Valgprogram 2007-2011

Kommunestyreprogrammet til Gildeskål Venstre for perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Last ned programmet i pdf format.

VI VIL :
Vi vil at Gildeskål kommune skal være
– en kommune hvor det er godt å vokse opp, bo, arbeide og bli gammel
– en kommune med en ledelse som informerer og lytter til sine innbyggere
– en kommune med en kommunal forvaltning som er lett tilgjengelig
– en kommune som kan tilby de lovbestemte offentlige tjenestene som innbyggerne har behov for og med best mulig kvalitet
– en miljøbevisst kommune

NÆRINGSPOLITIKK

Gildeskål kommune må ha en gjennomtenkt og omforent næringspolitikk.
Et aktivt næringsliv har behov for en aktiv og imøtekommende kommunal ledelse, arealer til næringsformål og en kvalitetssikret kommunal saksbehandling.
Det er like viktig å beholde levedyktige bedrifter som å lokke til seg nye.

MILJØ

Miljøaspektet omfatter trivsel for dagens innbyggerne så vel som hensyn til at kommende generasjoner også skal trives i Gildeskål, og nyte godt av vår fantastiske natur.
Nærmiljø, boligmiljø og trivsel må være sentrale stikkord i alle arealplaner
Vi må ha en systematisk registrering av forsøpling og faste rutiner for reaksjoner på forsøpling, både til lands (bilvrak, skrot, utslipp), og til vanns (båtvrak, utslipp osv)
En bærekraftig forvaltning av naturen er av uvurderlig betydning, både i arealforvaltning, beskatning av dyre- og fuglearter, og i alle saker hvor bruk av naturressurser er involvert..

Venstre vil beholde dagens praksis for motorferdsel i utmark, og den må gjelde både for snøscooter, "firehjuling" og andre terrenggående kjøretøy.
Vi vil at Gildeskål kommune skal være en miljøbevisst kommune også når det gjelder eget forbruk av varer og tjenester.
Arbeidet med god drikkevannkvalitet i hele kommunen og tilfredsstillende kloakkanlegg, må prioriteres.

OPPVEKST OG KULTUR

For å sikre bosetting og en trygg oppvekst for barna, ønsker Gildeskål Venstre å beholde nåværende skolestruktur. Det er også viktig å sikre at barna får tilstrekkelig trening i å samhandle med jevnaldrende, og at det er voksne tilstede som ser og bryr seg.
Vi vil prioritere at skolen har lokaler, utstyr og bemanning til å kunne ta seg av ungene og drive en forsvarlig undervisning. Venstre vil ha en rektor (ansvarlig og bemyndiget leder) på hver skole.

Barna og de unge trenger aktivitetstilbud på fritida. Det er viktig å støtte gode tilbud som drives i dag, og spre erfaringer til tilbud som når alle barn og unge i kommunen. Det er spesielt viktig å sørge for at større barn og ungdom har rusfrie arenaer de kan trives og utvikle seg på.
Vi må ta vare på og stimulere det kulturlivet vi har i Gildeskål. Kommunen må støtte opp om det arbeidet som lag og foreninger driver, og involvere seg i aktiviteter og arrangement som kan inspirere til økt innsats og glede i kulturlivet.
Idrettsanleggene i kommunen må tas vare på og vedlikeholdes.
Den gleden både barn, unge og voksne kan ha med å utfolde seg i musikk, sang, idrett og andre positive aktiviteter, kan ikke måles i penger, men er av stor betydning for trivsel og bosetting.
Gildeskål må fortsatt profilere seg som kystkulturkommune.

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Gildeskål Venstre ønsker å beholde og forbedre dagens tilbud på helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker å beholde begge eldresentrene i kommunen, og rehabilitering og avlastningstilbud må være en del av tilbudet.

Hovedmålsettingen i all omsorg må være best mulig livskvalitet for hver især. Dette må gjenspeiles i ledelse, opplæring av personale, og i alle deler av driften av omsorgssektoren.
Kulturtilbud og trivselsskapende tiltak er minst like viktig for omsorgstrengende som for andre innbyggere.
Psykisk helseteam står for et svært viktig tjenestetilbud for stadig flere, og det er viktig å påse at dette tilbudet opprettholdes og gjerne forsterkes.

BO OG ARBEIDE I GILDESKÅL

I tillegg til å tilrettelegge for bygging av nye boliger, må kommunen ta et ansvar for at det skal være et rimelig tilbud av utleiehybler og -leiligheter. I dag er dette mangelvare i kommunen.
Sikker og effektiv samferdsel er viktig både innenfor kommunens grenser og til våre nabokommuner. Veiløse steder /øyer uten fastlandsforbindelse må ha fortrinnsrett på båtruter. Kollektivruter må være forutsigbare og langsiktige for å gi grunnlag for pendling. Pendlerruter med båt er målet der dette korter ned reisetiden.
Ferge, bygderute og bussruter må også gi mulighet for deltakelse i møtevirksomhet, kurstilbud og kulturtilbud.
Opprustning og asfaltering av kommunale veger må igjen komme på dagsorden, og det nye kommunestyret må vedta en forpliktende framdriftsplan for opprustning/asfaltering og en vedlikeholdsplan for kommunale veger.
Kommunen må ha en god dialog med Vegvesenet med tanke på vedlikehold og opprustning av riks- og fylkesveger i kommunen, samt kontroll og forbedring av tunnelene.
Gildeskål Venstre ønsker ikke å støtte eiendomsskatt på bolighus.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg har dessverre vært et forsømt kapitel i flere tiår. Det straffes vi for nå; reparasjonsbehovene "står i kø". Vi kan ikke få rettet opp alt dette i løpet av èn valgperiode. Kommunen har opprettet et foretak som skal ta seg av kommunale bygg, men like fullt er byggene kommunens ansvar. En må påse at det innføres systematisk vedlikehold av alle nye bygg og anlegg, og at det gjøres en registrering av alle reparasjonsbehov som igjen dekkes systematisk etter hvert som det er mulig.

FOLKESTYRET

Gildeskål Venstre mener at kommunestyret trenger å ansvarliggjøre seg selv, og ta et større ansvar for hvordan kommunen drives.
Vi trenger en fornyelse av kommune-politikken, og foreslår å bytte ut hovedutvalg med ombudsutvalg på viktige områder (for eksempel ombud for barn og unge, eldreombud, ombud for bygg- og tekniske saker og lignende) Vi tenker oss at disse kan bestå av 3 medlemmer, noen fra kommunestyret og noen utenfra, og at de kan være bindeledd mellom innbyggerne og kommunens ledelse og fange opp innbyggernes synspunkter og behov.

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**