Programmet for kommunevalget 2007

Les Molde Venstre sitt program for kommunevalget 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


PROGRAM FOR MOLDE VENSTRE
KOMMUNEVALGET 2007

logo for valget

Foto: Hjemmesiden til departementet

GENERELT
Det er du som bestemmer

Kommunevalget handler om din hverdag. Skal demokratiet fungere er vi avhengig av at du deltar som velger og gir din stemme. Valget av parti sier noe om hvordan du vil at ditt lokalsamfunn skal utvikle seg.
Vi i Venstre er svært opptatt av at demokratiet (folkestyret) skal fungere optimalt, og at det er folkemeningen som skal komme til uttrykk når beslutningene tas.
Derfor har vi arbeidet hardt, og lykkes med, å beholde 47 representanter i Molde kommunestyre. Flere andre partier ville redusere tallet til 35. En slik reduksjon ville bidra ytterligere til å skape avstand mellom politikere og folkemeningen. Vi er for et mangfold i politikken og at så stor bredde av befolkningen som mulig skal delta og få sin mening fram. Derfor er vi også opptatt av å ha en utstrakt dialog med brukerne, de ansatte som skal levere tjenestene, og kommunens administrasjon som styrer dette til daglig.
Men det er folkemeningen gjennom de folkevalgte politikerne som skal foreta prioriteringene.
Vi er også opptatt av maksimal åpenhet i politikken. Beslutninger skal ikke foretas i "lukkede rom", og alle skal ha tilgang til samme informasjon.
Venstre er det eneste partiet i Molde som har åpne gruppemøter (se www.venstre.no/molde for tid og sted). Venstre arrangerer også åpne dialogmøter med utvalgte tema for å sikre at alle meninger kommer tydelig fram.

Under vil du finne Molde Venstre sitt valgprogram for perioden 2007-2011.

Skole

Foto: Luth

SKOLE
Kunnskap skal bygge framtida i Molde

Kunnskap er grunnlaget for frihet og demokrati.
Nøkkelen til kunnskap er læreren. Gode og motiverte lærere er Venstres hovedprioritering i skolepolitikken. Det må stilles krav om høy kompetanse hos lærerne. Lærerne må gis tilbud om kompetanseheving i form av etterutdanning og gradvis innføring av ettårig videreutdanning (Kompetanseår).

Som utgangspunkt ønsker Venstre en sterk og god offentlig skole der kunnskap og dannelse er bærende element og der respekt for den enkelte er gjennomgangstema. Elevenes rettigheter og plikter må stå i fokus. Foreldre- og elevmedvirkning er viktig for et godt læringsmiljø.
Individuell opplæring er et krav kommunen plikter å følge opp.

Venstre vil:

Øke rammetimetallet i skolen for å sikre alle elever tilpassa opplæring

Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen

At elevene må få oppdaterte skolebøker som oppfyller læreplanen

Innføre gradvis et kompetanseår for lærerne

Styrke kulturopplevelsene i skolen, og bruke kultur aktivt i læringsprosessen

Utvide tilbudet og tilby flere plasser i Kulturskolen

Fjerne foreldrebetaling på lovpålagte aktiviteter

Lage en ny handlingsplan for vedlikehold og renoveringstiltak ved kommunens skoler

Gang/sykkelvei må være ferdig samtidig med åpning av nyrenovert Skjevik skole

BARNEHAGE
Første arena for demokratisk læring

Molde kommune skal gi barn og unge en god og spennende oppvekst. I tillegg til familen har barnehagene en viktig rolle i barnas første år.
Barnehagene skal være en god arena for opplæring i demokratiske prinsipp, hvor barna lærer medbestemmelse, toleranse, samarbeid og ansvar.

Venstre vil :

At det skal være full barnehagedekning til enhver tid
Ha et variert barnehagetilbud med både offentlige og private barnehager
Ha sterkere pedagogisk kompetanse i barnehagene

Kultur

Foto: Luth

KULTUR
Livsnerven i lokalsamfunnet

Et rikt kulturliv er en viktig faktor for vekst og utvikling i Molde kommune.
Målet for Venstres kulturpolitikk er et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Kultur i alle ytrings- og aktivitetsformer skaper tilhørighet og engasjement, og utgjør "limet" som knytter mennesker sammen om fellesoppgaver.
Kultur skaper bolyst og trivsel for alle aldersgrupper. Det offentlige har derfor en sentral og viktig oppgave når det gjelder å legge til rette for kulturell aktivitet på alle plan, samt å medvirke til å skape det økonomiske grunnlaget for denne aktiviteten.

Venstre vil :

Premiere dugnadsinnsats og privat initiativ høyt ved å gi mer til frivillige lag og organisasjoner, og tilby gratis treningslokaler til breddeidretten.

