Program 2007 – 2011

Tynset Venstre har nå klart programmet for perioden 2007 – 2011. Det er trykt en folder som skal sendes ut til alle husstander i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Røysheim

Foto: A.Hovstø

Fullstendig program finner du her.

Program 2007 — 2011
Tynset Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. I praksis vil det si at vi ønsker et samfunn som baserer seg på å hjelpe de svakeste, at alle borgere bidrar til å ta ansvar når de er i stand til det og at det ikke lages unødige byråkratiske hinder fra det offentlige ovenfor det private initiativ.
Regionsenteret Tynset
For å sikre vekst og utvikling i Fjellregionen mener Tynset Venstre det er viktig å styrke Tynset som regionsenter. Vi mener det gjøres best ved å
– modernisere infrastrukturen i Tynset sentrum
– utvikle Tynset som vertskommune for brukertjenester småkommunene rundt oss ikke klarer å tilby sine innbyggere
– styrke pasientgrunnlaget til Tynset sykehus
– holde fast ved målsettingene om at Tynset skal satse på skole og kultur
– realisere et nytt moderne svømmeanlegg i Tynset

Tynset Venstre mener også at en to-nivåmodell i offentlig forvaltning er å foretrekke.
Vi vil legge ned fylkeskommunen. Vi vil ikke ha nye regioner, men storkommuner med direkte kontakt med Staten. " Forståelse for våre behov får vi lettere fra Staten som har en elastisk pengekasse og ubegrenset beslutningsmyndighet, enn fra et mellomnivå med en statisk pengekasse og svært begrenset beslutningsmyndighet ".
Skole og barnehage
Tynset Venstre er opptatt av skolen. Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter.
Tynset Venstre vil arbeide for kvalitet i skolen ved å stimulere til kompetanseheving blant lærerne. Faglig og pedagogisk dyktighet skal ha status i Tynsetskolen.

Tynset Venstre vil ha innholdet i skolen på dagsorden. Skolehverdagen skal være trygg, inkluderende og utviklende for alle elevene. Det er viktig å gi aksept til både de teoristerke og de som er mer praktisk flinke. Forskjellige kvaliteter er en verdifull ressurs i seg selv. Det må være en kultur i skolen hvor hver enkelt kan tillate seg å være stolt av det man har fått til. Venstre vil gjenopprette aksept for gode enkeltprestasjoner fordi disse er med og løfter hele skolemiljøet. Foreldre skal ha aksept for å mene noe om sine barns skolehverdag ovenfor lærere, skolens ledelse og politikere.

Hver skole sin gård i Tynset. Venstre ønsker å knytte samarbeid mellom gårdsbruk i Tynset og skolene. Gårdsbrukene i Tynset kan være en betydelig ressurs i enkelte skole- og læresituasjoner.

Tynset trenger flere barnehageplasser. Denne utfordringen ønsker Tynset Venstre å løse ved tilrettelegging for private barnehager på gårdsbruk og offentlige barnehager i leide bygninger på gårdsbruk. Samtlige andre partier i Tynset stemte i juni 2007 for å løse det økte plassbehovet i barnehagene med å leie Telenorbygget i Tynset sentrum, en lite barnevennlig løsning. Tynset Venstre ser privilegiet vi har med så mange sentrumsnære gårdsbruk i kommunen vår, gårdsbruk med stor bygningsmasse og store, fine utearealer. Vi tror barna vil få en bedre hverdag i barnehagen med vår løsning.

Næringsvirksomhet og bosetting
Næringsvirksomhet er en forutsetning for bosetting og aktivitet, slik at innbyggerne kan ta ansvar for seg selv og samtidig bidra til fellesskapet gjennom verdiskaping og skatteinntekter.

Tynset Venstre vil ha en liberal politisk tilnærming til initiativ fra landbruket og det øvrige næringslivet. Det er viktig at ikke privat engasjement og glød stoppes av stivbent politisk og byråkratisk sakshåndtering. Dispensasjoner må gis hvis foreldet planverk er til hinder for ønsket satsing og utvikling. Rammebetingelsene næringslivet og landbruket arbeider innenfor er med å avgjøre om vi skal ha et næringsliv og landbruk i vekst i kommunen vår.

Tynset Venstre vil at det skal være bosetting og aktivitet i hele Tynset kommune. Det offentlige skal være en hjelper der det er ønskelig, og vi som politikere skal ha fokus på å tilrettelegge for næringsvirksomhet og vekst i hele kommunen. Kvikne står i en særstilling i Tynset kommune. Den lange avstanden til kommunesenteret gjør at Kvikne må rustes til å være sjølgående på mange samfunnsområder. Tynset Venstre mener at tiltak i Kvikne derfor må prioriteres spesielt. Venstre foreslo at Kvikne skulle tildeles prosjektet "Utvikling av småsamfunn" i Tynset, men ble dessverre nedstemt med 4 mot 23 stemmer.

Venstre går inn for å oppheve delingsforbudet i jordloven. Inntil vi får gjennomslag for dette, ønsker Tynset Venstre en så liberal håndtering av jordloven som mulig. Landbrukseiendommer med bo- og driveplikt, men som eier ønsker å benytte som fritidsbolig, bør kunne deles. Jord-, skog- og utmarksressurser bør fortrinnsvis selges til lokale interesser, og tunet med bebyggelse benyttes som fritidsbolig. Vi vil også tillate fradeling og gjenoppbygging av gamle setertun til bruk som fritidsbolig. Dette for å opprettholde det visuelle inntrykk av setergrendene.

