjordby. Venstre vil videreføre arbeidet og være
pådriver for en løsning med viktige kulturinstitusjoner, blandet boligutvikling, tilgjengelighet på folkets premisser og en trafikkløsning som innbyr til bruk av arealene.

I tillegg ønsker Nordstrand Venstre:
Vern av Nordstrandsskråningen
Bjørvika som kultursentrum
Munch museet bør flyttes til Bjørvika
Grøntarealer i hele bydelen skal oppgraderes
Gi rom for utvikling av flere lokale møteplasser
Et oppgradert Lambertsetersenter som løfter kulturtilbudet

Eldresaken
Venstre ønsker å gi rom for variasjon og bredde innen eldreomsorgen. Tilrettelagt hjelp hjemme og andre forebyggende tiltak skal videreutvikles i samarbeid med institusjoner og frivillige organisasjoner i bydelen. Bydelens økonomiske situasjon kommer til å tvinge oss til å tenke nytt i årene som kommer. Venstre vil gi rom for nytenkning på dette området for å bedre kvaliteten på tjenesten bydelen skal levere og bedre omsorgen for bydelens eldre.

Miljø
Venstre har vært pådriver for gode kollektivløsninger i byen vår. Den rollen skal videreføres gjennom utvidet 5 min. trikk helt frem til Ljabru i løpet av neste periode. Frekvensen skal økes på T-banen og prisene skal ned for å kunne erstatte bilbruken med kollektivtrafikk. Nordstrand Venstre vil etablere egne parkeringsplasser langs kollektivlinjene for å spare miljøet. Venstre er pådriver i byrådets planlagte introduksjon av kildesortering av byens avfall. Venstre vil arbeide aktivt for en grønnere og renere by som vi alle skal trives i, sommer som vinter. Venstre vil også anlegge flere sykkelstier for en tryggere og miljøriktig bytransport.

Ansvarlig styre av bydelen
Vår bydel er i en svært alvorlig situasjon med et underskudd i 2005 på 52 mill. kr. og ser man bort ifra ekstrabevilgningen fra byrådet på 14 mill. kr. er underskuddet for 2006 på et tilsvarende beløp. Ledelsen i bydelen har ikke maktet å finne løsningene og ingen bedring er i sikte hvis ikke det gjøres omfattende endringer i måten bydelen arbeider. Et styrket Venstre i byrådet og i bydelsutvalget vil sette dette på dagsorden og skape en løsning i samarbeid med Venstre i byrådet. Inntektsiden må bedres og prioriteringer må gjøres.

Nordstrand Venstres gode dialog med våre sentrale medlemmer i bystyret og på Stortinget, sammen med vår vilje til å analysere situasjonen og skape løsninger, skal til for å få bydelen vår ut av denne situasjonen. Venstre ønsker direktevalget til bydelen velkommen og ser frem til større ansvar for utviklingen av bydelen i bydelsutvalgets hender. Det er vi som bor her som må skape mulighetene og sørge for de gode løsningene.

Nordstrand Venstre vil her spille en viktig rolle etter valget i september. Vil du vite mer? Kontakt Nordstrand
Venstre og vår førstekandidat Karsten Gjefle på no[email protected] eller besøk oss på nordstrand.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**