Ja, Venstre tør slippe ungdommen til!

Barneombud Reidar Hjermann hadde i Tønsbergs Blad 15.08 et åpent brev til potensielle lokalpolitikere med spørsmålet om vi tør slippe ungdommen til ved lokalvalget i 2011.
Venstre er klare i sitt syn på dette og i Venstres Stortingsprogram finner man et klart ja til å gi 16 åringer stemmerett ved lokal- og fylkestingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Splittflagg

Foto: H. Bast

Venstres Landstyre hadde et vedtak i fjor høst hvor det også ble oppfordret til å gi 16 åringer stemmerett ved årets lokalvalg.

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også påvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

I følge ordlyden i Kommunelovens § 14 a: "Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot valg.", er derfor også personer under 18 år valgbare inn i utvalg etc., og konklusjonen fra Lokaldemokratikommisjonen innstilling i fjor var også en oppfordring til å velge folk under 18 år inn i utvalg.

Så synes jeg å høre alle negative rop om at aldersgruppen med 16 og 17-åringer ikke er engasjert og opptatt av politikk, og at det har vært forsøk med ungdomsråd i kommunene og at dette ikke har vært noen suksess med mer.
Det er da jeg stiller spørsmålet tilbake: Har f.eks. ungdomsrådene vært tilrettelagt på en slik måte at det gir grunnlag for engasjement, eller er det oss middelaldrende politikere og byråkrater som har lagt kjøreplanen for organiseringen og gjennomføringen av møtene? Tror bl.a. ikke møteformen på tradisjonelle utvalgsmøter uten videre kan kopieres til ungdomsråd.

Vi etablerte politikere har vel ingen ting å frykte med å få inn friskt blod i våre forsamlinger? Tvert om! Alle politiske partier sliter vel med å få ungdom engasjert og med på lister og partiarbeid.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Jeg tror ikke det er noen "fare" for at 16 og 17 åringer vil storme inn i politikken med en slik endring i lovverket. Men la oss slippe til de som i hvert fall er interessert. En 16 åring i min kommune vet atskillig mer enn meg om hva hun/han kunne tenke seg å satse på innenfor sin aldersgruppe.

Fokuser mer på demokratiopplæring i skolen, ved f.eks. et samarbeid mellom kommunene og skolene. Nyttig og praktisk samfunnskunnskap bør ikke være å forakte.

La oss håpe at vi kan få til en prøveordning i noen kommuner ved lokalvalgene i 2011, og ikke på nytt oppleve at det store politiske flertallet med unntak av Venstre og Sosiallistisk Venstreparti tør å slippe den nye generasjonen til!

Vear, 15. august 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**