Sosialt ansvar

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Trondheim er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.
Selv om den moderne storbyen preges av velferd og velstand, er det mange grupper som faller utenfor. Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet. Mange opplever hjelpeapparatet som vanskelig tilgjengelig, og trenger omsorg og respekt mer enn analyser og skjema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mer til dem som trenger det mest
– Styrk barnevernet!

Fotball

Foto: NN

Venstre har i siste bystyreperiode konsekvent arbeidet for å styrke barnevernets ressurser. Barnevernet må være basert på god kompetanse, og det krever tillit til fagfolk som har en vanskelig, men viktig jobb. Venstre vil i neste periode arbeide for ytterligere å styrke barnevernsarbeidet i Trondheim, med spesiell vekt på tidligtiltak for å redusere behovet for institusjonalisering. Dette vil være til beste for barna, men det vil også sikre at de unges ressurser kan komme fellesskapet til gode i framtiden. En styrking av barnevernet vil også være et forebyggende tiltak mot rusmiddelmisbruk og kriminalitet.

Et godt og effektivt barnevern forutsetter et godt samspill mellom offentlige hjelpere og det private nettverk; familie, naboer, frivillige organisasjoner m.m. Venstre vil derfor arbeide for en videre utvikling der barnevernet samarbeider tett med andre aktører. Tiltak for utsatte barn skal alltid først forsøkes etablert i barnets familie og nettverk. Venstre vil særlig prioritere forebyggende tiltak for utsatte barn.

Det er videre viktig at kommunen legger til rette for større bruk av ungdomskontrakter, som et alternativ til fengsel og annen form for straff. Dette vil både avlaste rettsapparatet og gi en mer konstruktiv oppfølging i forhold til den enkelte ungdom.

Tilbudet til byens rusmiddelmisbrukere er for dårlig. Venstre vil ta ansvar for å sikre at byens rusmisbrukere får dekket sine grunnleggende behov, i tillegg til at vi vil støtte og fremme tiltak som kan bidra til å gi dem et verdig liv gjennom opplæring og arbeidstrening. En videreutvikling av det samarbeidet som foregår mellom Vår Frue Kirke og Bymisjonen er viktig.

Venstre vil:
øke barnevernets ressurser for å styrke det forebyggende arbeidet
gi bedre oppfølging av aldersgruppen 18 til 23 år
legge til rette for at skole, andre kommunale tjenester og politi samarbeider om nødvendige tiltak, og at barnevernet i større grad kan praktisere åpenhet
styrke samarbeidet mellom kommunen, foreldrene og frivillige organisasjoner
styrke barne- og undomspsykiatrien
arbeide for at ofre for vold og kriminalitet får informasjon og nødvendig støtte
arbeide for fortsatt utbygging av boliger og avlastningstilbud for funksjonshemmede

Ansvar for de eldre
– Trondheim skal ha en verdig eldreomsorg

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Venstre vil ha en strategi som kan redusere presset på institusjoner og redusere antallet "svingdørspasienter" på sykehus. Å disponere egen bolig og å kunne bo i den så lenge som mulig er for mange et viktig aspektet ved alderdommen. For å få til dette må vi omprioritere og finne nye løsninger i framtiden.

Venstre går derfor inn for å få flere typer helsepersonell inn i hjemmene, slik at eldre som bor hjemme kan få enkle helsetjenester, og få en vurdering av sine helsebehov i egne omgivelser.
Målet må alltid være at byens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov. Tilbudet må være godt både når det gjelder institusjonsplasser, bo- og servicesenter og hjemmebasert omsorg, slik at de eldre i større grad kan velge den tjenesten som er tilpasset deres behov. Avlastningsplasser, korttidsopphold og trygghetsalarm er tilbud som er nødvendig for å gjøre brukernes valgfrihet reell.

Venstre vil:

sørge for at alle som vil bo på enerom, får tilbud om det
sørge for at det er nok institusjonsplasser til å dekke behovet
arbeide for videre utbygging av flere bo- og servicesenter
styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som vil gjøre en innsats for å motvirke ensomhet og isolasjon.
styrke tilbudet om hjemmehjelp
tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger
prioritere et bredt spekter av hjemmebaserte tjenester, som sikrer brukere reell valgfrihet
utvide ordningen med omsorgslønn for pårørende som yter omsorgsarbeid for eldre og pleietrengende i hjemmet
arbeide for tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av den enkeltes helse- og omsorgsbehov
arbeide for flere sykehjemsplasser, tilstrekkelig dekning av leger med allmennspesialistutdannelse og bedre tilbud og koordinering av rehabilitering
stimulere til universell utforming av boliger slik at friske eldre kan bo hjemme lengre
stimulere til flere eldresentre, og legge til rette for kulturopplevelser og friluftsliv for eldre
sørge for full dekning med trygghetsalarm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**