Grønt Trøndelag

Venstres fellesskapsperspektiv går på tvers av generasjonene. Mennesker som har frihet, har ansvar for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på alle, også livsgrunnlaget til våre etterkommere. Dette innebærer at vi har et forvalteransvar som skal sikre generasjoner etter oss lik tilgang på naturopplevelser og en hverdag uten forurensing. Miljøhensyn gjennomsyrer derfor Venstres politikk på alle områder, men på fylkesnivået særlig når det gjelder samferdsel og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Satsing på miljøteknologi
I Trondheim blir det nå bygd opp kompetanse og det forskes på miljøvennlig bruk av gass. Når forskningen er kommet noe lengre, så er det på tide å anvende forskningsresultatene. Trøndelag har gassressursen og anvendelsesbehovet. Venstre vil være en pådriver for langsiktig utvikling av gassteknologi og sikre en miljøvennlig anvendelse av gassen.

Vindmøller på Utsira

Foto: Norsk Hydro

Mobile gasskraftverk med store utslipp av klimagasser er ikke en framtidsretta løsning på en mulig kraftkrise i Midt-Norge. Venstre ønsker heller en storsatning på ny fornybar produksjon med vann og vind, som vil gi ren energi.

Gang- og sykkelveier
Å legge til rette for myke trafikanter gir både miljøgevinster, helsegevinster og større trivsel. Venstre vil derfor arbeide for flere gangveier og sykkelveier over hele fylket, og for bedre vedlikehold av eksisterende veier. Der det er mulig bør fotgjengere og syklister holdes atskilte fra hverandre.

Bevare det biologiske mangfoldet
Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget og må hegnes om. Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på egne naturtyper og arter. I all arealplanlegging er vi derfor forpliktet til å ta hensyn til det biologiske mangfoldet.

Samferdsel og kommunikasjon
– miljøhensyn i sentrum

Gode kommunikasjoner er en avgjørende forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og livskraftige lokalsamfunn. Det er viktig for å knytte regionene sammen så vel internt som eksternt. Venstre vil at langt mer av ressursene i distriktspolitikken bør kanaliseres uavhengig av næring, med vekt på bedre infrastruktur, for eksempel bedre veier og utbygging av bredbånd. Samtidig er det viktig at miljømessige hensyn blir godt ivaretatt i planlegging og gjennomføring av samferdselstiltak. Med en samfunnsutvikling med større mobilitet og dermed økende transportbehov blir dette en stadig større utfordring.

Buss

Foto: NN

Kollektiv
Venstre er opptatt av at best mulige kollektivtilbud for ivareta miljøhensynet best mulig. Dette er spesielt viktig i de sentrale delene av fylket. Samtidig erkjenner Venstre at det er urealistisk å bygge opp et kollektivtilbud som kan løse folks transportbehov i distriktene. Her vil privatbilen være det viktigste framkomstmidlet for de aller fleste.

Vårt mål blir derfor at satsingen på kollektivløsninger må skje i Trondheimsregionen og langs hovedaksene nordover, sørover og vestover. Fra disse aksene og ut til de ulike distriktene må det offentliges innsats konsentreres om å ruste opp veinettet og vedlikeholde dette på en så god måte at det tilfredsstiller behovet til alle årstider.

Venstre går inn for sterkere satsing på gassdrift av buss, ferge og hurtigbåt. Samtidig må fergetakstene reduseres, spesielt for de som er daglig avhengig av denne transporten.

Venstre er villig til å ta i bruk veiprising når det er den eneste løsning for å få bedre veitilbud, bedre kollektivtilbud og andre miljørettede tiltak.

Regionalt samarbeid
Samferdselssektoren er et område som stiller krav til regiontenkning, også ut over fylkesgrensene, og for Trøndelag sin del, også ut over landegrensene. Skal en lykkes med å utvikle et godt transport- og samferdselstilbud må dette skje i nært samarbeid med nabofylkene og tilsvarende i Midt-Sverige. Trønderbanen må styrkes på strekningene Steinkjer-Oppdal/Røros. Det samme gjelder togforbindelsen til Sverige over Storlien.

I tillegg vil Venstre at fylkeskommunen skal gå i spissen for å få til et høyhastighetstog mellom Trondheim og Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**