Styrke Molde kommune sin rolle som vertskommune for Teatret Vårt, Bjørnsonfestivalen, Møre og Romsdal Kunstnersenter, Jazzfestivalen og Romsdalsmuseet gjennom å støtte bygging av Jazz/Teaterhus i Molde, og få utvidet "huset" med nytt folkebibliotek, ny kulturskole og kunstgalleri.

Støtte planene om nybygg på Romsdalsmuseet.

Ta vare på og registrere kulturminnene i kommunen, og presentere de på en lettfattelig måte for innbyggerne, til bruk i undervisning og for turistene.

Bidra til å skape ei brei markering av Bjørnsonåret 2010.

Opprettholde tilbudet på "Den kulturelle skolesekken" i grunnskolen, og bidra til å inkludere tilbudet til alle elevene i den videregående skolen.

Innføre "Den kulturelle spaserstokken" som et tilbud til de eldre i Molde kommune

Bidra til å skape flerkulturelle møtesteder i samarbeide med frivillige organisasjoner

Opprette ungdomstilbud i alle oppvekstområdene i kommunen

Stille et ungdomshus til disposisjon i bysentrum i Molde kommune, tilrettelagt for unges skaperkraft og utvikling

Følge opp intensjonene i Møre og Romsdal fylke sin Strategiplan for gang- og sykkelveger i alle kommunale plansaker
Gang- og sykkelveger er viktige angående trafikksikring, bolyst, trivsel, miljø, helse, fysisk aktivitet, universell utforming

Videreføre og utvide tilbudene innen forebyggende helsearbeid (God Helse prosjektet — Stikk Ut !, Aktiv på Dagtid,osv.)

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

SMÅBEDRIFTER
Vi vil gjøre Molde til en attraktiv by for studenter og gründere av kompetansebedrifter

Molde Venstre har en visjon om at Molde skal framstå som den mest attraktive kommunen å jobbe og bo i. Venstre vil at mulighetene til å etablere seg i både landlige og sentrumsnære områder skal presenteres som aktuelle alternativer.
Vi må snu strømmen av ungdommer som finner det mer attraktivt å flytte til de store byene.

Molde Venstre vil bruke ressurser på å synliggjøre det mangfoldige arbeidslivet regionen har, og sørge for at ungdom og studenter gjøres oppmerksom på de muligheter som allerede finnes i kommunen. Men viktigst av alt er å stimulere til nyetablering av bedrifter som kan tilby attraktive kompetansearbeidsplasser.

Venstre setter rammevilkårene for småbedrifter i fokus. Venstre har foreslått en "Gründerpakke" som består av mange tiltak som skal stimulere til nyetablering. Tiltakene er spesielt gunstige for kvinnelige "gründere".

På lokalt plan vil Venstre gå inn for å skape et godt "gründerklima" i Molde kommune. Molde kommune har mange suksessrike bedrifter av varierende størrelse, og hele regionen er inne i en positiv utvikling. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er idag et hinder for vekst og utvikling.
Som en del av denne strategien anser vi det som viktig å utvikle Molde til å bli en attraktiv studentby. Vi mener at det er viktig å sørge for at både lokale og tilflytta studenter opplever Molde som en attraktiv by, og blir her etter endt studie.

Molde kommune får ca. 60% av sine inntekter fra skatt på arbeidsinntekt fra de som bor i kommunen. Molde Venstre mener med det at det er viktig å se på inntektsiden for å få mer penger til å dekke behovene.

Venstre vil :

Etablere systematisk kontakt med utflytta studenter og ungdom som studerer i Molde

Skape flere møteplasser mellom bedrifter og ungdom/studenter for utveksling av informasjon

Gjennom sentrumsplanen sørge for bygging av utleieboliger for ungdom i sentrum

Samarbeide med studentmiljøene for å finne gode måter å integrere lokale og tilflytta studenter på

Gjennom kulturtiltak skape et mangfold av attraktive aktiviteter for ungdom

Aktivt tilby lokale og utenbys studenter sommerjobb i Molde. Kommunen må aktivt samarbeide med lokale bedrifter for å tilby sommerjobber

Molde kommune som arbeidsgiver må også ta sin del av ansvaret for å ta inn flere lærlinger

Stimulere til "Gründer"- prosjekter i ungdomskolen

Skape flere møteplasser mellom bedrifter og enkeltpersoner med tilgang på risikovillig kapital og "gründere" med idèer og pågangsmot

Opprette et næringsfond og gründerpris

Stemorsblomst

Foto: M. A. Bjørkli.