Tynset Venstre vil arbeide for å tilrettelegge for alternative bo- og eiendomsformer. Vi vil at spredt boligbygging, tilrettelegging av tomter for bygging av småbruk og salg av gårdstun skal tillates, om nødvendig gjennom dispensasjonspraksis. Prisen er riktig når selger og kjøper er enige. Vi mener det er hensiktsmessig at eierne av landbrukseiendommer selv kommer til enighet om hvilke parseller som skal tilhøre hvilke bruk. Den rette eiendomsstrukturen for landbruket i fremtiden er den som næringa og eiendomsmarkedet selv forårsaker.

Tynset Venstre vil at næringsfondet i kommunen skal brukes til støtte av direkte næringsretta tiltak. Fortrinnsvis prosjekter med høy risiko og som ikke oppnår annen støtte.

Tynset Venstre ser sykehuset som en avgjørende bærebjelke i lokalsamfunnet vårt. Sykehuset er en stor og viktig arbeidsplass. Aktiviteter som forskning, utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende er viktig. Det har også stor betydning å opprettholde eller øke aktiviteten med vedlikehold og investeringer i bygningsmassen. Det må arbeides politisk for å øke det geografiske nedslagsfeltet og pasientgrunnlaget for sykehuset.

Tynset må ha en plan for mottak av flyktninger. Til nå har det vært altfor vilkårlig hvor mange flyktninger vi har tatt i mot og hva vi har hatt å tilby dem. Tynset kommune har et ansvar for å møte flyktningene vi ønsker velkommen med en skikkelig plan for å integrere dem i lokalsamfunnet. Det er også viktig at enkeltmenneskene det gjelder blir gjort klar over at de har en oppgave i å gjøre seg kjent med lokalsamfunnet, og på den måten selv bidra til integrering.

Ungdom
Det er vanskelig å få sommerjobb for ungdom under 18 år. De unges første sommerjobb er ofte døråpneren til arbeidsmarkedet. Gjennom referanser til denne jobben får man lettere jobb neste gang man søker. Tynset Venstre vil innføre lønnstilskudd til 16- og 17-åringer i kommunen vår. Kommunen skal finansiere 50 % av ungdommen sin lønn i to uker ut fra normalnorm for lønn til 16 — 17 åringer i sommerjobb. Mottoet må være: Sommerjobb til alle 16 — 17-åringer som vil jobbe.

Det er for få lærlingplasser i Tynset kommune. Lærlingplasser er viktig for ungdom som skal inn i arbeidslivet og for rekruttering til yrker hvor etterspørselen etter arbeidskraft er stor. Tynset Venstre ønsker en mer aktiv rolle fra kommunen som arbeidsgiver i å opprette nye lærlingplasser.

Tynset Venstre synes ungdommens kulturelle aktiviteter er verdifulle og ofte innovativ.
Vi vil arbeide for å få til utmerkelser til ungdom som utmerker seg spesielt kulturelt i Tynset.
Sparkrock er et godt initiativ fra ungdom som vi håper kan etablere seg i årene fremover.

Miljø
Tynset Venstre vil foreslå "Søppelamnesti oppfulgt av allmenn meldeplikt". De som har private søppelhauger får tre måneder på seg til å melde inn sin søppelhaug. De vil da få hjelp til på billigst mulig og mest miljøvennlig måte å avvikle søppelhaugen sin. Etter disse tre månedene vil kommunen innføre allmenn meldeplikt. De som vet om eller tilfeldig kommer over en privat søppelhaug skal melde fra. Søppelhaugen vil da avvikles av det offentlige med regning til rettmessig eier.

Tynset Venstre ønsker et klippekortsystem på levering av avfall. Slik avfallsbetalingen er i dag, betaler enslige husholdninger for mye mer enn det de faktisk leverer. Større familier med for eksempel to – tre barn i bleiealder må kjøpe dyre ekstrasekker hele tiden. Et klippekortsystem vil være rettferdig og miljøvennlig. Alle vil betale for den faktiske mengden avfall de leverer. Dette må la seg gjennomføre med lite byråkrati.

Tynset Venstre ønsker en restriktiv behandling av motorferdsel i utmarka. Det er likevel en del søknader som er opplagt å innvilge, som for eksempel utkjøring av salt til vilt og bufe eller kjøring med proviant til fjellstuer og lignende. Disse typer søknader bør kunne innvilges over lengre tid av gangen, og delegeres til administrasjonen i kommunen. Dette for å forenkle søknadsbehandlingen.

Christian Fr. Steenland, Venstres toppkandidat i Tynset:
"For meg er ikke rettferdighet nødvendigvis det samme som likhet. Rettferdighet er når alle mennesker er frie til å bruke evnene sine uten unødig hinder. Til gode for dem selv, deres neste og samfunnet de er en del av. Sosialistiske bevegelser har forsøkt å lage vellykkede planstyrte samfunn, over hele verden i over hundre år. Det har sosialismen aldri lykkes med. Jeg tror sosialismens største hinder er at mennesket har følelser. Alle mennesker liker muligheten til å fritt få utfolde seg.

Røysheim

Foto: A.Hovstø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**