Valgprogram 2007-2011

Hamar Venstres hovedmål er å bevare byens egenart for nåværende og kommende slekter. Venstre er et sosialliberalt parti som legger vekt på å gi frihet til den enkelte samtidig som vi tar ansvar for hverandre og fellesskapet. Alle har krav på de samme muligheter for utvikling og utfoldelse. Hensynet til miljøet må være grunnlaget for all politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Derfor vil vi:
Et levende sentrum:
Hamar Venstre vil at Hamar skal være et pulserende sentrum med miljø, kulturopplevelser, hyggelig byrom, trivelig handel og servicefunksjoner til glede for byens befolkning og tilreisende.

* Kjempe mot at det bygges et kjøpsenter på Hamar stadion som vil legge Hamar sentrum dødt.
* Få en bedre samordning av sentrums- og strandsoneplanen slik at man åpner Hamar sentrum mot Mjøsa.
* Opprette en fagråd for arkitektur og byutvikling: "Råd for byarkitektur".

Sykkel

* Arbeide for at driftsansvar for Østre torg og Stortorget legges til Sentrumsforeningen.
* Ruste opp Vestre torg ved å gjenoppføre “Gamle katta” til boligformål, parkanlegg og underjordisk parkeringshus.
* Ønske nytt kulturhus velkommen, men se høyden i sammenheng med omliggende bebyggelse.
* Fri parkering i sentrum de to første timene bilen er parkert alle virkedager.
* Ha en kraftig opprustning av sammenhengende gang/ sykkelstier i hele byen.
* Arbeide for et bedre busstilbud i Hamar. Bybusser bør etter hvert bli gratis.

Barn, kreativ, skole

Skole/utdanning:
* Be Hamar kommune utrede muligheten for å innføre et kompetanseår for lærere i Hamarskolene.

Barn og unge:
* Gjøre tilgjengelig en grafittivegg/mur i Hamar der man kan utlyse konkurranse om de beste kunstverkene
* Tilrettelegge en bane i Vang for motorisert ungdom i Hamar.

Omsorg, senior, helse

Sosialt ansvar:
* Bidra til at seniorer som ønsker å arbeide utover pensjonsalder kan gjøre dette uten avkorting i pensjonen.
* Skape bedre behandlings- og rehabiliteringsmuligheter for rusmisbrukere
* Arbeide mot mobbing blant ungdom og på arbeidsplassen.

Miljø:
Miljø har alltid vært viktig for Venstre. Klimaendringene påvirker oss alle. Hamar må derfor bidra for å redusere de globale miljøproblemene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak.
Venstre vil arbeide for det tradisjonelle miljøvernet og vernet av dyrka mark. Venstre vil være en pådriver for en helhetlig miljøpolitikk.

Jernbane, tog, skinner

* Medvirke til å utarbeide planer for en ny 2-sporet jernbanetrasé utenom Hamar sentrum i nord/østlig retning.
* At Hamar kommune skal prioritere arbeidet med en restriktiv klimaplan.
* Støtte arbeidet med å renske Mjøsa for miljøgifter
* Skape bedre trafikkforhold i Hamar — mindre støy og forurensning

Hamar som en internasjonal by:

* At Hamar tar initiativet til å opprette kontakt med en by eller område i Afrika. Vi mener at et slikt samarbeid kan åpne for forståelse og engasjement i Hamar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**