Ny skole – et kraftsenter for kunnskap og kultursatsing!

På valgkampåpningen til Ap i Grue poengterte politikerne der at de fortsatt er imot å legge ned grendeskolene og at de ikke tror siste ord er sagt i skolesaken, noe jeg tolker som at de vil stoppe utbyggingen. Er det fremtidsrettet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

En stemme til Felleslista blir derfor viktig for alle som ønsker en ny skole for framtida med ny og moderne bygningsmasse, en skole med et større faglig og sosialt miljø, der lærerne til sammen har større kompetanse i fagene og der en kan få en bedre utnyttelse av IKT, materiell og utstyr. En skole som sikrer spesialkompetanse så nær eleven som mulig fra første dag og en skole som gir langt bedre muligheter for nye pedagogiske arbeidsmåter.

Inntil for et par år siden var det politisk enighet om den desentraliserte skolestrukturen vi har hatt siden 60-tallet med fem barneskoler i Grue. Med det barnetallet som var fra 60- til 90- tallet var dette riktig løsning. Men i Grue er det født bare ca. 35 barn pr. år de siste åra. Å fordele disse på fem barneskoler er ingen god løsning. Det betyr sammenslåing av klasser. Noen av skolene er i så dårlig forfatning at det må betydelige investeringer til for at de skal kunne godkjennes etter dagens krav til skolebygninger. Det koster å drifte fem skolebygninger!

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Miljøer kan bli for små
Forsker Thomas Nordal sier at det ikke er noe som tyder på at miljøet er bedre på små skoler, tvert imot. Selv har jeg som rådgiver ofte opplevd at elever fra grendeskolene har sagt at det var godt å komme på ungdomsskolen. Her er det flere muligheter til å finne venner.

Prosjektgruppa som ble opprettet for to år siden, hadde som mandat å se på sterke og svake sider ved skolestrukturen og redusere driftskostnadene. Grue kommune hadde dessuten for stor bygningsmasse i forhold til innbyggertallet, noe som er kostbart og fører til altfor dårlig vedlikehold.

Prosjektgruppa konkluderte derfor med at det beste for Grue var å investere i én stor skole og legge ned grendeskolene med unntak av Svullrya, som på grunn av den store reiseavstanden skulle beholde småskoletrinnet. Dette ble vedtatt av flertallet i kommunestyret. Fylkesmannen godkjente rammene, og utbyggingen er nå ute på anbud. Men hvis Ap får makta i Grue etter valget, vil det ikke bli noen ny skole i Grue.

For Grue Venstre:
Anne Mette Andresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**