Lukket debatt om fremtidens skoler i Larvik

Foreldrene til barna på Torstrand, Mesterfjellet og Østre Halsen, Valby og Mellomhagen etterlyser en åpen debatt om sammenslåing. Østlands-Posten får tilsendt interne saksforberedelser merket “Unntatt offentlighet” – og har hittil lagt lokk på saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Flere bekymrete foreldre har tatt kontakt med oss om at Torstrand barneskole og Mesterfjellet ungdomsskole skal slå seg sammen til en storskole og flytte over veien til lokalene til Thor Heyerdal videregående skole. Det samme gjelder Østre Halsen, Valby og Mellomhagen som foreslås å flytte til Gloppe.

Barnehage

Det foreldrene først og fremst etterlyser er en åpen debatt i forkant. Etter de nyeste vedtektene for samarbeidsutvalgene (SU), som Venstre fikk igjennom, sitter de jo med full beslutningsmyndighet når det gjelder planer for ombygging, ominnredning, vedlikehold, skolens utemiljø og trafikksikring. Østlands-Posten har fått oversendt de interne saksforberedelsene og har valgt å ikke kommentere disse på tross av at det nettopp er åpenhet om vurderingene som etterlyses fra FAU fra skolene.

Venstre velger å legge ut debatten og innspillene på nettet for at leserne selv kan vurdere både saken og prosessen.

Hallstein Bast

Vår hensikt er først og fremst å sikre at larvik kommune gjør de riktige tingene etter at vi har hatt fått frem alle fordeler og ulemper ved en sammenslåing i samarbeid med fagpersoner og berørte.

Før man tar konklusjonen.

Hallstein Bast (V)


1. Informasjon fra Re-leder ved Sentrum barne- og ungdomsskole, Eva-Lise Berven 7. august:

Etter avtale med rådmannen oversender jeg notat som skal legges ved sak til kommunestyret i september om evt. samlokalisering av Torstrand skole og Mesterfjellet ungdomsskole.
Jeg mangler eksakte opplysningene om hvor stort utearealet på Torstrand og Mesterfjellet er. Dette får jeg mandag kommende uke.
Ellers er notatet ferdig.
FAU ved Torstrand og Mesterfjellet har fått notatet og skal utarbeide eget notat som også skal legges ved saken.
Hilsen Eva-Lise Børven Olsen

Klikk her for å lese notatet

2. Notat fra leder av FAU ved Valby skole 7. august om sammenslåing av Østre Halsen, Valby og Mellomhagen.

Klikk her for å lese notatet

3. Informasjon fra Re-leder ved Østre Halsen oppvekstsenter 13. august:

Klikk her for å lese notatet

4. Brev fra Hallstein Bast (V), leder av Oppvekst og Kultur komiteen 9. august:

Jeg viser til mottatt notat som er unntatt offentligheten, men likevel sendt ØP til informasjon. Jeg antar det dermed ikke er unntatt offentligheten likevel, men er merket feil av gammel vane.

Etter å ha gått igjennom notatet har jeg inntrykk av at FAU/SU ikke er fullt involvert i prosessen rundt Torstrand, Mesterfjeldet, Ahlfeldsgt. så langt. Dette vil etter min mening stride mot vedtak av 10.5.06 i Kommunestyret hvor SU har beslutningmyndighet når det gjelder planer for ombygging, ominnredning, vedlikehold, skolens utemiljø og trafikksikring. På denne bakgrunn vil det være naturlig at administrasjonen utarbeidet et diskusjonsgrunnlag, som så SU presenterte for kommunestyre for vedtak. Uansett må grunnlaget baseres på en bred diskusjon, med konklusjoner, fra SU på skolen.

Jeg har også mottatt et brev fra FAU på Valby av 7.8.07. Her kommer det frem en kritikk av at FAU ikke er involvert i omstillingsprosessen vdr. Østre Halsen, Valby, Mellomhagen, Gloppe. Igjen minner jeg om at beslutningsansvaret ligger hos den enkelte SU. Jeg har ikke sett løsningsforslag herifra.

Jeg vil ikke, i denne omgang, ta stilling til om forslagene til løsningene som er kommet frem er gode, men peke på at de ikke er utarbeidet i felleskap med SU på skolene det gjelder. Det er dette jeg er mest opptatt av nå.

