VALGMANIFESTET TIL SAMARBEIDSPARTIENE

Dersom de borgerlige partiene får flertall og i forhandlinger kommer fram til en enighet om et valgteknisk samarbeid (fordeling av verv) har Venstre og de andre fire partiene forpliktet seg til å minimum gjennomføre de vedlagte saker i perioden 2007-11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forord:

Fremskrittspartiet, Høyre, KrF, PP og Venstre ønsker med dette valgmanifestet å tydeliggjøre for velgerne at vi ønsker å samarbeide etter valget hvis vi får velgernes tillit. Vi vil allikevel gå til valg som 5 selvstendige partier med forskjellige partiprogrammer. Men vedlagte valgmanifest har vi allerede blitt enige om. Styrkeforholdet til partiene vil ha betydning for politikken som vil bli ført, men vi kan garantere at hvis vi får flertall, så vil innbyggerne merke det beste av hvert enkelt partis politikk.

Får samarbeidspartiene velgernes tillit, kan vi garantere en betydelig styrkning i skole/oppvekst, helse og omsorg i tillegg til at vi skal arbeide for å fjerne eiendomsskatten i løpet av perioden.

For å lese partiene sine valgprogrammer, gå inn på:

Fremskrittspartiet: www.moss.frp.no
Høyre: www.moss.hoyre.no
KrF: www.krf.no/moss
Venstre: http://moss.www.venstre.no
Pensjonistpartiet:

Felles valgmanifest for samarbeidspartiene:

Skole og oppvekst
Bystyret avholder en årlig skolekonferanse i Moss der elever, foreldre og lærere gir innspill til bystyret om utviklingen av Mosseskolen.

Som et tiltak mot mobbing/vold og for å sikre elevenes helse og trivsel styrkes helsesøstertjenesten og det opprettes kriseteam for å håndtere alvorlige episoder i bydelene.

For å øke læringsutbyttet for elevene, legges det til rette for økt etterutdanning av lærerne i grunnskolen i Moss.

Dagens vedtatte skolestruktur opprettholdes. Det skal bygges ny ungdomsskole i nordre bydel og Krapfoss skole skal utvides.

Innføre vaktmestertjeneste i skolen. Dette for å vedlikeholde bygningsmassen, for å ha en forebyggende effekt og for å skape trygghet for elevene.

Tilrettelegge for økt inntak av lærlinger i kommunale virksomheter.

Helse og omsorg
Utbygge flere heldøgns pleietilbud inkludert seniorsentre og sykehjem for å møte nåværende og fremtidige behov.

Styrke hjemmehjelpstjenesten ved å bedre arbeidsvilkårene, innføre fritt brukervalg og sikre at brukerne får færrest mulig hjelpere å forholde seg til.

Legge til rette for en bedre vaktmesterordning som kan gi praktisk bistand til hjemmeboende.

Likestille privat og offentlig behandling innenfor rusomsorgen.

Utarbeide en frivillighetsplan som også omhandler sosiale møteplasser som for eksempel tidligere Framnes eldresenter.

Økonomi
Redusere eiendomsskatten f.o.m. 1. januar 2008 og arbeide for å fjerne eiendomskatten innen 2011.

Samferdsel og infrastruktur
Bygge ut et bedre tilbud til de syklende trafikantene, herunder sykkelstier i alle bydeler, sykkelstall/bysykkelordning eksempelvis i sentrum og på jernbanestasjonen, Kambo, Jeløy og Øre.

Prosjektere en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold slik at dette evt. kan bli et reelt alternativ før konsesjonen til Bastø Fosen går ut i 2016.

Gi byrommet tilbake til innbyggerne ved å legge mest mulig av trafikken under bakken.

Arealutvikling og miljø
Arbeide for å bedre rekreasjonsmulighetene og sikre allmennheten tilgang til fellesarealene. Vi ønsker å sikre dette ved å bevare bl.a. Molbekkområdet.

Kreve nødvendige investeringer på Solgård Avfallsanlegg slik at man løser luktproblemene og skaper et triveligere innsyn for omgivelsene.

Lage en komplett, lokal klimaplan for Moss kommune. Dette skal gjelde kommunens egen virksomhet, råd/veiledning til alle innbyggere og næringsliv m.v.

Styrke arbeidet med rensing av Vansjø og øke presset på Stortinget når det gjelder bevilgninger og evt. lovendringer.

Administrasjon
Øke tilgjengeligheten, heve servicenivået og ha en åpen og tilgjengelig kommuneadministrasjon og politisk ledelse som lytter til innbyggerne.

Kultur
Øke støtten til frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett – med prioritet på barn/unge.

Regionsamarbeid
Ta initiativ til at flere tjenester (f.eks. teknisk, miljø, kultur) kan utføres i samarbeid med nabokommunene. Dette vil skape bedre fagmiljøer som igjen kan sikre rekruttering, skape større bredde og høyere brukertilfredshet.

Erlend Wiborg Tage Pettersen
Ordførerkandidat, Moss FrP Ordførerkandidat, Moss Høyre

Anne-Siri Walle Sindre W. Mork
Ordførerkandidat, Moss KrF Ordførerkandidat, Moss Venstre

Georg Fiane
Ordførerkandidat, Moss PP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**