Helge Stiksrud ber rådmann og ordfører om svar vedr. stadionsaken

Jeg ber i medhold av Kommuneloven om skriftlig orientering om denne saken (prosess og konsekvenser) i førstkommende formannskapsmøte. Samme informasjon må også tilflyte kommunestyrets medlemmer.

Den eneste formelle informasjon det har vært mulig å få ut om denne saken fra politisk/administrativt nivå i Ringerike kommune er et 1-siders dokument i 5 punkter datert 18.07.07. Dokumentet er underskrevet av ordfører i Ringerike kommune, Kolbjørn Kværum og med plass for underskrift av Bjørn Aasen, Hønefoss Ballklubb (som imidlertid ikke har undertegnet på dokumentet jeg sitter på).
Øvrig informasjon til politisk miljø om saken etter kommunestyremøtet 21. juni (så vidt jeg er kjent med) er det en har kunnet lese seg til i lokalmedia (Ringerikes Blad og Ringeriksporten.no).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


På kommunestyremøtet 21. juni ble følgende vedtak fattet:

"Kommunestyret gir støtte til rådmannens saksframlegg. Kommunestyret konstaterer at det fortsatt er noen uavklarte forhold i avtaleutkastene. Ordfører og rådmann bes om å ta en nye forhandlingsrunde med HBK med sikte på å komme fram til enighet om de uavklarte spørsmål. Saken avgjøres i kommunestyret i august 2007."

Jeg ber om en EGEN orienteringssak om forhandlingsprosessen etter kommunestyrets vedtak 21. juni.
Jeg forutsetter at det i orienteres om de ulike trinn i forhandlingene. I media har jeg blant annet sett at det underveis har vært brudd i forhandlingene. For oss politikere er det avgjørende at det blir redegjort for status ved bruddet. Dette må sammenstilles med avtalen av 18.07.07. For å kunne behandle denne saken forsvarlig politisk må det redegjøres spesielt for konsekvensene av avtalen som ordføreren har undertegnet, sammenlignet med status ved bruddet.
Så vidt jeg forstår er plassering av en eventuell ny idrettshall et sentralt punkt. I denne sammenheng er det interessant å vise til punkt 2 i forslaget fra Per Stamnes på vegne av Høyre i kommunestyret 21. juni:

Helge Stiksrud

Foto: Vidar Grundetjern

"I samsvar med vedtak i sak 105/06 angående ny idrettshall i forbindelse med sambygging av de videregående skolene, bes rådmannen snarest mulig legge fram en egen sak om dette hvor det er avklart forholdet til utbyggingen av den nye stadion."

Dette forslaget ble ikke vedtatt, men det viser klart koblingen mellom idrettshall og ny stadion. Det er etter avtalen av 18.07. helt sentralt å få en utredning av rådmannen omkring disse forholdene. Utredningen må inneholde en vurdering av forholdet til den vedtatte reguleringsplanen for området.

Jeg ber videre om at det orienteres om forholdene rundt offentliggjøring av avtalen. Her har jeg kun Ringerikes Blad (RB) av 19.07 å forholde meg til.
Her står det blant annet å lese:

"Politikere fra Frp til SV gir sin støtte til den nye avtalen, og forsikrer at de vil stemme for denne i kommunestyret."
Mitt spørsmål er: På hvilket grunnlag kunne de fire partiene SV, Ap, Frp og Høyre gi sin forsikring om at de vil stemme for avtalen på kommunestyremøtet 30. august. Kan ordføreren svare på om disse
partienes representanter har fått mer informasjon enn RV, Sp, Kr.f og Venstre? Eller finnes det konsekvensutredninger eller annen informasjon som er kjent for enkelte politiske partier og ikke for de andre?

Det står også i RB samme dag:

"Representanter for de politiske grupperingene i kommunestyret var på plass i går, og samtlige ga sin tilslutning til avtalen."

Hvorfor ble ikke representanter for alle partier i kommunestyret invitert med til denne seansen?

Avslutningsvis bør det avklares hvilke økonomiske og andre konsekvenser – blant annet for friområdet – avtalen av 18.07 vil få umiddelbart og på lengre sikt dersom den blir vedtatt av kommunestyret 30. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**