Jeg ber om en snarlig kommentar på problemstillingene over.

Med vennlig hilsen
Hallstein Bast
Leder, Oppvekst & Kultur

5. Svar fra Re-leder Berven 10. august:

Jeg ble utfordret av rådmannen til å skrive et notet om en samlokalisering var mulig bl.a. mht areal på Thor Heyerdahl skole. Dette skulle være et vedlegg til saken.
Dette er et internt notat inntil det ferdigstilles og sendes til saksbehandler som skriver saken til Kommunestyret, Jan Erik Johannessen.
Som du sikkert ser, venter jeg på opplysninger ang. areal på uteområdet.
Når notatet ferdigstilles, fjernes selvfølgelig merking Unn.off.

Når det gjelder at notatet er sendt ØP, var dette etter forespørsel fra ØP og etter avtale med rådmannen.

FAU/SU leder er samme person, både på Torstrand skole og Mesterfjellet ungdomsskole.
FAU-leder har fått tilsendt notatet og er i ferd med å lage sin egen uttalesle som vedlegg til saken.

Når det gjelder informasjon om saken, er både ansatte, elever, foreldre og politisk repr. informert både i personalmøter, FAU/SU møter.
Fordi forhandlingene om pris på evt. overtakelse var i gang, skulle ikke spørsmål om overtakelse av lokalene være en offentlig sak.
FAU på begge skolene har vært invitert til befaring både på Torstrand skole, Mesterfjellet ungdomsskole og Thor Heyerdahl skole.

Su skal ha møte uke 34/35, der de vil lage en uttalelse som vedlegg til saken.

Når det gjelder Østre Halsen oppvekstsenter, viser jeg til Re-leder Tuva Enger.

Vennlig hilsen
Eva-Lise Børven Olsen
Re-leder Sentrum barne- og ungdomsskole

6. Kommentar til fremstillingen fra medlem av FAU ved Torstrand skole, Lars Lauritzsen 12. august:

Fau ble oppmerksom på dette helt på tampen, det førte til et ekstraordinært fau møte ultimo juni. Jeg tror jeg fremmet dette som sak i Fau fordi det gikk rykter ifm at vi satte opp ballbinge på dugnad…
Befaringen som ble beskrevet ba vi om å få til, dette var ikke et tilbud i utgangspunktet. På disse befaringene rådet hallelujastemning og ingen motforestillinger som jeg kunne oppfatte, hverken fra kommunale bygningsingeiører eller fra Berven Olsen. Su har hatt 1 møte i mars. I referatet ser det ikke ut til at dette var tema.
Ingen foreldre jeg har snakket med har blitt informert via foreldremøter eller annet. Dette er nytt for dem. Ingen av elevene jeg kjenner til vet noe heller. Det fremgår i og for seg vel også i notatet som du nå har fått lese, hun skriver at informasjonen har vært formidlet internt, slik at forhandlingene ikke skulle forstyrres. Dette opp mot hverandre er selvmotsigende. Hun skriver videre at det vel blir mer engasjement dersom det blir vedtatt! Ja, det skulle jeg mene, mange vil nok føle seg tatt ved nesen!
Jeg vet ikke hvlike politiske repr. som er informert, det har jeg ikke forutsetniger til.

Mandatet fra rådmannen var å se på om det var mulig med flytting, og i konklusjonen ender hun med å anbefale flytting! Uten et kontra. Uten en analyse. Uten å fundamentere med forskning av noe slag, ut over å vise til Djupedals kunnskapsløft….

Fau fikk to dager på seg til å komme med innspill til dette notatet, alle er på ferie.
Fau skal utarbeide sitt eget vedlegg som skal leveres innen 2508.

Lars

ps Jeg har selv målt ut arealene fra kommunens kartverk, målt x 2.
Nå har torstrand og Mesterfjellet i underkant av 12 mål til disp. I beste fall blir det 7,2 mål på den nye enheten. Her må det være faktiske feil i hennes notat, hvor hun skriver at uteområdene blir større. Hvis man da ikke skal annektere hele parken foran Farrishallen til asfaltert skolegård. ds

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**