Gruveåsen og markagrenser

I kjølvannet av den foreslåtte utbygging av leilighetsblokker i Funkelia har det fremkommet en rekke sterke reaksjoner på inngrep som en følge av Statens skogers skogsdrift i området.
Gruveåsen oppfattes åpenbart av mange som et unikt område som Kongsbergsamfunnet må ta vare på for fremtiden. Det unike består i kombinasjonen friluftsområde nær bysentrum og lokalhistoriske kulturminner. Kanskje har vi vært for naive i troen på at lokale aktører utviser den største pietet for dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I en interpellasjon til ordføreren i siste kommunestyremøte stilte Venstres gruppeleder spørsmål om hvordan ordføreren mener vi kan innrette oss for å ta bedre vare på Gruveåsen. I interpellasjonen ber vi dessuten om støtte til tanken om å innføre markagrenser i Kongsberg. Men vi fikk ikke noe svar – flertallet mente det var for sent på kvelden.

Venstre ønsker at kommunen må ta en fornyet kontakt med Statens skoger for å uttrykke kommunestyrets sterke bekymring for driftsmessige inngrep slik vi nå ser, og samtidig invitere til en dialog med det nye kommunestyret om hvordan tilsvarende inngrep kan unngås for fremtiden. Kommunestyret må sørge for at fremtidig forvaltning av skogen i gruveåsen i sterkere grad løftes inn i kommunens overordnede planverk for å sikre dette unike området for fremtiden. Mulighetene for å bruke skogbrukslovens regelverk om egen forskrift for dette spesielle området bør også vurderes.

Deler av Gruveåsen er i dag vernet etter kulturminneloven. Kommunestyret må få seg forelagt en vurdering om hvorvidt dette er et tilstrekkelig vern eller hvilke alternativer som foreligger for å kunne oppnå et sterkere vern av området for fremtiden.

I dagens situasjon med sterk vekst tas stadig flere bynære friluftsområder i bruk til bolig/ næringsformål (f.eks. Funkelia, Gamlegrendsåsen nord og syd osv). Betydningen av Gruveåsen og andre bynære åser som turområder blir da enda viktigere fremover. Det innebærer etter Venstres oppfatning at kommunens planverk må definere klare ‘markagrenser’, slik andre kommuner har gjort, for å sikre bynære friluftsområder for kommunens innbyggere for fremtiden.

Venstre vil være tydelige på at dette vil vi følge opp i det nyvalgte kommunestyret.

Øyvind Eek-Jensen Ellen Korvald
Gruppeleder Venstre Venstre 2. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**