Interpellasjon: Arendal trenger en kommunal handlingsplan for kvinner og barn som er utsatt for vold

Interpellasjon fra Arendal Venstre 16.08.07

Denne sommeren har vi stadig lest i avisen om overfylte krisesentre for kvinner med barn som flykter fra voldelige partnere og fedre. 400 barn har tilbrakt deler av sin sommerferie på et av landets 50 krisesentre.
Vold som finner sted innenfor hjemmets fire vegger, er ingen privatsak, men et offentlig anliggende som skal bekjempes med den samme intensitet som annen alvorlig kriminalitet. Kommunen har et ansvar her., skriver bystyremedlem Marianne S. Lyngvi i en interpellasjon til bystyremøtet 23. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Marianne Sigurdson Lyngvi

Foto: Venstre

Krisesentrene gjør en viktig jobb og er et nødvendig tilfluktssted for dem som blir utsatt for vold, men dette er ikke nok.

Venstre har lenge pekt på at vold i nære relasjoner er et alvorlig og økende problem. Tidligere justisminister Odd Einar Dørum rettet oppmerksomheten mot dette problemet, men dessverre har ikke dette blitt fulgt godt nok opp i kommunene.

Bare en av tjue kommuner her i landet har i følge en undersøkelse som Amnesty Norge har gjort, klare retningslinjer for hvordan de skal følge opp kvinner og barn som blir utsatt for vold. Venstre mener at dette må det gjøres noe med, og at alle kommuner bør ha en handlingsplan som omhandler vold i nære relasjoner.

Det er særlig grunn til bekymring når vi vet at en overvekt av de kvinnene som finner veien til krisesentrene ikke har et støttende nettverk rundt seg. Derfor må kommunen ha en beredskap for å hjelpe ofrene både praktisk, økonomisk, medisinsk og sosialt.

I Agderposten 09.08.07 ble alle de politiske partiene utfordret av Arendal Amnesty til å lage en handlingsplan som vil synliggjøre og forbygge voldtekt og vold i nære relasjoner, og for å sikre et tifredsstillende tilbud til familiemedlemmer utsatt for overgrep.

Vi mener en slik plan er meget viktig. Planen må ta for seg forebyggende tiltak, men også inneholde tiltak for å hjelpe kvinner og barn som har vært utsatt for vold.

Vi spør derfor:

Har ordføreren satt i gang (evt. vil sette i gang) arbeidet for å få utarbeidet en handlingsplan som vil synliggjøre og forbygge voldtekt og vold i nære relasjoner, og for å sikre et tifredsstillende tilbud til familiemedlemmer utsatt for overgrep.
Når kan vi eventuelt vente at saken blir lagt frem for bystyret?

Marianne Sigurdson Lyngvi,
Arendal Venstre
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**