Leserinnlegg: Ulv, ulv – følelser eller fornuft …

Venstre er Norges eldste parti, men i Åmot er også Venstre, i skrivende stund, både det nyeste og yngste partiet i kommunen – dette er fakta. Åmot Venstre vil også være det mest ansvarlige miljøpartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Åmot Venstre vil ha et lokalsamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi sammen tar ansvar for hverandre og miljøet. Utgangspunktet og selve livsgrunnlaget er naturmiljøet. Å verne om dette livsgrunnlaget – jord, luft, vann og det levende biologiske mangfoldet -, er derfor både nødvendig og avgjørende for vår eksistens. Dette innebærer en forpliktelse til å skape et økologisk likt utgangspunkt for kommende generasjoner.

En av de tre største miljøutfordringene er tap av det biologiske mangfoldet. Det er mennesket som må tilpasse seg naturens finurlige samspill, ikke omvendt. Venstre vil at Norge skal ta ansvar for å sikre levedyktige bestander av bl.a. rovviltartene ulv og bjørn. For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt trengs en forutsigbar politikk og en større lokal forankring. En av Venstres syv bærende miljøprinsipper, omhandler lokal forankring. Det er viktig å gi alt miljøarbeid lokal forankring ved å gå i dialog for å dempe konflikter og sikre et bedre og mer samstemt miljøresultat. Lokale miljøproblemer bør forvaltes og løses lokalt, mens nasjonale og globale miljøproblemer også må forankres lokalt slik at de beste løsningene kan velges. I den grad rovdyr og dyrehold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som får redusert sin mulighet til å drive med dyrehold på egne områder.

Åmot Venstre mener derfor at forskere som Petter Wabakken, førsteamanuensis og ulveforsker ved Høyskolen i Hedemark som også jobber med Skandulv (Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet, hvor et av de sentrale målene er å fremskaffe faktagrunnlag for en optimal forvaltning av ulv i Norge og Sverige ) i større grad må rådspørres om bl.a. jakt på ulv, og konsekvenser av dette. Forskning har verdi i seg selv., og Venstre går derfor inn for en kraftig opptrapping av samfunnets samlede forskningsinnsats. Investering i slik kunnskap er viktig for å sikre èn åpen og kritisk samfunnsdebatt. Den kritiske offentligheten er avhengig av at nettopp forskere med sin motmakt deltar med sin kunnskap om bl.a. rovdyrforvaltning og det biologiske mangfoldet generelt, spesielt når det også er et politisk spørsmål.

Et forsvarlig vern må prioriteres, og truede og sårbare arter må få nødvendige livsvilkår – Åmot Venstre mener dette må baseres på fornuft, og ikke følelser. Ulven verken bør eller kan forholde seg til kommune- og landegrenser.

Åmot Venstre
Hege Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**