Arendal trenger kommunal handlingsplan for kvinner og barn som er utsatt for vold

I Agderposten 9. august og Arendals Tidende 18. august ble alle de politiske partiene i Arendal utfordret av Arendal Amnesty. Amnesty ønsker svar på hva de lokale partiene ville iverksette av tiltak for å stoppe vold mot kvinner.
Etter en sommer hvor vi stadig har lest i avisen om overfylte krisesentre for kvinner med barn som flykter fra voldelige partnere og fedre forstår man hvor alvorlig og aktuelt dette tema er.
Vold som finner sted innenfor hjemmets fire vegger, er ingen privatsak, men et offentlig anliggende som skal bekjempes med den samme intensitet som annen alvorlig kriminalitet. Kommunen har et stort ansvar her, skriver Marianne S. Lyngvi og Jan Kløvstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Marianne S. Lyngvi og Jan Kløvstad 2

Foto: Sanjin Salahovic

Venstre har lenge pekt på at vold i nære relasjoner er et alvorlig og økende problem. Som kjent rettet tidligere justisminister Odd Einar Dørum oppmerksomheten mot dette problemet, men dessverre har ikke dette blitt fulgt godt nok opp i kommunene.
Arendal Amnesty utfordret partia på fire spørsmål. Og vi har valgt å svare i samme rekkefølge som de ble stilt av Amnesty.

1) Undervisningsopplegg.
Arendal Venstre mener forslaget om undervisningsopplegg for grunnskolen for å bevisstgjøre unge mennesker om konfliktbehandling i familien, og om forebygging og håndtering av vold er et godt tiltak som vi vil være pådriver for og støtte opp om i neste periode, både i bystyre og storting.

2) Kommunalt ansvar for krisesentre, med forutsigbar økonomi.
Krisesentrene gjør en meget viktig jobb og er et nødvendig tilfluktssted for dem som blir utsatt for vold. Venstre har jobbet aktivt for å sikre drift av krisesentrene også økonomisk. Arendal Venstre har vært aktiv i tildeling av kommunale midler og mener økonomisk forutsigbarhet er nødvendig. I denne perioden er det Venstre som representerer Arendal bystyre i krisesenterets styre. Vårt engasjement i forbindelse med mottakelse og behandling av voldtektsofre ved Legevakta viser også engasjementet vårt.

3) Behandlingstilbud til voldsutøvere.
Å etablere behandlingstilbud for menn er helt nødvendig. Venstre mener det er alt for få slike tilbud. Venstre vil forebygge ved å gi voldsutøvere behandling. Og hovedfokuset vårt er hele tiden offerets situasjon. Det skal legges til rette for egne sentra der det gis ulike former for behandlingstilbud og gode omsorgstilbud for offer og vitnene til volden. Slike sentra bør finansieres av både stat og kommuner.

4) Kommunale handlingsplaner.
Bare en av tjue kommuner her i landet har i følge en undersøkelse som Amnesty Norge har gjort, klare retningslinjer for hvordan de skal følge opp kvinner og barn som blir utsatt for vold. Venstre har programfesta at "Det bør utarbeides kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner med vektlegging på kommunal kriseberedskap, pårørende tilbud, samordning, kompetanse, åpenhet og informasjon. Spesialisthelsetjenesten må i tillegg tilby gode behandlingstilbud til voldelige personer.". Arendal Venstre ønsker å få utarbeidet en slik handlingsplan i Arendal. Planen må ta for seg forebyggende tiltak, men også inneholde tiltak for å hjelpe kvinner og barn som har vært utsatt for vold. Derfor har vi sendt en interpellasjon til ordføreren til bystyret den 23. august hvor vi etterspør en slik plan og når den er tenkt ferdig.

En overvekt av de kvinnene som finner veien til krisesentrene har ikke et støttende nettverk rundt seg. Derfor må kommunen ha en beredskap for å hjelpe ofrene både praktisk, økonomisk, medisinsk og sosialt. Dette er en viktig sak for Venstre ved høstens lokalvalg

Marianne Sigurdson Lyngvi,
Arendal Venstre
Gruppeleder og fylkestingskandidat

Jan Kløvstad
Lokllagsleder og bystyrekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**