UTVIKLING AV BOMILJØ
Ramme for trivsel og samhandling

Molde kommune har i lang tid opplevd å tape innbyggere til de største byene i Norge. Flertallet av kommunene i Norge er i samme situasjon. I en slik "kamp om innbyggerne" må Molde kommune "stikke seg ut". Flere undersøkelser om Moldes omdømme og folks bosettingspreferanser viser at satsing på by- og sentrumskvaliteter er svært viktig. Molde kommune må engasjere seg i utbyggingen av sentrum, og bør gjøre det i et mer forpliktende samarbeid/partnerskap med de øvrige sentrumsaktørene.

Molde kommune må også synliggjøre attraktive bomiljøer for familier som ønsker å bo i landlige omgivelser med trygge oppvekstmiljø og nærhet til flott natur.

Eiendomskatten er usosial og samsvarer ikke med inntekt eller betalingsevne.
Venstre vil arbeide for en mer rettferdig skattlegging.

Venstre vil :

Gjennomføre utbygging av kaipromenaden fra Storkaia til Torget straks. En kaipromenade fra Storkaia til Torget er opprinnelsen til sentrumsplanen og byens største potensiale som møteplass.

Etablere et forpliktende partnerskap mellom de ulike aktørene i sentrum for et forutsigbart, felles og sterkt samarbeid omkring Molde sentrum

Utarbeidelse ny kommuneplan for Molde by

Være en pådriver for å sikre tilstrekkelig og variert boligbygging i Molde

Være en forkjemper for vern av parker og grøntområder i Molde by. Dette er spesielt viktig i en tid med økt utbyggingspress og ønske om fortetting.

Være en pådriver for at ungdom har gode møteplasser

Lage en felles "markedsplass" på torget for lokale tilbydere av mat, brukskunst og andre produkter fra lokalmiljøet

Oppgradere torget ved å fjerne parkeringsplasser og kiosken

Molde kommune som reguleringsmyndighet må allerede nå starte arbeidet med å planlegge fremtidig bruk av sykehusområdene på Hjelset

Synliggjøre Molde som en attraktiv by å bo i, også for de som ønsker å bo i landlige omgivelser

Fjerne eiendomskatten

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

KLIMA /MILJØ
Framtiden kan bli en ren fornøyelse — hvis vi handler nå!

Klimaendringer er vår tids viktigste miljøutfordring. Venstre vil at Norge skal vise internasjonalt lederskap og gå foran med et godt eksempel for å bidra til en ambisiøs og omfattende global klimaavtale. Skal vi ha troverdighet i dette, må vi redusere våre egne utslipp vesentlig — med minst 30 prosent innen 2020. Vi må gå fra dagens fossile utslippsamfunn til morgendagens miljøsamfunn. Norge må gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen. Omstillingen kan i seg selv gi store muligheter, det blir mye verre og mye dyrere å vente.

Studier viser at tiltak gjennom virkemidler som kommuner og fylker besitter, kan kutte utslippene med 15 %. Derfor er det viktig med lokale klimatiltak, som klimahandlingsplaner, kollektivtrafikk, biodrivstoff, gang- og sykkelveger, energisparing i kommunen, avfallshåndtering, alternativ oppvarming, holdningsskapende arbeid.

Venstre vil :

Molde kommune må utarbeide en klimaplan som involverer alle sentrale aktører.

Være en pådriver for bruk av fjernvarme i kombinasjon med avfallsutnytting og varmepumper for å redusere bruk av fossile ressurser

Klimautslipp er i stor grad knyttet til biltrafikk. Molde Venstre ønsker å stimulere til overgang til mer miljøvennlige biler. Molde Venstre vil arbeide for at elektriske biler, hybridbiler og biler på ren biodrivstoff får gratis parkering i parkeringstunnellen..

Er positiv til videreutvikling av byens kollektivtransport i retning av pendelbusser

Fastholde markagrensene og beskytte sårbare områder

Bidra til at Molde kommune "feier for egen dør" gjennom blant annet:

kreve egen miljøvurdering i alle saksframlegg
legge om fra oljefyr til mer miljøvennlig oppvarming
anskaffe mer miljøvennlige kommunale tjenestebiler
energiøkonomisering
redusere kommunale flyreiser, gjennom bla bruk av videokonferanser og telefonmøter

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

HELSE, OMSORG OG SOSIAL
Gode kommunale tjenester for alle livsfaser

Venstre mener vi måles på hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker tar vare på de som har særskilte behov. I dag er det ikke lengre viktigst med mer til alle, men at vi retter innsatsen mot de gruppene og enkeltmennesker som trenger det mest. Våre virkemidler er å fremme mangfold ved sterk satsing på forebygging på alle nivå. Et godt sykehustilbud med alle akuttfunksjoner for kommunens innbyggere, et godt organisert barnevern, en inkluderende rusomsorg og at de eldre gis muligheter for valg i sine siste leveår.

