Krever helhetling plan for utvikling av Alnaområdet

Venstre ber byrådet om umiddelbart å igangsette arbeid med en helhetlig plan for Alnaområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Privat forslag fra Kjell M. Veivåg (v) og Ola Elvestuen (v) vedrørende utvikling av Alnaområdet

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

I henhold til reglement for bystyret, pkt. 36, kan bystyremedlemmer fremsette private forslag til behandling i bystyret. Med utgangspunkt i ovenstående fremmer undertegnede følgende private forslag, som bes satt opp på kart på førstkommende bystyremøte:

Bakgrunn:
Venstres bystyregruppe viser til at det i forbindelse med bystyrets behandling av «Helhetlig plan for Groruddalen», ikke ble gjort vedtak som eksplisitt trekker opp linjene for en fremtidig utvikling av Alnaområdet.

Venstres bystyregruppe viser til at beboerne i Tituttgrenda gjentatte ganger er blitt lovet at det skal komme trafikkløsninger i området som bidrar til å fjerne tungtrafikken.

Venstres bystyregruppe viser til at det er gjort separat vedtak om utbygging av Nyland Syd som får store trafikkmessige konsekvenser for området.

Venstres bystyregruppe viser til at kommunen er en betydelig grunneier i området. Blant kommunens eiendommer finnes både Stubberudfyllingen og en rekke andre tomter og arealer som i dag utnyttes svært dårlig.

På denne bakgrunn fremmer Venstre følgende private forslag:

Byrådet bes umiddelbart igangsette arbeid med en helhetlig plan for Alnaområdet. Planløsningene må bl.a. innbefatte:
– en trafikkløsning med av- og påkjøring til E6 som gir god trafikkflyt til de store sentrene og som samtidig fjerner det vesentligste av den trafikken som i dag går på Gamle Strømsveien
– sikring av sammenhengende grøntområder og tilrettelegging av miljøgater/veier
– opprenskning av Stubberudfyllingen
– en helhetlig plan for utvikling av kommunens tomter i området
– tilrettelegging for en ny jernbanestasjon på Breivoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**