Fylkeskommunal parlamentarisme

Innlegget er en oppfølging av en debatt med fylkesordføreren. Av Arne Langset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I et leserinnlegg slår fylkesordfører Jon Tørset (SP) fast at et lukket og kostbart parlamentarisk styre må videreføres i Nordland Fylkeskommune. Dette uavhengig av om et flertall i det nye fylkestinget som velges i høst måtte ønske noe annet.

Jeg har tillat meg å tvile på at det nødvendigvis vil være slik.

Fylkesordføreren viser til kommunelovens bestemmelser. Han slår fast at fordi saken ikke har vært satt på sakskartet i inneværende periode vil endring tilbake til formannskapsmodell først være tillatt om drøye fem år fra nå. Direkte ut fra lovtekst og kommentarer synes dette å være en riktig forståelse fra ordførerens side.

Intensjonen med denne reglen har imidlertid vært å sikre kommuner/fylkeskommuner mot store gjennomgripende omveltninger uten at det føres en grundig politisk debatt. Derfor har jo også kravet kun vært at saken skal settes på kartet og behandles. Det kreves m.a.o. ikke noe flertall i dagens fylkesting for at det i kommende periode skulle kunne vedtas endring.

For Nordlands vedkommende har debatten gått mer og mindre kontinuerlig siden dagens ordning ble innført. Det har vært gjennomført sammenliknende evalueringer m.m. Fylkesordføreren har imidlertid rett i at han ikke har satt saken opp til behandling slik loven forutsetter for endring, – og fylkestinget har heller ikke krevd det.

Spørsmålet vil da være om vi har fratatt det kommende fylkesting en viktig valgmulighet som fylkesordføreren alene (eller et antall representanter) kunne krevd. Jon Tørset slår entydig fast at slik er det. Kanskje får han rett. Hans handlemåte blir da ikke enklere å forstå når han samtidig sier at han egentlig er enig i at ordningen bør endres.

Kommunelovens §18-3 har aldri vært prøvd. Kommunaldepartementet vil i sin uttalelse måtte veie lovteksten her mot demokratihensyn og andre viktige faktorer dersom et fylke vedtar å gå tilbake fra parlamentarisk styre til formannskap. Først da vil vi ha et endelig svar på hvor raskt en slik omlegging kan gjennomføres.

Jeg mener det er viktig for velgerne å vite hvilke parti som ønsker å innføre en åpnere og mindre ressurskrevende styringsform. Jeg tror mulighetene for at dette skal kunne skje i løpet av kommende valgperiode er tilstede dersom et flertall i fylkestinget går inn for det. Ikke minst fordi vi midt i perioden også vil få innfasing av den nye regionreformen.

Arne Langset
Gruppeleder for Venstre i Nordland Fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**