Kunnskap og kultur for et levende samfunn

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og
fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Kvaliteten i
skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere. Kultur bidrar
til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Egen deltakelse
har stor verdi for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt utbygd kulturtilbud er
viktig for at Verdal skal være et attraktivt sted å bo og arbeide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

VerdalVenstre vil:

1. Sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærerne kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.

2. Beholde den eksisterende skolestrukturen

3. Forbedre den økonomiske modellen som brukes ved fordeling av ressurser mellom skolene

4. Øke spesialpedagogisk kompetanse i skolen

5. Stimulere til økt samarbeid mellom skole og gårdsbruk / annen næringsvirksomhet

6. Styrke ENØK-undervisningen i skolen med både informasjon og praktiske opplegg
knyttet til hjem og skole

7. Utvide tilbudet om gratis skolefrokost på ungdomsskolene, og stimulere til økt fysisk aktivitet på skolen og barnehagene.

8. Styrke skolebibliotekene med satsing på skolebibliotekansvarlig personale ved skolene
i kommunen

9. Legge til rette for etableringen av nye private barnehager og gi de etablerte trygge vilkår for sin virksomhet

10. Styrke kulturskolen slik at flest mulig barn og ungdom får et godt tilbud og anledning til å utvikle sine evner

11. Bygge ut en flerbrukshall ved Verdal videregående skole og bidra til at det utvikles en idrettspark ved skolen

12. Gi idretten rammevilkår for økt aktivitet slik at alle kan få delta i fysiske aktivitet og utvikle sine ferdigheter

13. Støtte opp om ungdomsklubber og andre tilbud til uorganisert ungdom.

14. Desentralisere vaktmestertjenesten, og gjeninnføre kveldsvaktmesteren.

* Vi avventer høringsuttalelsene før vi tar endelig standpunkt til skoleutbygging på Verdalsøra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**