Svar på på 9 spørsmål om miljø til LA21

Venstre er og blir et miljøparti. Spørsmålene som settes på dagsorden av LA21-forumet i Ski er derfor umåtelig vikitg å ha med seg – ikke bare i valgkamp, men i de årene som følger, der vi skal følge opp de alvorlige utfordringene vi står overfor når det gjelder miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


9 SPØRSMÅL TIL POLITISKE PARTIER I SKI KOMMUNE fra LA21

1. Lokale klimatiltak

Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største miljøutfordringer. For å unngå dramatiske konsekvenser kreves innsats på mange områder, både globalt og lokalt. LA21-forumet er kjent med at Ski kommune gjennom satsingen "Livskraftige kommuner" deltar i nettverk for klima, energi og samferdsel. Vi har forventinger til at dette vil munne ut i en klimahandlingsplan med konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Spørsmål: Vil du og ditt parti støtte tiltak som kan bidra til at Ski kommune er en klimanøytral kommune innen år 2050, for eksempel ved å
– bedre togforbindelsene til Oslo og bussforbindelsen innad i kommunen,
– pålegge utbyggere å bruke mer energivennlige løsninger ved nybygg,
– lette tilgangen til bærekraftig framstilt biodrivstoff?

SVAR:
Venstre er miljøpartiet som også har satt klimapolitikk kraftig på agendaen. I vårt
program står det blant annet at Ski Venstre vil:

– at Ski kommune skal lede an i lavutslipp av klimagasser, og ha en lokal handlingsplan

– at Ski kommune utarbeider miljøplan for hver etat

– kommunens bilpark skal anvende miljøvennlig drivstoff, og kommunen må stille krav til lokale bensinstasjoner om salg av miljøvennlig drivstoff
– avfallshåndteringen må bli bedre, og organisk avfall utnyttes til biogass, som kan brukes lokalt

– arbeide for å bedre kollektivtransport i, og på tvers av kommunegrensene. Vi ser det som viktig at Oslopakke 3 blir gjennomført

– bidra til at dobbeltsporet til Ski, og oppgradering av Ski stasjon blir virkelighet

– at Ski kommune skal bidra med bedre informasjon om alternative energiløsninger og økonomiske støtteordninger for å minske klimautslipp fra privatboliger

– at alle nye bygg skal knyttes til fjernvarmenett, og kommunene skal sette i gang arbeid med å skifte ut oljefyrte anlegg i kommunale bygg med fornybare energikilder

2. Vern av marka
Markaområdene i Ski og Follo er under sterkt press fra utbyggingsinteresser. Det gjelder både boligbygging, næringsetablering og veiprosjekter. For å sikre fremtidige generasjoner tilgang til friluftsområder er det nødvendig med en restriktiv holdning til bruk av gjenværende markaområder. Store deler av Ski kommune ligger i dag innenfor Oslomarka. Bærekraftige Follo har i forbindelse med samordnet kommuneplanrullering i Follo foreslått at det etableres tilsvarende markagrenser for Follomarka.

Spørsmål: Vil du og ditt parti sikre vern av eksisterende markagrense i Ski og støtte etableringen av Follomarka?

SVAR:
Ski Venstre har per i dag ikke vurdert å ta initiativ til dette. I forhold til det Innholdsmessige formål som beskrevet av Bærekraftige Follo for vern av marka, er vi helt på linje, så derfor kan det også være et aktuelt tema å diskutere "Follomarka" for Ski Venstre.

I vårt program har vi markert at Ski Venstre er garantisten for et solid markavern. Vi vil ikke ha motorvei i Sørmarka. En slik vei vil innebære en betydelig degradering av miljøvern og livskvalitet. Ski kommune og Follo-regionen vokser, og Oslo utvider seg i sydlig retning. Ski Venstre ser det som avgjørende å opprettholde grønne soner. Ski Venstre legger vekt på moderasjon, trivsel og politisk styring i utbyggingssaker, og er helt i mot den utbygging som nå er i ferd med å bre om seg i Ski sentrum, der høye bygg dominerer landskapet, og grønne lunger og trivelige møteplasser ignoreres.

Hva angår friluftsliv, så er Ski Venstre opptatt av at tur- og sykkelstier opprettholdes og vedlikeholdes, og at Ski kommune tar ansvar for at lysløypenettet fungerer. Vi vil videreføre Dugnadsfondet for å bistå kreative og initiativrike personer med økonomiske innsatsmidler til beste for nærmiljøet, barn og unge, og vi vil at frivillige lag og foreninger skal sikres pengestøtte — blant annet for å ivareta frilek og aktivitet hos barn. Venstre vil satse på fritidsaktiviteter utenom det organiserte, og buk av marka er et vesentlig bidrag i så måte.

