Valgprogram 2007-2011

HERØY VENSTRE Valgprogram for perioden 2007- 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hovedmålsettinger

– Åpenhet, demokrati, miljø
– Kommunikasjon
– Det lokale næringsliv
– Et godt skole- og kulturtilbud
– Et tilpasset helsevesen

Åpenhet , demokrati, miljø

Herøy Venstre vil arbeide for
– større åpenhet om kommunale beslutninger
– et reellt demokrati
– å bevisstgjøre innbyggerne til å ta aktivt del i miljøarbeidet
– at det globale miljøarbeidet styrkes

Kommunikasjon

Herøy Venstre vil arbeide for
– gode kommunikasjoner inn og ut av Herøy kommune
* fastlandsforbindelse
* bru eller tunnel til Brasøy
* opprettholdelse av hurtigbåttilbudet til
Brasøy, Husvær og Sandvær
– fast dekke på alle kommunale veier

Næringsliv

Herøy Venstre vil arbeide foR
– å støtte opp om det eksisterende lokale næringsliv
– nyskaping og næringsutvikling som gir varige arbeidsplasser
– gode vilkår for kystfiskere
– å støtte den lokale fiskeindustrien
– at arbeidsplassene i jordbruket opprettholdes og stimuleres
– at eksistrende turistme kan videreutvikles og nye tiltak igangsetteS

Skole og kultur

Herøy Venstre vil arbeide for
– et goft skoletilbud
– gjenreise respekten for fagkunnskap og pedagogisk frihet
– prøveordning med kompetanseår for lærere
– godt vedlikehold av skolebygninger og utstyr
– støtte opp om de barnehagene vi har

– at det lokale mangfoldet i kulturlivet stimuleres
– at fritidstilbud for barn og unge prioriteres høyt
– at frivillig organisasjonstilbud støttes også økonomisk

Herøy Venstre vil arbeide for at vår felles kulturskatt, Herøy Kirke, blir vedlikeholdt og tatt vare på

Helse- og sosiale tjenester

Herøy Venstre vil arbeide for
– medisinsk- og sosial trygghet for alle
– stabil legetjeneste
– å øke de økonomiske rammene for psykiatri og barnevern
– tilfredsstillende boforhold og ettervern for rusmisbrukere
– et fullverdig sykehustilbud
– bedre tilrettelegging for funksjonshemmede
– seniorpolitikk med fleksible arbeidsordninger og trygge institusjonsplasser

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**