Fylkesting 22.-24. april

Det er innkalt til fylkesting 22. til 24 april på Steinkjer rådhus. Her presenterer vi fylkestingets sakene som skal behnadles. Vi ber deg gjerne komme med synspunkter og innspill sier Venstres gruppeleder i fylkestinget Trond Prytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Møtende representanter for Venstre på fylkestinget vil være Trond Prytz og Øystein Mørkved. Har du innspill eller ønsker å komme i kontakt med Venstres representaner bruk følgende telefonnummer eller epost:

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Trond Prytz
Telefon: 90 57 83 61
Epost: [email protected]

Oystein Morkved

Foto: Vidar Grundetjern

Øystein Mørkved
Telefon: 93 24 84 14
E-post: [email protected]

Innspill kan videre sendes fylkessekretær Karl M. Buchholdt på telefon 41 67 59 79 eller på e-post [email protected]

Trykk på enkeltsakene nedenfor for å få opp saksutredning og innstilling.

Her finner du programmet for fylkestingets samling.

FYLKESTINGETS SAKLISTE
Sak 08/15 Nord-Trøndelag E-verk FKF – Årsmelding og regnskap 2007

Sak 08/16 Fylkeskassens årsoppgjør – Årsmelding og årsregnskap 2007

Sak 08/17 Melding om kystskogbruket

Sak 08/18 Arbeidet med Regional klima- og energiplan for Nord-Trøndelag. – Statusrapport april -08

Sak 08/19 Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2007Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2007

Sak 08/20 Felles fylkesplan. Høringsutkast

Sak 08/21 Forvaltningsreformen – oppgaver og geografisk inndeling

Sak 08/22 Eldrerådet i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2007

Sak 08/23 Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag – Årsmelding 2007

Sak 08/24 Forslag til strategier for Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019

Sak 08/25 Strategivalg for fylkesvegplan 2010-2013

Sak 08/26 Tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag – anbefalt forslag

Sak 08/27 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2007

Sak 08/28 Pasientombudet – årsrapport for 2007

Sak 08/29 Kunnskapsdepartementet – Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett – Høring

Sak 08/30 Forslag om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene – høring

Sak 08/31 Samlokalisering – Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag – status og veien videre

Sak 08/32 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget

Sak 08/33 Valg av skjønnsmenn for perioden 01.05.08 – 31.04.2012

Sak 08/34 Suppleringsvalg – april 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**