Forebyggende helsetjenester

Hjemmetjenesten, skolehelsetjenesten, barnevernet og sosialomsorgen er de viktigste bidragene til forebyggende helsearbeid.

Venstre vil :

Arbeide for at kommunen lager konkrete planer for hvordan de kan sikre måloppnåelse under de forskjellige omsorgsnivå:

Realistiske og konkrete budsjetter som sikrer kvalitet i alle ledd
Kontinuerlig evalueringssytemfor å rette opp avvik

Venstre vil ha fokus på å:

Et godt sykehustilbud for alle i kommunen med alle akuttfunksjoner
Et godt utbygget barnevern
Forebyggende rusarbeid hvor oppfølgingstiltak prioriteres
Styrke sosiale tiltak for de svakeste gruppene innen psykiatrien
Eldres rettigheter til en verdig alderdom

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er det viktigste bidraget til at folk kan bo i hjemmene sine lengst mulig. Også når de ikke lenger kan klare seg selv.

Molde kommune har alt for stort avvik i forhold til egne mål for tjenestekvalitet i omsorgssektoren.
Dette rammer brukerne. Slitasjen på personalet blir større. Dette fører til høyere sykefravær og dårligere rekruttering.
Den psykiatriske hjemmetjenesten er også svært viktig for å hindre sosial isolasjon.

Venstre vil :

Styrke bemanningen innenfor eldereomsorgen slik at grunnleggende behov dekkes. Kommunens egne målsettinger må være et minimumsnivå

Opprettholde tallet på korttidsplasser på institusjonene

Dagsentertilbudene styrkes gjennom full utnyttelse av eksisterende kapasitet

Opprette ambulerende vaktmestertjenester til hjemmeboende brukere

Eldreomsorg
Nøkkelen til god omsorg er omsorgsarbeideren

Molde Venstre er bekymret for rekrutteringen til omsorgsyrkene. Nøkkelen til god omsorg er omsorgsmedarbeideren. Gode og motiverte ansatte er en prioritering i omsorgspolitikken.

Selv om vi går inn i en periode uten store økninger i antall eldre kreves det god planlegging og aktiv handling for å møte de utfordringene som kommer med en formidabel økning i antall eldre omkring år 2020.

Molde Venstre vil være en pådriver for å bedre organiseringen av og attraktiviteten til omsorgssektoren. Det må blant annet satses på å omgjøre de mange små deltidsstillingene, samt lage en bedre seniorpolitikk for å holde på erfarne ansatte.
Det må satses på høy kompetanse hos omsorgsarbeiderne.

Venstre vil :

Øke bruk av omsorgslønn
Ta demensutfordringa på alvor
Øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren
Øke antall sykepeleiere i hjemmsykepleien
Stimulere ungdomsskoleelever til å velge en helsefaglig utdanningsvei.
Involvere brukerne og pårørende — og gi dem medinnflytelse
Legge til rette for omsorg som inkluderer familien og frivillige organisasjoner
Legge stor vekt på kulturaktiviteter og sosiale tiltak
Bedre arbeidstidsordninger for helsepersonell ved å øke stillingsbrøkene
Gi lønn i samsvar med arbeidsinnhold og utdanning

Nye Molde Sjukehus
Venstre gikk inn for nytt sykehus på Hjelset, men aksepterer at Helseforetaket gikk inn for Eikrem. Vi trenger nytt sykehus snarest og vi støtter derfor det videre arbeidet, med nytt sykehus på Eikrem i 2013.
Bare nye signaler fra Helseminister eller Storting kan endre dette. Vi aksepterer ikke en gradvis avvikling av dagens sykehustilbud med en ytterligere sentralisering og tap av viktige helsetjenester for våre innbyggere.

Rusomsorg

Venstre vil :

Ha brukermedvirkning og tilrettegge for nettverksarbeid

Vi skal tenke helhet. Satse på bolig, helse, økonomi, arbeid eller aktivitet.

At alkohol- og ruspolitiske handlingsplaner må integreres i praktisk politikk
Vi vil arbeide for å bedre lavterskeltilbud i samarbeid med lag og organisasjoner som for eksempel Bergmoprodukter, SMIA, Blåkors.
Vi vil arbeide for et bredt politisk forlik om alkoholservering i Molde.

Andre viktige områder

Venstre vil :

Helsestasjon for ungdom må gis lokaler med tilgang for funksjonshemmede i samsvar med de universelle kravene om tilgjengelighet.

Samarbeid fylke — kommune på det forebyfggende området

Støtte opp om Frivillighetssentralen, som er en nøkkel til koordinering og utvikling av de mange frivillige ressursene.

Sikre drift og utvikingsmuligheter for Eldres Kultursenter og Servicesentret på Hjelset

Bedre lønnsvilkårene for støttekontaktene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**