REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT FOR FAST BOSETTING I VIKNA

Mange arbeidsgivere sliter i dag med å rekruttere kvalifisert personell for å ivareta nødvendige oppgaver i samfunns- og næringsliv. Havbrukssektoren, verkstedindustrien, reiseliv og helsesektoren er alle områder som vil stå foran store utfordringer i årene som kommer når det gjelder å skaffe kvalifisert personell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT FOR FAST BOSETTING I VIKNA

Bakgrunn.
Mange arbeidsgivere sliter i dag med å rekruttere kvalifisert personell for å ivareta nødvendige oppgaver i samfunns- og næringsliv. Havbrukssektoren, verkstedindustrien, reiseliv og helsesektoren er alle områder som vil stå foran store utfordringer i årene som kommer når det gjelder å skaffe kvalifisert personell.

Pallefabrikken,Halsa

Foto: M.A.Bjørkli

Egnet arbeidskraft er en knapphetsfaktor i næringslivet, og det er alminnelig antatt at mangel på arbeidskraft kan bli et vedvarende problem. Den viktigste årsaken er at arbeidsstyrken eldes mer og mer. Fra rundt 2010 øker antall alderspensjonister kraftig, og denne utviklingen vil fortsette de neste 30 år. Befolkningsutviklingen i Bindal, Leka og Nærøy har vært negativ i flere år. Til tross for en liten folketallsøkning i Vikna så går samlet befolkningstall ned i Ytre Namdal. Gjennomsnittsalderen på befolkningen går også opp. På sikt er en slik befolkningsutvikling alvorlig. Ungdomskullene er forholdsvis små, og det vil være en nødvendighet å få ny tilflytting til Ytre Namdal for å kunne ivareta de framtidige arbeidsoppgavene på en mest mulig forsvarlig måte og uten at næringsutviklingen og veksten i kommunen svekkes.

Det er flere måter å sikre kvalifisert arbeidskraft på herunder tiltak for tilbakeflytting av utflyttede ytternamdalinger, tiltak for å beholde ungdommen, arbeidsinnvandring m.v.
Flere virksomheter i vårt distrikt har sporadisk hatt arbeidskraft fra land i EØS-området.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har fått utarbeidet et forslag til et forprosjekt som gjennom kartlegging og praktisk oppfølging skal se på mulighetene for arbeidsinnvandring fra nye EØS-land. Dette ut fra den antakelsen at potensialet er størst i disse landene. Så lang har imidlertid mange av arbeidstakerne fra disse landene vært ansatt i selskap som har leid ut arbeidskraft til bedrifter i Norge, også i stor utstrekning til LU-området. Det vil være et mål å oppnå tilflytting og fast bosetting for en del av denne arbeidskraften.

Delmål for forprosjektet:

Os kai

Foto: Tore Rykkel

1. Skaffe en oversikt over hvilke næringer og etater som i særlig grad vil ha problemer med framtidig rekruttering.
2. Legge til rette for og initiere markedsføring av LU-området (utvalgte kommuner) som attraktivt bosted for arbeidstakere fra andre EØS-land.
3. Legge til rette for kvalitetssikring av arbeidstakere med fagopplæring i andre EØS-land.
4. Bidra til å legge til rette for bosetning av arbeidsinnvandrere, herunder arbeid også til partnere, samt norskopplæring og integrering.
5. Initiere prosjekter i en eller flere kommuner.

Hovedaktiviteter:

1. Oversikter over næringer som har særskilt behov for rekruttering i framtida.
o Kontakte ulike bransjer, offentlige etater mv. for å skaffe tilveie beregninger mv, om framtidige behov.
2. Markedsføring av mulighetene for arbeidsinnvandring til LU-området
o Etablere nettverk i utvalgte land
o Utarbeide rutiner/fremgangsmåter for arbeidsgivere i landsdelen, for å bedre informasjon om hvordan man kan tilknytte seg utenlandsk arbeidskraft
o Legge til rette for ordninger som gjør det enklere for utenlandske arbeidere å søke arbeid i LU-området, eks. etablert kontaktnett i aktuelle land, bruke nettsted eller andre medier med informasjon mv.
3. Kvalitetssikring av utenlandsk arbeidskraft
o Utarbeide en oversikt over hva fagbrev/vitnemål etc. i utvalgte yrker og utvalgte land tilsvarer i Norge (4-5 yrker)
o Opprette kontakter med seriøse arbeidsformidlere og lignende i utvalgte land
4. Motivere til Integrering av arbeidere med familier i LU-området.
o Motivasjon overfor utvalgte kommuner for gjennomføring av følgende tiltak;
 Tilgang på boliger
 Norskopplæring
 Forberede skoler/barnehager om økt tilgang på fremmedspråklige
 Informasjonskampanjer i nærmiljøet for best mulig integrering
o Innspill til arbeidsgivere for best mulig integrering av arbeidstakerne
5. Forsøkskommuner
o Legge til rette for å utprøve ordningene i en eller flere kommuner for å bedre måle effekten av gjennomførte tiltak
o Etablere nært samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere for oppfølging og veiledning i gjennomføringsfasen
Hovedaktivitetene vil kunne bli endret, avhengig av de erfaringer man gjør underveis i prosjektet. Det er lagt opp til at prosjektet er avsluttet innen utgangen av april 2008 slik at en eventuell oppfølging/videreføring kan diskuteres av LU i møte i juni 2008.
Det foreligger et tilbud fra Besdriftskompetanse Hammerfest om å gjennomføre et slikt prosjekt. I tillegg bør det avsettes en del midler til oppfølging fra LU sin side (møter og liknende knyttet til prosjektgjennomføringen). Det vil være opp til fylkeskommunene å plukke ut pilotkommunen i eget fylke.

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

LU fattet slikt vedtak i sitt møte den 27. juni 2007:

1. Landsdelsutvalget ser det som svært viktig å bidra til å øke tilgangen på arbeidskraft i nord. I første omgang vil LU gjennomføre et pilotprosjekt som involverer fire kommuner og ett av de nye EØS-landene for å utvikle eksempler på strategier og tiltak for å øke rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft for fast bosetting i nord.
2. Det bevilges kr 750.000,- til dette arbeidet
Før Vikna Venstre tar denne saken opp i formannskap og kommunestyre ønsker vi en tilbakemelding fra næringslivet i regionen for å få en viss oversikt over behovet for arbeidskraft i årene framover og om ovennevnte forslag har noe for seg. Vi ønsker også tilbakemelding på om Vikna kommune bør søke fylkeskommunen og LU om å bli pilotkommune og om næringslivet kan tenke seg å delta i et slikt prosjekt.
Er det ikke interesse for et slikt prosjekt så vil Vikna Venstre ikke reise saken i kommunestyret.

Vi tillater oss å be om en snarlig tilbakemelding da framdriften på prosjektet går fort i LU.

Undertegnede er vararepresentant til LU og har møtt på de fleste møtene i inneværende valgperiode. Slik LU er satt sammen politisk så har det etter min mening vært god dialog med- og åpne dører inn til regjeringen. Nåværende leder av LU er tidligere næringsminister Odd Eriksen. Jeg er også gruppeleder for Venstregruppa i NT Fylkesting.

Eventuelle innspill og kommentarer til ovennevnte prosjekt kan rettes til:

Ivar Grindvik, Postboks 152, 7901 Rørvik. Tlf : 74390751/90584763
e-post: [email protected]

Rørvik, 10.07.2007

Med vennlig hilsen
Vikna Venstre

Ivar Grindvik, leder

Notatet er sendt til følgende bedrifter i kommunen:
SinkabergHansen AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Rørvik Fisk- og Fiskmatforretning AS,
Emilsen Fisk AS, Hansvik AS, Telenor Mobil AS, Båt og Motorservice AS, Viknaslipen AS, Viplast AS.Manpower AS.

Skriv ut en kopi av flygebladet i word.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**