3. Biologisk mangfold
I dag dør arter ut i et tempo som er mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Halvparten av de truede artene lever i skog. Det biologiske mangfoldet i Ski trues blant annet av hogst av gammelskog og utbygging av andre sårbare områder. Ski kommune har et medansvar for å nå det nasjonale målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen 2010, og kommunestyret har tidligere gjort vedtak om at registrerte verdier skal legges til grunn for arealplanleggingen.

Spørsmål: Vil du og ditt parti sørge for at Ski kommune fremstår som en kommune som tar vare på det biologiske mangfoldet bl.a. ved å
– ikke lukke bekker i samsvar med vannressursloven
– unngå utbygging i sårbare områder
– sørge for at det gis midler til bekjempelse av kjempebjørnekjeks og andre invaderende fremmede arter som truer det biologiske mangfoldet
– sørge for løpende oppdatert informasjon om registrerte naturverdier til skogeiere, og at de igjen sørger for bærekraftig skogbruk i samsvar med levende skog-standarden og markaforskrifta?

SVAR:
=> Utfordringene vi står overfor hva angår biologisk mangfold har Ski Venstre vært svært delaktig i å sette på dagsorden, og vi ser ingen grunn til ikke å fortsette arbeidet med dette.

4. Universell utforming
Ski skal være en god kommune å leve og bo i. Produkter, tjenester, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Universell utforming (UU) er en strategi for å oppnå et samfunn bedre for alle ved at flest mulig skal kunne mestre hverdagen sin. UU bør ivaretas i all kommunal planarbeid, prosjekteringsarbeid, utforming av miljø og anskaffelser.

Spørsmål: Vil du og ditt parti bidra til at alle kommunale bygninger, idrettsanlegg, boligområder, gang- og sykkelveier med mer gjøres tilgjengelig for alle gjennom universell utforming?

SVAR:
Ja, dette vil Ski Venstre bidra til, og har også programfestet at vi vil "innføre krav til universell utforming ved større utbygginger"

5. Kildesortering
Ombruk er omtanke, og gjenvinning er ressurssparing. For eksempel sparer vi 2 kg olje for hver kilo plast som gjenvinnes. Matavfall er en ressurs som i dag bare kildesorteres i en liten del av kommunen. Avfall som gjenvinnes til nye produkter eller energi er mye bedre enn avfall på deponi som gir utslipp av klimagasser ved nedbryting.

Spørsmål: Vil du og ditt parti arbeide for å innføre et hentesystem for husholdningsavfall med kildesortering av flest mulig fraksjoner i hele kommunen, særlig også matavfall?

SVAR:
Ja, søppelberget vokser, og Ski Venstre har programfestet spesielt to punkter som direkte angår avfall. Vi ønsker å se avfallet som en ressurs — også i bekjempelsen av klimagasser!

– ha ryddet opp i samtlige avfallsdeponier i kommunen i løpet av 2009.
Det er nå til vurdering om Regjeringen skal sette krav til deponiforbud fr 1. juli 2009. Ski kommune behøver ikke vente på et slikt forslag, men heller gjennomføre!

– innføre større grad av avfalssortering (spesielt bio-organisk avfall)
Ski Venstre ser dette i sammenheng med vårt ønske om satsing på biogass til bruk i kommunens bilpark

6. Gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelveier er viktige for å fremme trygg, helsebringende og miljøvennlig ferdsel til fots og på sykkel for både barn og voksne. I dag kjører mange bil unødig fordi veiene oppleves farlige med stor trafikk og høy hastighet.

Spørsmål: Vil du og ditt parti arbeide for at det snarest etableres et sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom alle tettsteder i kommunen, særlig
– mellom Kråkstad og Ski langs Kråkstadveien
– mellom Ski og Siggerud langs Siggerudveien
– til Ski ridesenter langs Kjeppestadveien

SVAR:

Gang- og sykkelstier er et viktig satsingsområde for Venstre, både i forhold til helse, trafikk og ivaretakelse av miljøet. Venstres Akershusrepresentant på Stortinget, Borghild Tenden, har bidratt vesentlig til at Statsbudsjettet ble påplusset med 75 mill. kroner til akkurat dette formålet.

