Harstad Venstres program 2007-2011 del 7

EN ÅPEN BY

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


7. EN ÅPEN BY

For Venstre er åpenhet og toleranse nøkkelverdier. Toleranse ovenfor at mennesker er forskjellig er viktig for å gi hvert enkelt menneske frihet til å søke det gode liv. Åpenhet rundt demokratiske prosesser er viktig for å sikre borgeren innsyn i styringen av byen.

STEMMERETT FOR 16-ÅRINGER
Venstre ønsker at Harstad skal bli forsøksby for 16-årig stemmerett. 16-åringer kan komme i fengsel, betale skatt og få barn, men de kan ikke bestemme hvordan de vil ha sitt eget lokalsamfunn. 16-årig stemmerett vil også bety økt politisk engasjement og entusiasme, det er bra for lokaldemokratiet.

VARSLERVERN
Venstre vil sikre varslernes rettigheter. Det skal være en rett for kommunale ansatte å åpent kunne si i fra om kritikkverdige forhold i kommunen. Spesielt i offentlig sektor er det viktig understreke at de ansatte jobber for byens borgere, ikke den politiske ledelsen.

DEN ENGASJERTE BORGEREN

Frivillige organisasjoner og engasjerte borgere gjør Harstad til en god by å bo i. Mangfold og bredde er viktig for trivselen til byens innbyggere.

Venstre vil:

– Sikre gode rammevilkår for organisasjonslivet, og utvikle samarbeidet mellom organisasjonene og kommunen.

KAMP MOT DISKRIMINERING
Retten til å delta på alle samfunnsarenaer må gjelde alle, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. Styrket kamp mot diskriminering er nødvendig for å sikre mangfoldet og respekten for at mennesker har ulike mål, drømmer og visjoner for hva som er det gode liv for dem. Harstad har med sin geografiske plassering et ansvar for å inkludere samiske perspektiver og rettigheter. Spesielt innenfor områder som kultur, barnehage, helse- og sosialsaker og OL-spørsmål er dette viktig.

Venstre mener:
– Kommune og bydeler må gå foran for å sikre like jobbmuligheter uansett etnisk bakgrunn. Offentlige arbeidsplasser skal i alle sektorer gjenspeile befolkningens sammensetning.
– Universitetet og høyskoler må inkluderes i arbeidet med å sikre en bredere rekruttering til politiet, læreryrket og andre yrker der innvandre er underrepresentert.
– Samarbeidet med frivillige organisasjoner som driver flerkulturelt arbeid må styrkes.
– Utesteder som diskriminerer gjestene sine skal umiddelbart miste skjenkebevillingen.
– Det bør etableres en internasjonal møteplass for nye og gamle Harstadborgere.

HARSTAD — EN FAIRTRADE BY
Harstad fortsette sine forpliktelser som FairTrade-by, som kom i gang etter et Venstre-initiativ med tverrpolitisk støtte.

FORTSATT VENNSKAPSBYER
Venstre støtter folk-til-folk initiativet og vil jobbe for mer samarbeid mellom Harstad og Harstads vennskapsbyer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**