Lokalt miljø- og klimaansvar

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor, både nasjonalt og lokalt. Venstre er et moderne, løsningsorientert og ansvarlig miljøparti. Natur- og miljøtenkningen
er et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken
i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Hvis vi handler nå, kan fremtiden bli en ren fornøyelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Marisko

Foto: Vilhelm Kjelsvik

Verdal Venstre vil:

1. Bygge gode sykkel- og gangveier i tilknytning til alle skolene

2. Gang og sykkelveg fra Vinne til Lysthaugen.

3. Utrede bygging av bro mellom Ness og Hagasvingen

4. Ruste opp Havfrua og området omkring til et attraktivt friluftsområde

5. Ferdigstille friområdet på Ørin Nord

6. Elvepromenaden utvides helt til Hagasvingen på nordsida

7. Velge vegløsninger for Fættenområdet i nært samarbeid med de som bor der

8. Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjon på lang sikt og under
ulike forhold

9. Opprettholde den restriktive linjen for motorferdsel i utmark, samtidig som sterkt bevegelseshemmede gis større muligheter til transport

10. Utvikle en lokal handlingsplan for klima og miljø

11. Styrke arbeidet med rehabilitering av kommunenes bygningsmasse, både når det gjelder forbedringen av inneklima og valg av energibærere og ENØK.

12. Varme opp næringsbygg, boligblokker og rekkehus ved bruk av miljøvennlig energi,
og ta dette inn i byggeforskriftene

13. Ved nyinnkjøp eller leie av biler/maskiner til kommunal drift skal det benyttes el-biler, hybridbiler eller biler/maskiner som går på biodrivstoff eller hydrogen, der dette er mulig

14. Utrede gratis bybuss i sentrum og i nærområdene til sentrum – med hyppige avganger

15. Arbeide for at det etableres tospors elektrisk jernbane mellom Steinkjer og Trondheim

16. Kommunen skal øke bruken av varer som er merket med "Rettferdig handel" i sin virksomhet

17. Kommunen skal bidra til økt bruk av økologiske matvarer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**