7. Grønnstruktur
Det er laget en grøntstrukturplan for Ski tettsted, men foreløpig ikke for de andre tettstedene i kommunen. Med grøntstruktur menes for eksempel lekeområder, parkområder og grønne korridorer gjennom tettstedene der mennesker og dyr kan ferdes og trives. Det er press om utbygging i vår kommune, og det er behov for forpliktende planer for å ivareta slike grønne områder.

Spørsmål: Vil du og ditt parti sørge for at det blir utarbeidet planer for grønnstruktur for alle tettsteder i kommunen?

SVAR:

Ski kommune og Follo-regionen vokser, og Oslo utvider seg i sydlig retning. Ski Venstre ser det som avgjørende å opprettholde grønne soner. Ski Venstre har flere programerklæringer på området, som skal ivareta trivsel, grønnstruktur til beste for fysisk og psykisk helse. Vi vil:

– ha sterkt engasjement for moderasjon, trivsel og klar politisk styring i utformingen av bebyggelsen i Ski tettsted. Kommunedelplan for Ski sentrum med fortsatt mål om en småbypreget utbygging i menneskelig målestokk, og med 3-4 etasjers byggehøyde som norm. En fortetning som også sikrer grøntområder, offentlige møteplasser og utfoldelsesmuligheter for barn

– sikre et levende og trivelig Langhus sentrum ved å legge til rette for handel, møteplasser og moderat boligutbygging gjennom etablering av kommunedelplan

– etablere parkanlegg i Ski sentrum, med muligheter for aktiviteter for både gammel og ung – sommer og vinter

– ivareta de grønne lungene, lekeplassene og balløkkene barna har i sin nærhet

8. Estetikk og landskapstilpasning
Norge har sluttet seg til den europeiske landskapskonvensjonen som innebærer at vi skal ta hensyn til landskapet i arealforvaltningen. Kommunen har et førsteansvar gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. I Ski har vi sett flere tilfeller av skjemmende utbygging, for eksempel bebyggelsen langs Vestveien.

Spørsmål: Vil du og ditt parti gå inn for at Ski kommune følger opp den europeiske landskapskonvensjonen slik at estetikk og landskapstilpassing vektlegges ved nye utbyggingsprosjekter, bl.a. ved
– aktiv bruk av skjønnhetsparagrafen etter plan- og bygningsloven,
– aktiv bruk av kommunens retningslinjer for estetisk utforming?


SVAR:

I Stortingsmeldingen om boligpolitikk fra 2003 gis det et tindrende klart uttrykk for hvor viktig byggeskikk er for vår kultur, og hvor viktig den er som uttrykk for våre verdier og prioriteringer både i samtid og fortid. "Byggeskikk preger våre daglige omgivelser og har en signaleffekt overfor andre". Videre står det å lese at "kvaliteter i omgivelsene gir viktige premisser for enkeltmenneskets oppvekstvilkår og livskvalitet".

Ski Venstre har et sterkt engasjement for moderasjon, trivsel og klar politisk styring i utformingen av bebyggelsen i Ski tettsted, fordi vi mener boligbygging og utforming også har en viktig effekt på vår fysiske og psykiske helse. Vi har derfor programfestet at vi ønsker en:

Kommunedelplan for Ski sentrum med fortsatt mål om en småbypreget utbygging i menneskelig målestokk, og med 3-4 etasjers byggehøyde som norm. En fortetning som også sikrer grøntområder, offentlige møteplasser og utfoldelsesmuligheter for barn


9. Miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter

Ski kommune ønsker ifølge kommuneplanen å fremstå som en miljøkommune. Kommunen bør arbeide for å dokumentere miljøvennlig drift i egne virksomheter når det gjelder transport, energiløsninger, avfallshåndtering, innkjøp av bl.a. kortreist, økologisk eller rettferdig mat m.m. Miljøarbeidet kan dokumenteres gjennom anerkjente sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn, Grønt flagg eller ISO.

Spørsmål: Vil du og ditt parti ta initiativ til at Ski kommune arbeider for miljøsertifisering av sine virksomheter?

SVAR:
Ja, dette ser Ski Venstre som viktig del av arbeidet vi vil fremme, og har derfor følgende i vårt program:

– at kommunen får en plan for økologisk landbruk

– at kommunen skal lede an i miljøsertifiseringsarbeidet og delta i FairRecycling, som er en miljøsertifisering med humanitært fundament

– at Ski kommune blir en FairTrade-by

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**