Gode kommunale tjenester i alle livsfaser ?

Vi har valgt Venste som et mulighetens parti for det samfunnet som vi alle ønsker oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


GODE KOMMUNALE TJENESTER I ALLE LIVSFASER ?

Politikk handler om vår hverdag og det er folkemeningen som skal komme frem når det taes viktige beslutninger i samfunnet. Derfor håper vi på et godt valg i høst slik at vi får en god innflytelse på beslutningsprosessene i Molde kommune.

VENSTRES VISJONER:
"Et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn, hvor en har frihet og mulighet for selv å velge. Venstre ønsker et samfunn hvor vi tar ansvar for hverandre, miljøet, og den enkeltes frihet uavhengig av sosial status, nasjonalitet, bolig. hudfarge eller legning.
Venstre ønsker et mangfoldig samfunn hvor mennesker omgåes med toleranse og respekt."

Helse, omsorg og sosiale tjenester i Molde vil bli et av våre fokusområder i de kommende årene. Det er herfra vi har erfaring og ønsker å påvirke slik at Molde kommune gjør de riktige prioriteringer slik at Venstres visjoner kjennes igjen i politiske vedtak i Molde kommune.

Vi ønsker blant annet å fokusere på gode kommunale helsetjenester i alle livsfaser, forebyggende helsetjenestetilbud og et helsevesen som gjenspeiler kvalitet:
Et godt sykehustilbud med alle akuttfunksjonene i Molde.
Et godt utbygget barnevern og god oppfølging i fosterhjemmene der dette er nødvendig.
Styrke psykiatrien og forebyggende rusarbeid ved oppfølginstiltak og inkluderende ettervern.
Gi de eldre en verdig alderdom med valgmuligheter til et omsorgsnivå i forhold til den enkeltes behov.

Venstre har ut fra sin visjon politikere som ønsker å ha dialog og åpenhet i fokus. Vårt mål er en sosialliberal og tydelig politikk, hvor også de svakeste gruppene har reell valgfrihet, er likeverdige og får like muligheter til et verdig og godt liv.

Et samfunn måles på hvordan en tar vare på de svakeste gruppene i samfunnet. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesket som trenger det mest.

Molde 02.08.2007

Paula Næss Skår
Elna Orheim
Åse Marie Longva
Jorun Roaldset
Sigurd Heiervang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**